באמצעות לוח הבקרה

חלקי לוח הבקרה עם הסברים ממוספרים.
 

חלק לוח הבקרה

פונקציה

1

לחצן הפעלה (Power)

  • להפעיל ולכבות את המדפסת.

    הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות.

  • להעביר את המדפסת למצב שינה או תרדמת.

  • להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.

2

Display (הצג)

  • הצג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים.

  • להגדיר ולהפעיל את המדפסת.

3

נורית החיווי

לבדוק את מצב המדפסת.