בעיות באיכות צבע

שינוי הצבעים בפלט המודפס

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות) > Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) > Color Correction (תיקון צבע).

 2. בתפריט Color Correction (תיקון צבע) , גע ב-Manual (ידני) > Color Correction Content (תוכן תיקון צבע).

 3. בחר את הגדרת המרת הצבעים המתאימה.

  סוג אוביקט

  טבלאות המרת צבעים

  RGB Image (תמונת RGB)

  RGB Text (טקסט RGB)

  RGB Graphics (גרפיקה RGB)

  • Vivid (חי)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות.

  • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים.

  • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. הגדרה זו משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי.

  • sRGB Vivid‏ (sRGB חי)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display (תצוגת sRGB). שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית.

  • כבוי

  CMYK Image (תמונת CMYK)

  CMYK Text (טקסט CMYK)

  CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)

  • US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (‏Specifications for Web Offset Publishing).

  • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע הקרוב לפלט צבע EuroScale.

  • Vivid CMYK‏ (CMYK חי)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK.

  • כבוי


שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן לשלב אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מסכי מחשב, סורקים ומצלמות דיגיטליות משתמשים בשיטה זו להצגת צבעים.

מהם צבעי CMYK?

צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

נעשה שימוש בתוכנות כדי לציין ולשנות את צבע המסמך באמצעות שילובים של צבעי RGB או CMYK. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

בעת הדפסת מסמך, מידע המתאר את הסוג והצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת ומועבר דרך טבלאות המרת צבעים. הצבע מתורגם לכמויות המתאימות של טונר בצבעי ציאן, מגנטה, שחור וצהוב אשר משמשות להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אוביקטים. הגדרות תיקון צבע ידני הן ספציפיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות). הן גם ספציפיות לאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). כדי להחיל טבלת המרת צבעים אחרת באופן ידני, ראה שינוי הצבעים בפלט המודפס.

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בתיקון הצבע הידני. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה כאשר התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכוונון הצבעים. במרבית המצבים, הגדרת תיקון הצבע כאוטומטית יוצרת צבעים מועדפים עבור המסמכים.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. ערכות אלה זמינות גם מהדף Color Samples (דוגמאות צבע) בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. כל אחת מהתיבות מכילה שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

בדיקת ערכות דוגמאות הצבע מאפשרת לזהות את התיבה שצבעה הכי קרוב לצבע שאליו מבוצעת ההתאמה. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור האובייקט המסוים.

בחירת ערכת דוגמאות הצבע שבה ייעשה שימוש עבור בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה ב:

 • הגדרת תיקון הצבע בה משתמשים (אוטומטי, כבוי או ידני)

 • סוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות)

 • האופן שבו צבע האובייקט מפורט בתוכנית (שילובי RGB או CMYK).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בדפי דוגמאות הצבעים. כמו-כן, תוכניות מסוימות משתמשות בניהול צבעים כדי לכוונן את שילובי ה-RGB או ה-CMYK שצוינו בתוכנית. במצבים אלה, ייתכן שהצבע שיתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לזה שבדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

ההדפסה מופיעה בגוונים שונים

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בצע Color Adjust (התאמת צבע)

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות) > Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) > Color Balance (איזון צבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה נראית בגוונים שונים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

בצע Color Balance (איזון צבע).

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות) > Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) > Color Balance (איזון צבע).

 2. התאם את ההגדרות.

 3. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה נראית בגוונים שונים?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.