הדפסת רשימת ספריות

במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Print (הדפסה) > Print Directory (ספריית הדפסות).