Paper (נייר)

Tray Configuration (תצורת מגש)

פריט בתפריט

תיאור

Default Source (מקור ברירת מחדל)

Tray (מגש) [x] (1*)

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Paper (הזנת נייר ידנית)

Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)

הגדרת מקור הנייר עבור כל משימות ההדפסה.

Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

Tray (מגש) [x]

Multi-Purpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Paper (הזנת נייר ידנית)

Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)

ציון גודל הנייר או סוג הנייר שנטענו בכל מקור נייר.

Substitute Size (גודל חלופי)

Off (כבוי)

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

All Listed (כל המפורטים)*

הגדרת המדפסת להחליף גודל נייר שצוין במקרה שהגודל המבוקש אינו טעון במקור נייר כלשהו.

הערות:

  • האפשרות Off (כבוי) מנחה את המשתמש לטעון את גודל הנייר הנדרש.
  • All Listed (כל המפורטים) מאפשר את כל התחליפים הזמינים.
Configure MP (הגדרת MP)

Cassette (מחסנית)*

Manual (ידני)

ראשון

קביעת אופן הפעולה של המזין הרב-תכליתי.

הערות:

  • האפשרות Cassette (מחסנית) מגדירה את המזין הרב-תכליתי כמקור הנייר האטומטי.
  • האפשרות Manual (ידני) מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.
  • האפשרות First (ראשון) מגדירה את המזין הרב-תכליתי כמקור הנייר העיקרי.

‏Media Configuration (תצורת מדיה)

Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)

פריט בתפריט

תיאור

יחידות מידה

אינצ'ים

מילימטרים

הגדרת יחידת המידה של הנייר האוניברסלי.

הערה: בארה"ב, Inches (יחידות אינץ') הן הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ההגדרה Millimeters (מילימטרים) היא הגדרת ברירת המחדל הבילאומית של היצרן.

רוחב בהדפסה לאורך

3.5-52 אינץ' (8.5*)

89-1321 מ"מ (216*)

קבע את אורך ההדפסה לאורך של הנייר האוניברסלי.

גובה בהדפסה לאורך

3.5-52 אינץ' (14*)

89-1321 מ"מ (356*)

קבע את גובה ההדפסה לאורך של המדיה האוניברסלית.

כיוון הזנה

Short Edge (לרוחב)*

Long Edge (לאורך)

הגדרת המדפסת לאסוף את הנייר מכיוון הצד הקצר או הארוך.

הערה: Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך.

מספר גדלים אוניברסליים

Tray (מגש) [x]

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

הקצה ממד ייחודי לגדלים אוניברסליים רבים הנטענים בכל מקור נייר.

הערה: הגדרה זו מופיעה רק כאשר היא מופעלת בתפריט Device (התקן). במסך הבית, הקש על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Multiple Universal Sizes (מספר גדלים אוניברסליים).


סוגי מדיה

פריט בתפריט

תיאור

Plain (רגיל)

Card Stock (כרטיסים)

שקף

ממוחזר

Glossy (מבריק)

Heavy Glossy (מבריק כבד)

Labels (מדבקות)

Bond

Envelope (מעטפה)

Rough Envelope (מעטפה גסה)

Letterhead (נייר מכתבים)

Preprinted (נייר מודפס מראש)

Colored Paper (נייר צבעוני)

Light (קל)

Heavy (כבד)

מחוספס/כותנה

Custom Type (סוג מותאם אישית) [x]

ציון המרקם, המשקל והכיוון של הנייר.