אפשור פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > USB > Enable USB Port (הפיכת יציאת USB לפעילה).