בעיות הדפסה

איכות הדפסה ירודה

דפים ריקים או לבנים

דף ללא הדפסה.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה: אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


הדפסה כהה

דף עם הדפסה כהה.
הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את דפי דגימת האיכות כדי לגלות איזה צבע חסר. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בצע Color Adjust (התאמת צבע)

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Advanced Imaging (הדמיה) > Color Adjust (כוונון צבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Toner Darkness (כהות הטונר).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 4.

עבור אל שלב 6.

שלב 4

ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס.


האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם ארוג או על נייר מחוספס?

עבור לשלב 5.

עבור אל שלב 6.

שלב 5

 1. החלף את הנייר הארוג או המחוספס בנייר רגיל.

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה כהה מדי?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


תמונות מוצללות

דף עם תמונות וטקסט שבהירים יותר מהמקור.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. טען במגש נייר מהסוג והמשקל הנכונים.

 2. הדפס את המסמך.


האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בצע Color Adjust (התאמת צבע)

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Advanced Imaging (הדמיה) > Color Adjust (כוונון צבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


רקע אפור או צבעוני

עמוד עם רקע אפור או צבעוני.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Toner Darkness (כהות הטונר).

 2. הדפס את המסמך.


האם רקע אפור או צבעוני מופיע בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בצע Color Adjust (התאמת צבע)

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Advanced Imaging (הדמיה) > Color Adjust (כוונון צבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם רקע אפור או צבעוני מופיע בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם רקע אפור או צבעוני מופיע בהדפסות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


שוליים שגויים

דף עם שוליים שלא מתאימים לשוליים המוגדרים.

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.


האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

  הערה: 

 2. הדפס את המסמך.


האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.


הדפסה בהירה

דף עם הדפסה בהירה או דהויה.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בצע Color Adjust (התאמת צבע)

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Advanced Imaging (הדמיה) > Color Adjust (כוונון צבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Toner Darkness (כהות הטונר).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. כבה את Color Saver (חיסכון בצבע).

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Color Saver (חיסכון בצבע).

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

בדוק אם יש לנייר מרקם ארוג או גימור מחוספס.


האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם ארוג או על נייר מחוספס?

עבור לשלב 6.

עבור אל שלב 7.

שלב 6

 1. החלף את הנייר הארוג או המחוספס בנייר רגיל.

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 8.

הבעיה נפתרה.

שלב 8

 1. הסר את בקבוק איסוף פסולת הטונר ואז הכנס אותו מחדש.

 2. בצע Color Adjust (התאמת צבע)

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print > Quality (איכות הדפסה) > Advanced Imaging (הדמיה) > Color Adjust (כוונון צבע).


האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 9.

הבעיה נפתרה.

שלב 9

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה בהירה מדי?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


צבעים חסרים

דף עם צבעים חסרים בהדפסה.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. הסר את הפוטוקונדוקטור של הצבע החסר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור.

 3. הסר את מחסנית הטונר של הצבע החסר.

 4. התקן את מחסנית הטונר של הצבע החסר.

 5. הדפס את המסמך.


האם חלק מהצבעים חסרים בהדפסה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


כתמים ונקודות על ההדפסות

דף עם כתמים ומריחות.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת התלכלכה כתוצאה מדליפות טונר.


האם המדפסת נקייה מדליפות טונר?

עבור לשלב 2.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

שלב 2

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. בדוק אם הגדרות גודל וסוג הנייר מתאימות לנייר שנטען.

  הערה: ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס.


האם ההגדרות תואמות?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים כתמים על ההדפסה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים כתמים על ההדפסה?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם מופיעים כתמים על ההדפסה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


סלסול נייר

דף עם סלסול לאחר שהודפס עליו.

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.


אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

הדפס על צדו האחר של הנייר.

 1. הוצא את הנייר, הפוך אותו ואז טען אותו מחדש.

 2. הדפס את המסמך.


אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


אם הנייר מסולסל?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

דף עם הדפסה משופעת או לא מיושרת.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. הסר את הנייר ואז טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 3. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 4. הכנס את המגש.

 5. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. ודא שאתה מדפיס על נייר שאינו נתמך.

 2. הדפס את המסמך.


האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


תמונות בצבע אחיד או שחור

דף עם הדפסה שחורה בכל הדף.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


חיתוך טקסט או תמונות.

דף עם הדפסה לא שלמה.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.


האם הטקסט או התמונה חתוכים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם הטקסט או התמונה חתוכים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם הטקסט או התמונה חתוכים?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


טונר נמחק בקלות

דף שההדפסה שעליו נמרחת כשנוגעים בה.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.

האם הטונר נמרח?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


צפיפות הדפסה לא אחידה

הדפסה עם צפיפות טונר לא אחידה בדף.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

החלף את יחידות הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן הדפס את המסמך.


האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים כהים אופקיים

עמוד מודפס עם קווים כהים אופקיים.

הערות:

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים אנכיים בגוון כהה

עמוד מודפס עם קווים אנכיים כהים.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

 2. הדפס את המסמך.


האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אופקיים

עמוד מודפס עם קווים לבנים אופקיים.

הערות:

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אופקיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען את סוג הנייר המומלץ במקור הנייר.

 2. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אופקיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אופקיים מופיעים בהדפסות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אנכיים

עמוד מודפס עם קווים לבנים אנכיים.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
 2. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

בדוק אם אתה משתמש בסוג הנייר המומלץ.

 1. טען את סוג הנייר המומלץ במקור הנייר.

 2. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם מופיעים בהדפסות קווים כהים אופקיים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר את יחידות הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידות הפוטוקונדוקטור לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתופי הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידות הפוטוקונדוקטור.

 3. הדפס את המסמך.


האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


פגמים חוזרים

עמוד עם פגמי הדפסה חוזרים.
הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. באמצעות הדף Maintenance Defect Ruler (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע.

 2. החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע.

  יחידת פוטוקונדוקטור
  • 94.6 מ"מ (3.72 אינץ')

  • 37.7 מ"מ (1.48 אינץ')

  יחידת פיתוח
  • 32.7 מ"מ (1.29 אינץ')

 3. הדפס את דפי ניסיון איכות ההדפסה.


האם הפגמים עדיין מופיעים?

רשום את המרחק ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת הלקוחות או נציג השירות שלך.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. באמצעות הדף Maintenance Defect Ruler (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע.

 2. החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע.

  גלגלת העברה שנייה

  64.4 מ"מ (2.54 אינץ')

  Fuser
  • 96 מ"מ (3.78 אינץ')

  • 88 מ"מ (3.46 אינץ')

  רצועת העברה
  • 37.7 מ"מ (1.48 אינץ')

  • 31.4 מ"מ (1.24 אינץ')

  • 70.7 מ"מ (2.78 אינץ')

  • 46.9 מ"מ (1.85 אינץ')

 3. הדפס את דפי ניסיון איכות ההדפסה.


האם הפגמים עדיין מופיעים?

רשום את המרחק ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת הלקוחות או נציג השירות שלך.

הבעיה נפתרה.


עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בדוק אם המדפסת דולקת.

 2. תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה.

 3. הדפס את המסמך.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת.

  לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הסר את מנהל ההתקן של המדפסת ואז התקן אותו מחדש.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת העבודות בהמתנה.

  הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ההדפסה וההשהיה.

 2. הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

 • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב.

 • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות.

למשתמשי Windows
 1. פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה).

 2. בכרטיסייה Print and Hold (הדפסה והפסקה), לחץ על Use Print and Hold (השתמש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן לחץ על Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים).

 3. הזן קוד PIN ולאחר מכן שמור את השינויים.

 4. שלח את משימת ההדפסה.

למשתמשי Macintosh
 1. שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה.

 2. של את המשימה בנפרד.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת.

 2. הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הוסף זיכרון למדפסת.

 2. הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם אתה מדפיס על הנייר הנכון.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס על הנייר הנכון?

עבור לשלב 2.

טען נייר מהסוג ובגודל הנכון.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.

 3. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס על הנייר הנכון?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בדוק אם המגשים מקושרים.

  לקבלת מידע נוסף ראה קישור בין מגשים.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס מהמגש הנכון?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.


הדפסה אטית

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

ודא שכבל המדפסת מחובר בצורה מאובטחת למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. ודא שהמדפסת אינה עובדת ב-Quiet Mode (מצב שקט).

  במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Config Menu (תפריט תצורה) > Device Operations (תפעול ההתקן) > Quiet Mode (מצב שקט).

 2. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את רזולוציית ההדפסה ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

 2. הגדר את הרזולוציה ל-2400 Image Q.

 3. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
  • נייר כבד יותר מודפס לאט יותר.
  • ייתכן שההדפסה של נייר צר יותר מ-letter‏, A4 ו-legal תהיה אטית יותר.
 2. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. ודא שההגדרות המרקם והמשק במדפסת תואמות לנייר הנטען.

  במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Media Configuration (תצורת מדיה) > Media Types (סוגי מדיה).

  הערה: ייתכן שההדפסה על נייר במרקם מחוספס ונייר במשקל כבד תהיה אטית יותר.

 2. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

הסר משימות מופסקות


האם המדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

 1. ודא שהמדפסת אינה מתחממת יתר על המידה.

  הערות:

  • לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר.
  • בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה בחירת מיקום עבור המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.


האם המדפסת מדפיסה לאט?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.