‏Print (הדפסה)

Layout (פריסה)

פריט בתפריט

תיאור

צדדים

‎1-Sided (חד-צדדי)*

‎2-Sided (דו-צדדי)

לציין אם ההדפסות יבוצעו על צד אחד של הדף או משני צדיו.

Flip Style (סגנון היפוך)

Long Edge* (קצה ארוך)

Short Edge (לרוחב)

קובע איזה צד של הנייר ייכרך בעת הדפסה דו-צדדית.

Blank Pages (עמודים ריקים)

הדפסה

Do Not Print (אל תדפיס)*

הדפסת עמודים ריקים שכלולים במשימת הדפסה.

Collate (איסוף עותקים)

Off (כבוי) (1,1,1,2,2,2)

On (מופעל) (1,2,1,2,1,2)*

סידור העמודים של משימת הדפסה בערימה באופן רציף, במיוחד בעת הדפסת מספר עותקים של המשימה.

Separator Sheets (גיליונות מפרידים)

None (ללא)*

Between Copies (בין עותקים)

Between Jobs (בין משימות)

Between Pages (בין דפים)

הוספת גיליונות הפרדה ריקים בעת ההדפסה.

Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים)

Tray (מגש) [x] (1*)

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה.

עמודים לגיליון

Off (כבוי)*

‎2 pages per side (2 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (3 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (4 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (6 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (9 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (12 עמודים בכל צד)

‎2 pages per side (16 עמודים בכל צד)

הדפסת תמונות עמודים מרובים על צד אחד גיליון נייר.

Pages per Side Ordering (סידור עמודים בצד)

Horizontal (אופקי)*

Reverse Horizontal (מסובב אופקית)

Vertical (אנכי)

Reverse Vertical (מסובב אנכית)

הגדרת המיקום של מספר תמונות עמודים כאשר משתמשים בתפריט Pages per Side (עמודים בכל צד).

Pages per Side Orientation (כיוון עמודים בכל צד)

Auto (אוטומטי)*

לרוחב

לאורך

הגדרת הכיוון של מספר תמונות עמודים כאשר משתמשים בתפריט Pages per Side (עמודים בכל צד).

Pages per Side Border (גבול עמודים בכל צד)

None (ללא)*

Solid (אחיד)

הדפסת מסגרת על כל תמונת עמוד כאשר משתמשים בתפריט Pages per Side (עמודים בכל צד).

Copies (עותקים)

1-9999 (1*)

ציון מספר ההעתקים עבור כל משימת הדפסה.

Print Area (אזור המיועד להדפסה)

Normal (רגיל)*

Fit to Page (התאם לדף)

Whole Page (עמוד שלם)

הגדרת האזור המיועד להדפסה על גיליון נייר.


Finishing (גימור)

פריט בתפריט

תיאור

Staple Job (משימת הידוק)

Off (כבוי)*

הידוק אחד, פינה שמאלית עליונה

2 הידוקים, שמאל

הידוק אחד, פינה ימנית עליונה

2 הידוקים, למעלה

הידוק אחד, פינה שמאלית תחתונה

2 הידוקים, למטה

הידוק אחד, פינה ימנית תחתונה

2 הידוקים, ימין

ציון מקום ההידוק עבור כל משימות ההדפסה.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.

Staple Test (בדיקת הידוק)

Start (התחל)

בדיקה אם יחידת גימור הסיכות פועלת כהלכה.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.

Hole Punch (מחורר)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

ניקוב חורים לאורך קצה הפלט המודפס.

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור הידוק, יחידת גימור מחורר.

Hole Punch Mode (מצב מחורר)

2 חורים

3 חורים

4 חורים

הגדרת מצב המחורר עבור הפלט המודפס.

הערות:

 • בארה"ב, האפשרות ‎3 holes (‏3 חורים) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות ‎4 holes (‏4 חורים) היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן הבינלאומית.
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור הידוק, יחידת גימור מחורר.
Offset Pages (הזחת עמודים)

None (ללא)*

Between Copies (בין עותקים)

Between Jobs (בין משימות)

הזחת הפלט של כל אחת ממשימות ההדפסה או כל אחד מהעותקים של משימת הדפסה.

הערות:

 • האפשרות Between Copies (בין עותקים) מסיטה כל העתק של משימת הדפסה כאשר האפשרות Collate (איסוף) מוגדרת כ-On (מופעל) [1,2,1,2,1,2]. אם האפשרות Collate (איסוף) מוגדרת ל-Off (כבוי) [1,1,1,2,2,2], כל אחת מקבוצות העמודים המודפסים תוסט, למשל כל העמודים שמספרם 1 וכל העמודים שמספרם 2.
 • האפשרות Between Jobs (בין משימות) מגדירה את אותו מיקום הזחה לכל משימת ההדפסה, בלי קשר למספר העותקים שהודפס.

Setup (הגדרה)

פריט בתפריט

תיאור

Printer Language (שפת מדפסת)

PCL Emulation (אמולציית PCL)

PS Emulation (אמולציית PCL)*

מגדיר את שפת המדפסת.

הערה: הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.

Job Waiting (משימה ממתינה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

שימור משימות הדפסה המצריכות חומרים מתכלים, כדי שתתאפשר הדפסה של המשימות שאינן צריכות את החומרים המתכלים החסרים.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח במדפסת.

Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה)

0–255 (30*)

הגדרת משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין להתערבות של המשתמש לפני שתפסיק משימות שמצריכות משאבים בלתי מוגבלים.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

Printer Usage (שימוש במדפסת)

Max Speed (מהירות מרבית)

Max Yield (תפוקה מרבית)*

קבע כיצד יחידות המפתח יפעלו בעת ההדפסה.

הערות:

 • כשההגדרה היא Max Yield (תפוקה מרבית), יחידות המפתח יאטו או יעצרו את פעולתן בעת הדפסת קבוצות דפים בשחור בלבד.
 • כשההגדרה היא Max Speed (מהירות מרבית), יחידות המפתח תמיד יפעלו במהלך הדפסה, בין אם ההדפסה היא בשחור ובין אם בצבע.
Download Target (יעד להורדה)

RAM*

Disk (כונן)

ציון היכן לשמור את כל המשאבים הקבועים שהורדו למדפסת.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח במדפסת.

Resource Save (חיסכון במשאבים)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

קביעה של מה שהמדפסת עושה עם משאבים שהורדו כאשר היא מקבלת משימה שמצריכה יותר מהזיכרון הזמין.

הערות:

 • כשהאפשרות המוגדרת היא Off (כבוי), המדפסת שומרת משאבים שהורדו רק עד שהזיכרון נדרש למשהו אחר. המשאבים המשויכים לשפת מדפסת שאינה פעילה נמחקים.
 • כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), המדפסת שומרת את כל המשאבים הקבועים שהורדו בכל המעברים בין שפות. בעת הצורך המדפסת מציגה הודעות שהזיכרון מלא במקום למחוק משאבים קבועים.
Print All Order (סדר הדפס הכל)

Alphabetically (אלפביתי)*

Newest First (החדש ביותר ראשון)

Oldest First (הישן ביותר ראשון)

מציין את הסדר שבו אתה בוחר להדפיס את כל המשימות השמורות והחסויות.


Quality (איכות)

פריט בתפריט

תיאור

Print Mode (מצב הדפסה)

שחור-לבן

Color (צבע)*

קביעה כיצד המדפסת יוצרת תוכן צבעוני.

Print Resolution (רזולוציית הדפסה)

‎2400 Image Q*

1200 dpi

הגדרת הרזולוציה עבור הפלט המודפס.

Toner Darkness (כהות הטונר)

‎1 עד 5 (4*)

קביעת הבהירות או הכהות של תמונות טקסט.

Halftone (חצי טון)

Normal (רגיל)*

Detail (פירוט)

לשפר את הפלט המודפס כך שיכלול קווים רכים יותר עם קצוות חדים יותר.

Color Saver (חיסכון בצבע)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הפחתת כמות הטונר שבו נעשה שימוש להדפסת גרפיקה ותמונות.

הערה: כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), הגדרה זו מחליפה את ערך ההגדרה Toner Darkness (כהות הטונר).

RGB Brightness (בהירות RGB)

‎-6 עד 6 (0*)

התאמת הבהירות של כל אובייקט RGB ואפור בעמוד.

הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.

RGB Contrast (ניגודיות RGB)

‎-6 עד 6 (0*)

התאמת הניגודיות של כל אובייקט RGB ואפור בעמוד.

הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.

RGB Saturation (רוויית RGB)

‎0 עד 5 (0*)

שימור הערכים בשחור-לבן בעת התאמת ערכי הצבע של כל אובייקט בעמוד.

הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.


Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת)

פריט בתפריט

תיאור

Color Balance (איזון צבע)

Cyan (ציאן) (0*)

Magenta (מגנטה) (0*)

Yellow (צהוב) (0*)

Black (שחור) (0*)

התאמת כמות הטונר שתהיה בשימוש עבור כל אחד מהצבעים.

Color Balance (איזון צבע)

Reset Defaults (איפוס הגדרות ברירת המחדל)

איפוס כל הגדרות הצבע לערכי ברירת המחדל שלהן.

Color Correction (תיקון צבע)

כבוי

Auto (אוטומטי)*

Manual (ידני)

שינוי הגדרות הצבע המשמשות להדפסת מסמכים.

הערות:

 • האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת תקבל את תיקון הצבע מהחומרה.
 • האפשרות Auto (אוטומטי) קובעת שהמדפסת תחיל פרופילי צבע שונים על כל אחד מהאובייקטים בעמוד המודפס.
 • האפשרות Manual (ידני) מאפשרת התאמה אישית של המרות הצבע RGB או CMYK המבוצעות בכל אחד מהאובייקטים בעמוד המודפס.
Color Samples (דוגמאות צבע)

Print Color Samples (הדפסת דוגמאות צבע)

להדפיס דפי דוגמאות עבור כל אחת מטבלאות המרת הצבע של RGB ו-CMYK שבשימוש במדפסת.

Color Adjust (התאמת צבע)

כיול המדפסת להתאמת הגוונים השונים בתדפיס המתקבל.

החלפת צבע Spot

Set Custom CMYK (הגדרת CMYK בהתאמה אישית)

הקצאת ערכי CMYK ספציפיים לעשרים צבעי Spot מזוהים.


Job Accounting (דוח משימות)

פריט בתפריט

תיאור

Job Accounting (דוח משימות)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרה אם המדפסת תיצור יומן של משימות ההדפסה המתקבלות.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק, דיסק קשיח או כונן אחסון חכם (ISD) מותקן.

Accounting Log Frequency (תדירות יומן דוח)

Daily (מדי יום)

מדי שבוע

Monthly (מדי חודש)*

ציון התדירות שבה המדפסת תיצור קובץ יומן.

Log Action at End of Frequency (פעולת יומן בסוף תדירות)

None (ללא)*

E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני)

E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)

Post Current Log (שלח יומן נוכחי)

Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)

ציון האופן שבו המדפסת תגיב כאשר סף התכיפות פוקע.

הערה: הערך שהוגדר תחת Accounting Log Frequency (תדירות יומן דוח) קובע מתי פעולה זו מופעלת.

Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה)

None (ללא)*

E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני)

E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)

E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק)

Post Current Log (שלח יומן נוכחי)

Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)

Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק)

Delete Current Log (מחק יומן נוכחי)

Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר)

Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)

Delete All Logs (מחק את כל היומנים)

הגדרת אופן התגובה של המדפסת כאשר הכונן הקשיח או ה-ISD כמעט מלא.

Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה)

None (ללא)*

E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)

E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק)

Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)

Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק)

Delete Current Log (מחק יומן נוכחי)

Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר)

Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)

Delete All Logs (מחק את כל היומנים)

הגדרת אופן התגובה של המדפסת כאשר השימוש בדיסק הקשיח או ב-ISD מגיע לגבול המקסימלי (100MB).

URL to Post Log (URL לשליחת יומן)

הגדרת המקום שבו המדפסת תציג יומני דוחות עבודה.

E-mail Address to Send Logs (כתובת דוא"ל לשליחת יומנים)

מציין את כתובת הדוא"ל שאליה המדפסת שולחת יומני דוחות עבודה.

Log File Prefix (קידומת קובץ יומן)

הגדרת התחילית לקובצי היומן.

הערה: שם המארח הנוכחי המוגדר בתפריט TCP/IP משמש כברירת המחדל לקידומת קובץ יומן.


PDF

פריט בתפריט

תיאור

Scale to Fit (התאם לגודל)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

שינוי גודלו של התוכן בעמוד בהתאם לגודל הנייר.

Annotations (ביאורים)

הדפסה

Do Not Print (אל תדפיס)*

ציון אם יודפסו ביאורים במסמך ה-PDF.

Print PDF Error (הדפס שגיאת PDF)

Off (כבוי)

On (פועל)*

הפעלת הדפסה של שגיאת PDF.


PostScript

פריט בתפריט

תיאור

Print PS Error (הדפס שגיאת PS)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הדפסת עמוד שמתאר את שגיאת ה-PostScript®‎.

הערה: כאשר מתרחשת שגיאה עיבוד המשימה מופסק, המדפסת מדפיסה הודעת שגיאה ושאר מרכיבי משימת ההדפסה נמחקים.

Minimum Line Width (רוחב שורה מינימלי)

1-30 (2*)

הגדרת רוחב הקו המינימלי.

הערה: משימות המודפסות ברזולוציה של ‎1200 dpi משתמשות בערך ישירות.

מצב אתחול נעילת PS

כבוי

On (פועל)*

נטרל את קובץ SysStart.

הערה: הפעלת הקובץ SysStart חושפת את המדפסת או את הרשת שלך לסיכוני אבטחה.

Image Smoothing (החלקת תמונה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

שיפור הניגודיות והחדות של תמונות בעלות רזולוציה נמוכה.

הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על תמונות בעלות רזולוציה של ‎300 dpi ומעלה.

Font Priority (קדימות גופן)

Resident (קבוע בזיכרון)*

Flash/Disk (הבזק/כונן)

קבע את סדר החיפוש אחר גופנים.

הערות:

 • האפשרות Resident (קבוע בזיכרון) קובעת שהמדפסת תחפש את הגופן המבוקש בזיכרון שלה לפני שתחפש בדיסק הקשיח או בכונן האחסון החכם (ISD).
 • האפשרות Flash/Disk (הבזק/דיסק) קובעת שהמדפסת תחפש את הגופן המבוקש בדיסק הקשיח או ב-ISD לפני שתחפש בזיכרון המדפסת.
 • פריט תפריט זה מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח או ISD.
Wait Timeout (פסק זמן להמתנה)

כבוי

On (מופעל)* (‎40 seconds (‏40 שניות))

הנח למדפסת להמתין לנתונים נוספים לפני ביטול משימת הדפסה.


PCL

פריט בתפריט

תיאור

Font Source (מקור גופנים)

Resident (קבוע בזיכרון)*

Disk (כונן)

Download (הורדה)

Flash (זיכרון הבזק)

כרטיס גופן

All (הכל)

בחירת המקור המכיל את בחירת הגופן שייקבע כברירת מחדל.

הערות:

 • האפשרויות Disk (דיסק) ו-Flash (הבזק) מופיעות רק כשמותקנים דיסק קשיח או כונן אחסון חכם (ISD) לא פגומים ולא מוגנים שמכילים גופנים.
 • האפשרות Download (הורדה) מופיעה רק אם הגופנים שהורדו קיימים בזיכרון המדפסת.
 • האפשרות Font Card (כרטיס גופן) מופיעה רק כאשר מותקן ISD.
Font Name (שם גופן)

[רשימת הגופנים הזמינים] (Courier*)

בחירת גופן מתוך מקור הגופנים שצוין.

Symbol Set (ערכת סמלים)

[רשימת ערכת הסמלים הזמינים] (10U PC-8*)

ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן.

הערה: ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי.

Pitch (פסיעת גופן)

0.08-100.00 (10.00*)

ציין את פסיעת הגופן עבור גופנים קבועים או ברוחב קבוע.

הערה: ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' הדפסה אופקי.

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

היפוך לאורך

Reverse Landscape (היפוך לרוחב)

ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.

Lines per Page (שורות לעמוד)

1–255

ציין את מספר שורות הטקסט בכל עמוד המודפס באמצעות זרם הנתונים של PCL®‎.

הערות:

 • פריט תפריט זה מפעיל הסטה אנכית, אשר גורמת להדפסה של מספר השורות המבוקש בין שולי העמוד שנקבעו כברירת מחדל.
 • בארה"ב, 60 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 64.
PCL5 Minimum Line Width (רוחב שורה מינימלי PCL5)

1-30 (2*)

הגדרת רוחב הקו המינימלי ההתחלתי.

PCLXL Minimum Line Width (רוחב שורה מינימלי PCLXL)

1-30 (2*)

A4 Width (רוחב A4)

198 מ"מ*

203 מ"מ

הגדרת רוחב העמוד הלוגי על נייר בגודל A4.

הערה: עמוד לוגי הוא שטח העמוד הפיזי שעליו מודפסים נתונים.

Auto CR after LF ‏(CR אוטומטי אחרי LF)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

הגדרת המדפסת לבצע מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).

הערה: מעבר לשורה חדשה הוא מנגנון המורה למדפסת להעביר את הסמן למיקום הראשון באותה שורה.

Auto LF after CR ‏(LF אוטומטי אחרי CR)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

הגדרת המדפסת לבצע הזנת שורה (LF) אחרי פקודת בקרת מעבר לשורה חדשה (CR).

Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

Assign Tray (הקצה מגש) [x]

Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני)

Assign Manual Envelope (הקצה מעטפה-ידני)

הגדרת המדפסת כך שתפעל מול מנהל הדפסה שונה או יישום מותאם אישית שמשתמש בערכה אחרת של הקצאות מקור כדי לבקש מקור נייר נתון.

Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן)

הצגת ערך ברירת המחדל של היצרן שהוקצה לכל אחד ממקורות הנייר.

Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל)

שחזור ערכי מספור המגשים מחדש לברירות המחדל שקבע היצרן.

Print Timeout (פסק זמן בהדפסה)

כבוי

On (דולק)* (90 שניות)

להגדיר את המדפסת שתסיים משימת הדפסה אחרי שנמצאה במצב סרק לפרק זמן מסוים.


Image (תמונה)

פריט בתפריט

תיאור

Auto Fit (התאמה אוטומטית)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

בחירת ההגדרה הטובה ביותר הזמינה של גודל וכיוון נייר עבור תמונה.

הערה: כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), פריט תפריט זה מחליף את הגדרות קנה המידה והכיוון של תמונה.

Invert (הפוך)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הופך דו-טונליות של תמונות שחור/לבן.

הערה: פריט תפריט זה אינו רלוונטי לתבניות התמונות GIF או JPEG.

Scaling (קנה מידה)

Anchor Top Left (עגן לפינה שמאלית עליונה)

Best Fit (התאמה מיטבית)*

Anchor Center (עגן למרכז)

Fit Height/Width (התאם גובה/רוחב)

Fit Height (התאם גובה)

Fit Width (התאם רוחב)

כוונון התמונה כך שתיכנס לאזור הניתן להדפסה.

הערה: כאשר ההגדרה של Auto Fit (התאמה אוטומטית) היא On (מופעל), האפשרות Scaling (קנה מידה) מוגדרת אוטומטית כ-Best Fit (התאמה מיטבית).

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

היפוך לאורך

היפוך לרוחב

ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.