בעיות חומרים מתכלים

מכל טונר חסר או לא נתמך

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

  1. פתח את הדלת הקדמית.

  2. הסר והכנס את מחסנית הטונר.


האם מחסנית הטונר חסרה או אינה מגיבה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

הערה: אם מחסנית הטונר אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.


האם מחסנית הטונר חסרה או אינה מגיבה?

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

הבעיה נפתרה.


חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של  Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחווני החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסוי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לקבל כל אחד ואת כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או חלקים לא מקוריים במדפסת שלך, גע נגיעה ממושכת בהודעת השגיאה שבתצוגה באמצעות שתי אצבעות למשך 15 שניות. כאשר מופיעה תיבת דו-שיח של אישור, גע באפשרות Continue (המשך).

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark.

אם המדפסת לא מדפיסה לאחר ניקוי הודעת השגיאה, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים).

  2. בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס ולאחר מכן גע באפשרות Start (התחל).

  3. קרא את הודעת האזהרה ולאחר מכן גע באפשרות Continue (המשך).

  4. באמצעות שתי אצבעות, גע בתצוגה למשך 15 שניות כדי לנקות את ההודעה.

  5. הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את פריט החומר המתכלה למקום הרכישה.