ניקוב חורים בגיליונות מודפסים

הערה: לפני שתתחיל, ודא שהגדרות ניקוב החורים נקבעו. ממסך הבית, הקש על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Finisher Configuration (תצורת יחידת הגימור) >Hole Punch Configuration (תצורת מחורר) > בחר תצורה.

למשתמשי Windows

 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

 3. לחץ על Paper/Finisher (נייר/יחידת גימור).

  במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות הנייר.

 4. בתפריט הגימור, בחר את הגדרת המחורר.

 5. לחץ על OK (אישור) או על Print (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

 1. כאשר מסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר Finishing (גימור).

 3. הקש על Punch (מחורר), ובחר הגדרה.

 4. לחץ על Print (הדפסה).