הידוק גיליונות מודפסים

למשתמשי Windows

 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

 3. לחץ על Paper/Finisher (נייר/יחידת גימור).

  במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות הנייר.

 4. בתפריט הגימור, בחר את הגדרת המהדק.

 5. לחץ על OK (אישור) או על Print (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

 1. כאשר מסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר Finishing (גימור).

 3. לחץ על Staple (מהדק), ולאחר מכן בחר הגדרה.

 4. לחץ על Print (הדפסה).