מחיקה של כונן אחסון מדפסת

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance > (תחזוקה) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).

  2. בהתאם לכונן האחסון שהותקן במדפסת שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  3. התחל בהפעלה.