הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

מדפסת Lexmark CS943de

סוג מכשיר:

5080

דגם:

435

הודעת מהדורה

אפריל 2023

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: .LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל http://support.lexmark.com.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

‎‎© 2022 Lexmark International, Inc.‎

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, הלוגו של Lexmark ו-MarkNet הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc.‎ בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Android‏, Google Play ו-Google Chrome הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft‏, Internet Explorer‏, Microsoft Edge‏, ו-Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft.

סימן המילה Mopria®‎ הוא סימן מסחרי רשום ו/או שאינו רשום של Mopria Alliance, Inc.‎ בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL . פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Wi-Fi®‎ ו-Wi-Fi Direct®‎ הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance®‎.

כל הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים בהתאמה.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור:הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA

הדפסה

חד צדדי: 50
דו-צדדי: 52

Ready (מוכנה)

15


הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המדינה או את האזור שלך

  3. בחר התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark.

  4. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית בעת ביצוע משימות תחזוקה, כגון פינוי חסימות נייר או החלפת חומרים מתכלים, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם, גם כאשר הסמל לא מופיע.

ENERGY STAR

כל מוצרי Lexmark הנושאים את הסימון ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה אושרו כמוצרים שעומדים בדרישות ENERGY STAR של הסוכנות להגנה על הסביבה (Environmental Protection Agency, ‏EPA), נכון לתאריך הייצור.

הלוגו Energy Star

מידע טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה ולחות יחסית

‎10°C עד 32.2°C ‏(50°F עד 90°F) ו-15% עד 80% לחות יחסית

‎15.3-32.2°C ‏(‎60-90°F) ו-‎8-80% RH

טמפרטורת גולה לחה מרבית2: 22.8°C ‏(73°F)

סביבה ללא עיבוי

אחסון לטווח ארוך של המדפסת / המחסנית / יחידת ההדמיה 1

‎15.3-32.2°C ‏(‎60-90°F) ו-‎8-80% RH

טמפרטורת גולה לחה מרבית2: 22.8°C ‏(73°F)

אחסון לטווח קצר של המדפסת / המחסנית / יחידת ההדמיה

‎-40°C עד 40°C ‏(‎-40°F עד 104°F)


צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב

תיאור

צריכת חשמל (וואטים)

הדפסה

המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.

חד צדדי: 767
דו-צדדי: 700

העתקה

המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.

לא רלוונטי

סריקה

המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.

לא רלוונטי

Ready (מוכנה)

המוצר ממתין לעבודת הדפסה.

76

מצב שינה

המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.

1.3

היברנציה

המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.

0.1

מכובה

המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.

0.1


רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

Sleep Mode (מצב שינה)

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא Sleep Mode (מצב שינה). מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא Sleep Mode Timeout (זמן קצוב לשינה).

ברירת המחדל של היצרן עבור זמן קצוב לשינה למוצר זה (בדקות):

15


באמצעות תפריטי הגדרת התצורה האלה, Sleep Mode Timeout (זמן קצוב לשינה) ניתן להגדרה בין דקה אחת ל-120 דקות או בין דקה אחת ל-114 דקות, תלוי בדגם המדפסת. אם מהירות ההדפסה היא 30 עמודים בדקה או פחות, באפשרותך להגדיר את פסק הזמן לעד 60 דקות או 54 דקות, תלוי בדגם המדפסת. הגדרת הזמן הקצוב לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת הזמן הקצוב לשינה לערך גבוה שומרת על זמן תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

דגמים מסוימים תומכים ב-Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה), שמפחית עוד יותר את צריכת החשמל אחרי פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא Hibernate mode (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים

‎3 days (‏3 ימים)


משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

הערות בדבר מוצרי ציוד הדמיה עם רישום EPEAT:

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים שימושי להעריך את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל רשומים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת החשמל יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת החשמל בכל המצבים.

הודעה בדבר הפרעות רדיו

אזהרה

זהו מוצר העומד בדרישות הפליטה של מגבלות Class A של תקן EN 55032 ובדרישות החסינות של EN 55035. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בסביבות מגורים/ביתיות.

זהו מוצר Class A. בסביבה ביתית מוצר זה עשוי לגרום להפרעות רדיו, ובמקרה זה ייתכן והמשתמש יידרש לנקוט בפעולות מתאימות.