הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

למשתמשי Windows

 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

 3. לחץ על Print and Hold (הדפסה והפסקה).

 4. בחר Use Print and Hold (שימוש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן הקצה שם משתמש.

 5. בחר את סוג משימת ההדפסה (Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)).

  אם תבחר Confidential (חסויה), אבטח את משימת ההדפסה באמצעות מספר זיהוי אישי (PIN).

 6. לחץ על OK (אישור) או על Print (הדפסה).

 7. ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

למשתמשי Macintosh

באמצעות AirPrint

 1. כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר PIN Printing (הדפסה עם קוד PIN).

 3. הפעל את האפשרות Print with PIN (הדפסה עם קוד PIN), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן ארבע ספרות.

 4. לחץ על Print (הדפסה).

 5. ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. גע ב-Held jobs (עבודות בהמתנה) > בחר את שם המחשב שלך > Confidential (חסוי) > הזן את קוד ה-PIN > בחר את משימת ההדפסה > Print (הדפסה).

באמצעות מנהל התקן ההדפסה

 1. כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר Print and Hold (הדפסה והפסקה).

 3. בחר Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן 4 ספרות.

 4. לחץ על Print (הדפסה).

 5. ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. גע ב-Held jobs (עבודות בהמתנה) > בחר את שם המחשב שלך > Confidential (חסוי) >בחר את משימת ההדפסה > הזן את קוד ה-PIN > Print (הדפסה).