החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת מחסנית טונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את מחסנית הטונר המשומשת.

  מחסנית הטונר מחליקה מהמדפסת.
 3. פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

 4. נער את מחסנית הטונר כדי לפזר את הטונר.

  מחסנית הטונר מנוערת קלות עשרה פעמים.
 5. הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

  מחסנית הטונר מותאמת ומותקנת במדפסת.
 6. הסר את יחידת ההעברה של פסולת טונר.

  המנעול שעל יחידת ההעברה של פסולת הטונר מסובבת נגד כיוון השעון, ידיות משני הצדדים נצבטות והיחידה נשלפת.
  הערה: כדי להימנע משפיכת הטונר, הנח את היחידה אנכית.
 7. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

  המנקה מוסר מהדלת הקדמית ואז נכנס ליחידת ההדמיה ונשלף ממנה מספר פעמים.
 8. הנח את מנקה ראש ההדפסה בחזרה למקומם.

 9. התקן את יחידת ההעברה של פסולת הטונר עד שהיא תיכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותה.

  יחידת ההעברה של פסולת הטונר מותקנת והמנעול מסובב בכיוון השעון.
 10. סגור את הדלת.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את יחידת ההעברה של פסולת טונר.

  המנעול שעל יחידת ההעברה של פסולת הטונר מסובבת נגד כיוון השעון, ידיות משני הצדדים נצבטות והיחידה נשלפת.
  הערה: כדי להימנע משפיכת הטונר, הנח את היחידה אנכית.
 3. שחרר את נעילת יחידת הפוטוקונדוקטור המשומש.

  הלשונית על יחידת הפוטוקונדוקטור מסובבת ימינה.
 4. הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור המשומש.

  הלשונית הכחולה שעל יחידת הפוטוקונדוקטור מורמת ואז יחידת הפוטוקונדוקטור נשלפת מהמדפסת.
 5. הוצא מהאריזה את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדקטור לאור ישיר למשך יותר מדקה. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.
 6. הכנס את הפוטוקונדוקטור החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

  יחידת הפוטוקונדוקטור מוכנסת למדפסת עד להשמעת צליל נקישה.
 7. הסר את חומרי האריזה ונעל את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

  חומרי האריזה מוסרים ויחידת הפוטוקונדוקטור ננעלת על ידי סיבוב של הלשונית הירוקה שמאלה.
 8. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

  המנקה מוסר מהדלת הקדמית ואז נכנס ליחידת ההדמיה ונשלף ממנה שלוש פעמים.
 9. הנח את מנקה ראש ההדפסה בחזרה למקומם.

 10. התקן את יחידת ההעברה של פסולת הטונר עד שהיא תיכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותה.

  יחידת ההעברה של פסולת הטונר מותקנת והמנעול מסובב בכיוון השעון.
 11. סגור את הדלת.

החלפת הגוף הפנימי של המגש ל-520 גיליונות

 1. הסר את הגוף הפנימי המשומש של המגש.

  המגש נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 2. הוצא את הגוף הפנימי של המגש מאריזתו והסר את כל חומרי האריזה.

 3. הכנס את הגוף הפנימי של המגש החדש.

  הגוף הפנימי של המגש מוטה קלות לפני דחיפתו לבסיס המגש.

החלפת ה-fuser

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 3. שחרר את נעילת ה-fuser.

  הסוגר השמאלי ביותר של ה-Fuser מורם ומוסט הצידה ולאחר מכן הסוגרים הפנימיים של ה-Fuser מורמים ומוסטים אחד לעבר השני.
 4. הוצא את ה-fuser המשומש.

  הידיות בשני קצוות ה-Fuser נאחזות וה-Fuser נשלף החוצה.
 5. הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

 6. התקן את ה-Fuser החדש עד שייכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותו.

  ה-Fuser מותאם ומותקן במדפסת ואז ננעל.
 7. סגור דלת A.

 8. הפעל את המדפסת.

החלפת מנקה ראש ההדפסה

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את מנקה ראש ההדפסה.

  הקצה השמאלה של המנקה מורם ואז יוצא מאחורי הדלת הקדמית.
 3. הוצא את מנקה ראש ההדפסה החדש מאריזתו.

 4. התקן את מנקה ראש ההדפסה החדש.

  מחליקים את החלק הימני ביותר של המנקה לחריץ ומתקינים היטב מאחורי הדלת הקדמית.
 5. סגור את הדלת הקדמית.

החלפת מנקה מודול ההעברה

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את יחידת ההעברה של פסולת טונר.

  ידית היחידה מסובבת בכיוון השעון, הידיות בשני הצדדים נצבטות והיחידה נשלפת החוצה.
  הערה: כדי להימנע משפיכת הטונר, הנח את היחידה אנכית.
 3. הסר את מנקה מודול ההעברה המשומש.

  הסוגר הכחול מסובב לצד שמאל ומנקה מודול ההעברה המשומש מוסר.
 4. הוצא את מנקה מודול ההעברה החדש מאריזתו.

 5. הכנס את מנקה מודול ההעברה החדש.

  מנקה מודול ההעברה מותקן במדפסת והסוגר הכחול מסובב לצד ימין.
 6. התקן את יחידת ההעברה של פסולת הטונר עד שהיא תיכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותה.

  יחידת ההעברה של פסולת הטונר מותקנת והמנעול מסובב בכיוון השעון.
 7. סגור את הדלת הקדמית.

החלפת ערכת גלגלות המגש

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. הסר את המגש הסטנדרטי.

  המגש נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 3. הסר את ערכת הגלגלות המשומשת של המגש.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.
   הלשונית שבתוך בסיס המגש מחליקה שמאלה וערכת הגלגלות נשלפת ממוטות המתכת.
 4. הוצא את ערכת הגלגלות החדשה של המגש מהאריזה.

 5. חבר את ערכת הגלגלות החדשה של המגש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  ערכת הגלגלות מחליקה למוטות המתכת עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 6. הכנס את המגש.

 7. הפעל את המדפסת.

החלפת ערכת גלגלות של מגש 2000 גיליונות

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. החלק את המגש שמאלה.

  המגש מחליק מהמדפסת.
 3. פתח את דלת J ולאחר מכן פתח את מכסה ערכת הגלגלות.

  הידית בחלק העליון של הדלת מורמת לפתיחה. גם מכסה ערכת הגלגלות מורם.
 4. אתר והסר את ערכת הגלגלות המשומשת.

  מוצגים המיקומים של רכיבי ערכת הגלגלות. מוצגים גם איורים של השלבים להסרתם.
 5. הוצא את ערכת הגלגלות החדשה מהאריזה.

 6. הכנס את ערכת הגלגלות החדשה.

  רכיבי ערכת הגלגלות מוכנסים.
 7. סגור את מכסה ערכת הגלגלות וסגור את דלת J.

 8. החלק את יחידת המגש בחזרה למקומה.

 9. הפעל את המדפסת.

החלפת ערכת גלגלות של מגש עוקב של 2000 גיליונות

בידית C
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. הוצא את מגש 4 ממקומו ואז משוך החוצה את מגש 3.

  המגש העוקב של 2,000 גיליונות פתוח.
 3. משוך בידית C ולאחר מכן פתח את המכסה הפנימי.

  ידית C במגש העוקב נמשכת החוצה והמכסה הפנימי נפתח.
 4. פתח את מכסה ערכת הגלגלות.

  הלשונית בתוך המגש העוקב מחליקה כלפי מטה.
 5. הסר את ערכת הגלגלות המשומשת של המגש.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.
  ערכת הגלגלות נמשכת החוצה ממוטות המתכת.
 6. הוצא את ערכת הגלגלות החדשה של המגש מהאריזה.

 7. חבר את ערכת הגלגלות החדשה של המגש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  ערכת הגלגלות מחליקה למוטות המתכת עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 8. סגור את מכסה ערכת הגלגלות.

 9. סגור את המכסה הפנימי והכנס את ידית C.

 10. הכנס את המגשים 3 ו-4.

 11. הפעל את המדפסת.

במגש 3
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. הסר את המגש 1 ולאחר מכן הסר את המגש 2.

  המגשים נמשכים החוצה ומוסרים מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 3. משוך את המגשים 3 ו-4 החוצה.

  המגשים נמשכים החוצה.
 4. משוך החוצה את ידית C.

  הידית C במגש העוקף נמשכת החוצה.
 5. הסר את ערכת הגלגלות המשומשת של המגש.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.
  הלשונית שבתוך בסיס המגש מחליקה שמאלה וערכת הגלגלות נשלפת ממוטות המתכת.
 6. חבר את ערכת הגלגלות החדשה של המגש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  ערכת הגלגלות מחליקה למוטות המתכת עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 7. הכנס את ידית C.

 8. הכנס את המגשים 3 ו-4.

 9. הכנס את המגשים 1 ו-2.

 10. הפעל את המדפסת.

החלפת גלגלת ההעברה השנייה

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 3. הסר את גלגלת ההעברה המשומשת השנייה.

  הסוגרים של גלגלת ההעברה השנייה המשומשת נצבטים ולאחר מכן גלגלת ההעברה השנייה מוסרת.
 4. הוצא את גלגלת ההעברה החדשה השנייה מאריזתה.

 5. הכנס את גלגלת ההעברה החדשה השנייה.

  גלגלת ההעברה החדשה השנייה מיושרת ומותקנת במדפסת עד להשמעת צליל נקישה.
 6. סגור את הדלת.

 7. הפעל את המדפסת.

החלפת כיסוי מחבר אחורי תחתון

 1. הסר את כיסוי המחבר האחורי התחתון.

  הלשונית מעל כיסוי המחבר נלחצת להסרה.
 2. הוצא את כיסוי המחבר האחורי התחתון החדש מאריזתו.

 3. הכנס את כיסוי המחבר האחורי התחתון עד שיינעל במקומו בנקישה.

  הכיסוי מותאם ומותקן במדפסת.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את יחידת ההעברה של פסולת טונר.

  המנעול שעל יחידת ההעברה של פסולת הטונר מסובבת נגד כיוון השעון, ידיות משני הצדדים נצבטות והיחידה נשלפת.
  הערה: כדי להימנע משפיכת הטונר, הנח את היחידה אנכית.
 3. הסר את מנקה ראש ההדפסה ונקה את עדשות ראש ההדפסה.

  המנקה מוסר מהדלת הקדמית ואז נכנס ליחידת ההדמיה ונשלף ממנה מספר פעמים.
 4. הנח את מנקה ראש ההדפסה בחזרה למקומם.

 5. התקן את יחידת ההעברה של פסולת הטונר עד שהיא תיכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותה.

  יחידת ההעברה של פסולת הטונר מותקנת והמנעול מסובב בכיוון השעון.
 6. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

   בקבוק איסוף פסולת הטונר נשלף מהמדפסת.
 7. הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

 8. התקן את בקבוק איסוף פסולת הטונר החדש למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן סגור את הדלת.

   בקבוק איסוף פסולת הטונר מותאם כראוי ומותקן במדפסת.

החלפת יחידת ההעברה של פסולת הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
 2. הסר את יחידת ההעברה המשומשת של פסולת טונר.

  המנעול שעל יחידת ההעברה של פסולת הטונר מסובבת נגד כיוון השעון, ידיות משני הצדדים נצבטות והיחידה נשלפת.
  הערה: כדי להימנע משפיכת הטונר, הנח את היחידה אנכית.
 3. הוצא את יחידת ההעברה של פסולת הטונר החדשה מאריזתה.

 4. התקן את יחידת ההעברה של פסולת הטונר החדשה עד שהיא תיכנס למקום בצליל נקישה, ולאחר מכן נעל אותה.

  יחידת ההעברה של פסולת הטונר מותקנת והמנעול מסובב בכיוון השעון.
 5. סגור את הדלת הקדמית.

החלפת הכיסוי הקטן המשומש בגוף הפנימי של המגש.

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. הסר את הכיסוי הקטן המשומש.

  הסוגר של הכיסוי הקטן המשומש נדחף ואז הכיסוי נמשך מהמגש.
 3. הוצא את הכיסוי הקטן החדש מאריזתו.

 4. הכנס את הכיסוי הקטן החדש.

  הכיסוי הקטן מותאם, ואז מותקן למקומו עד השמעת צליל נקישה.
 5. הכנס את המגש.

החלפת מכוון הנייר B4 בגוף הפנימי של המגש.

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. הסר את מכוון הנייר B4.

  מכוון הנייר B4 מוחזק בצביטה ומוסר מהמגש.
 3. הוצא את מכוון הנייר B4 החדש מאריזתו.

 4. הכנס את מכוון הנייר B4 החדש.

  מכוון הנייר B4 מותאם, ואז מוכנס למקומו עד השמעת צליל נקישה.
 5. הכנס את המגש.

החלפת קופסת המחורר ביחידת הגימור של חוברות

 1. פתח את דלת יחידת גימור החוברות.

  דלת יחידת הגימור פתוחה.
 2. הסר את קופסת המחורר המשומשת.

  קופסת המחורר נמשכת מיחידת הגימור.
 3. הוצא את קופסת המחורר החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את קופסת המחורר החדשה.

  קופסת המחורר אל מותקנת ביחידת הגימור.
 5. סגור את דלת יחידת הגימור לשני קיפולים (Trifold).

החלפת הסל של יחידת הגימור של שני קיפולים/קיפול Z

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. פתח את דלת יחידת הגימור לשני קיפולים/קיפול Z.

  דלת יחידת הגימור פתוחה.
 3. הסר את הסל המשומש של יחידת הגימור.

  הסל של יחידת הגימור נשלף ואז מוסר על ידי הרמת הידית שמאחורי חזית הסל.
 4. הוצא את הסל החדש של יחידת הגימור מאריזתו.

 5. הכנס את הסל החדש של יחידת הגימור.

  הסל של יחידת הגימור מותקן, והידית מאחורי חזית הסל הורדה.
 6. סגור את דלת התקן הגימור.

 7. הפעל את המדפסת.

החלפת מצמד הנייר.

 1. צבוט את צדו השמאלי של מצמד הנייר כדי לפתוח את הנעילה.

  צדו השמאלי של מצמד הנייר נצבט.
 2. הסר את מצמד הנייר המשומש.

  מצמד הנייר מוסט מעט שמאלה ואז מוסר.
 3. הוצא את מצמד הנייר החדש מאריזתו.

 4. הכנס את מצמד הנייר החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

  צדו הימני של מצמד הנייר מותקן בחריץ, וצדו השמאלי נדחף למקומו עד השמעת צליל נקישה.

החלפת מיכל האיסוף הכפול

 1. הסר את מיכל האיסוף הכפול.

  מיכל האיסוף הכפול המשומש מוסר באמצעות הגומחות בצד הימני.
 2. הוצא את מיכל האיסוף הכפול החדש מהאריזה.

 3. הכנס את מיכל האיסוף הכפול החדש עד שיינעל במקומו בנקישה.

  מיכל האיסוף הכפול החדש מותאם ומחובר למדפסת.

החלפת מכסה הגישה של לוח המערכת

 1. הסר את כיסוי היציאות האחוריות.

  הכיסוי של היציאות האחוריות מוסר.
 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה המשומש ללוח המערכת.

  הברגים מוסרים, חלקו העליון של מכסה הגישה של לוח המערכת נמשך ואז הכיסוי מוסר.
 3. הוצא את מכסה הגישה של לוח המערכת החדש מאריזתו.

 4. חבר את מכסה הגישה החדש של לוח המערכת.

  החלק התחתון של מכסה הגישה של לוח המערכת מותאם לחריצים ואז המכסה מותקן ומהודק עם הברגים.
 5. חבר את כיסוי היציאות האחוריות.

  כיסוי היציאות האחוריות מחובר למדפסת.

החלפת כיסוי היציאות האחוריות

 1. הסר את הכיסוי המשומש של היציאות האחוריות.

  הכיסוי המשומש של היציאות האחוריות מוסר.
 2. הוצא את כיסוי היציאות האחוריות החדש מאריזתו.

 3. חבר את כיסוי היציאות האחוריות החדש.

  הכיסוי החדש של היציאות האחוריות מחובר למדפסת.

החלפת כיסוי R9 אחורי

 1. הסר את הכיסוי המשומש של כיסוי R9 אחורי.

  כיסוי R9 האחורי מוסר.
 2. הוצא את כיסוי R9 האחורי החדש מאריזתו.

 3. הכנס את כיסוי R9 האחורי עד שיינעל במקומו בנקישה.

  כיסוי R9 האחורי מחובר למדפסת.

החלפת יחידת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

 1. פתח את דלת מתקן הגימור.

  מושכים את הדלת לפתיחה.
 2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  מחזיק מחסנית הסיכות נשלף מיחידת הגימור של סיכות.
 3. הסר את מחסנית הסיכות הריקה.

  לוחצים על הלשוניות על שני הצדדים ועל החלק העליון של המחסנית כדי לשחרר אותה מהמחזיק.
 4. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה למחזיק עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  המחסנית מוכנסת למחזיק עד להשמעת צליל נקישה.
 6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות עד שייכנס למקומו בנקישה.

  מחזיק מחסנית הסיכות מוכנס ליחידת הגימור.
 7. סגור את הדלת.

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות, מחורר

 1. פתח את דלת מתקן הגימור.

  מושכים את הדלת לפתיחה.
 2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  לוחצים על הלשונית לפני שליפת המחסנית.
 3. הסר את מחסנית הסיכות הריקה.

  לוחצים על הלשוניות על שני הצדדים ועל החלק העליון של המחסנית כדי לשחרר אותה מהמחזיק.
 4. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  מכניסים את המחסנית למחזיק.
 6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

  מכניסים את מחזיק המחסנית ליחידת הגימור.
 7. סגור את הדלת.

החלפת מחזיק מחסנית הסיכות הסטנדרטי

 1. פתח את דלת מתקן הגימור.

  דלת יחידת הגימור פתוחה.
 2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות המשומש.

  דוחפים את הסוגר של מחזיק מחסנית הסיכות כלפי מטה ומושכים את מחזיק המחסנית מיחידת הגימור.
 3. הסר את מחסנית הסיכות.

  לוחצים את מחסנית הסיכות ומושכים אותה ממחזיק המחסנית.
 4. הוצא את מחזיק מחסנית הסיכות החדש מאריזתו.

 5. הכנס את מחסנית הסיכות למחזיק מחסנית הסיכות החדש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  מכניסים את מחסנית הסיכות למחזיק מחסנית הסיכות.
 6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

  מחזיק מחסנית הסיכות מותאם ואז מותקן ביחידת הגימור.
 7. סגור את דלת התקן הגימור.

החלפת מחזיק מחסנית הסיכות ביחידת הגימור של חוברות

 1. פתח את יחידת הגימור, לאחר מכן משוך החוצה את יוצר החוברות.

  דלת יחידת הגימור נפתחת ויחידת החוברות נשלפת החוצה.
 2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות המשומש.

  מחזיק מחסנית הסיכות נמשך כלפי מטה ונשלף מיחידת החוברות.
 3. הסר את מחסנית הסיכות.

  מחזיק מחסנית הסיכות נפתח ומחסנית הסיכות נשלפת.
 4. הוצא את מחזיק מחסנית הסיכות החדש מאריזתו.

 5. התקן את מחסנית הסיכות למחזיק החדש של מחסנית הסיכות.

  מכניסים את מחסנית הסיכות למחזיק מחסנית הסיכות.
 6. התקן את מחזיק מחסנית הסיכות החדש.

  מחזיק מחסנית הסיכות מותקן למקומו בלחיצה.
 7. התקן את יוצר החורבות וסגור את דלת יחידת הגימור.

איפוס מוני השימוש בחומרים מתכלים

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים).

 2. בחר את המונה שברצונך לאפס.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.