הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Layout (פריסה) > Separator Sheets (גיליונות הפרדה) > Between Copies (בין העתקים).

  2. הדפס את המסמך.