הדפסת Menu Settings Page (דף הגדרות התפריט)

במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט).