הבנת המצב של נורית המחוון

נורית חיווי

מצב המדפסת

כבוי

המדפסת כבויה.

כחול יציב

המדפסת מוכנה.

כחול מהבהב

המדפסת מדפיסה או מעבדת נתונים.

אדום מהבהב

המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

כתום יציב

המדפסת נמצאת במצב שינה.

כתום מהבהב

המדפסת נמצאת במצב שינה עמוקה או במצב מנוחה.