הדפסה מכונן הבזק

 1. הכנס את כונן ההבזק.

  כונן הבזק חובר לכניסת USB הקדמית.

  הערות:

 2. גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

  במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.

 3. הדפס את המסמך.

  כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות USB Drive (כונן USB).

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או פגיעה בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכונן ההבזק או במדפסת באזור המוצג כשמתבצעות פעילויות הדפסה, קריאה או כתיבה עם התקן הזיכרון.
  ליד כונן ההבזק שחובר ליציאת ה-USB הקדמית נמצא סמל "לא לגעת".