הגדרת הודעות חומרים מתכלים

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (התראות).

  3. בתפריט Supplies (חומרים מתכלים) לחץ על Custom Supply Notifications (התאמה אישית של התראות על חומרים מתכלים).

  4. בחר התראה לכל אחד מהחומרים המתכלים.

  5. החל את השינויים