בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. השתמש במעטפה שאוחסנה בסביבה יבשה.

  הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימתן.

 2. שלח את משימת ההדפסה.


האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. ודא שסוג הנייר המוגדר הוא Envelope (מעטפה).

  במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. שלח את משימת ההדפסה.


האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Layout (פריסה) > Collate (איסוף).

 2. גע ב-On [1,2,1,2,1,2] (מופעל [1,2,1,2,1,2]).

 3. הדפס את המסמך.


האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובחר באפשרות Collate (איסוף).

 2. הדפס את המסמך.


האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. הפחת את מספר העמודים להדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם העמודים נאספו כראוי?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.


קישור המגשים אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים.

 2. בדוק אם מובילי הנייר ממוקמים כהלכה.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאימו לנייר שטעון במגשים המקושרים.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. ודא שההגדרה של Tray Linking (קישור מגשים) היא Automatic (אוטומטי). לקבלת מידע נוסף ראה קישור בין מגשים.

 2. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הסר את המגש.

 2. בדוק אם הנייר נטען כהלכה.

  הערות:

  • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה.
  • ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים.
 3. הכנס את המגש.

 4. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. הגדר את גודל וסוג הנייר הנכונים.

 3. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן את הנייר בעטיפתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (התראות) > Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן).

 2. בתפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימה), גע ב-On (מופעל) או Auto (אוטומטי).

 3. הדפס את המסמך.


האם הדפים החסומים מודפסים שוב?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.