הדפסת חוברת

הערה: הדפסת חוברות נתמכת בכל גודל נייר שבו יש תמיכה בהדפסה דו-צדדית.

למשתמשי Windows

  1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

  2. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

  3. לחץ על Layout (פריסה) ולאחר מכן, במקטע Page Layouts (פריסות עמודים), בחר Booklet (חוברת).

    הערה: במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות החוברת.
  4. לחץ על OK (אישור) או על Print (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

  1. כאשר מסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

  2. בחר מדפסת, ולאחר מכן בתפריט Presets (הגדרות קבועות מראש), בחרAdvanced Layout (פריסה מתקדמת) > Booklet (חוברת).

  3. לחץ על Print (הדפסה).