בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המדפסת דולקת.

 2. קבל גישה לשרת האינטרנט המובנה (EWS) של המדפסת.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP במסך הבית.
  • כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 2. קבל גישה ל-EWS.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. ודא שהתקנת דפדפן נתמך:

  • Internet Explorer גרסה 11 ואילך

  • Microsoft Edge

  • Safari version 6 or later

  • Google ChromeTM version 32 or later

  • Mozilla Firefox version 24 or later

 2. קבל גישה ל-EWS.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. בדוק אם חיבור הרשת פועל.

  הערה: אם החיבור לא פועל, צור קשר עם מנהל המערכת שלך.

 2. קבל גישה ל-EWS.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לשרת ההדפסה.

 2. קבל גישה ל-EWS.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 6.

שלב 6

 1. בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים.

  הערה: אם השרתים מושבתים, פנה למנהל המערכת שלך.

 2. קבל גישה ל-EWS.


האם באפשרותך לפתוח את EWS?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.


המדפסת לא מתחברת לרשת ה-Wi-Fi

פעולה

כן

לא

שלב 1

ודא שההגדרה של האפשרות Active Adapter (מתאם פעיל) היא Auto (אוטומטי).

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Network Overview (סקירת רשת) > Active Adapter (מתאם פעיל) > Auto (אוטומטי).


האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi-Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק את נבחרת רשת ה-Wi-Fi הנכונה.

הערה: ייתכן שה-SSID המשמש כברירת מחדל משותף למספר נתבים.


האם אתה מתחבר לרשת ה-Wi-Fi הנכונה?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

התחבר לרשת ה-Wi-Fi הנכונה. לקבלת מידע נוסף ראה חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi.


האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi-Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

בדוק את מצב האבטחה האלחוטית.

במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשתות/יציאות) > Wireless (אלחוט) > Wireless Security Mode (מצב אבטחה אלחוטי).


האם נבחר מצב האבטחה האלחוטית הנכון?

עבור אל שלב 6.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בחר את מצב האבטחה האלחוטית הנכון.


האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi-Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 6.

שלב 6

ודא שהזנת את סיסמת הרשת הנכונה.

הערה: שים לב לתווי הרווח, למספרים ולאותיות רישיות בסיסמה.


האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi-Fi?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.