הצהרות בנוגע למוצר

סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20|ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.
סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
סמל אזהרה מסכנת צביטה זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה:  סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

שמור הוראות אלה.