הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

שימוש במסך הבית

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.
סמלים במסך הבית עם הסברים ממוספרים.
 

סמל

פונקציה

1

הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)

לעצור את משימת ההדפסה הנוכחית.

2

Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים)

 • להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.

 • צפה במידע נוסף באזהרת המדפסת או בהודעה, וכיצד לנקותה.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

3

Job Queue (תור משימות)

הצג את כל משימות ההדפסה הנוכחיות.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

4

Change Language (החלפת שפה)

החלפת השפה בתצוגה.

5

Settings (הגדרות)

גש לתפריטי המדפסת.

6

USB Drive (כונן USB)

הדפסת תמונות ומסמכים מכונן הבזק.

7

Held Jobs (משימות מופסקות)

הצגת משימות המדפסת שמוחזקות בזיכרון המדפסת.

8

Address Book (פנקס כתובות)

ניהול רשימת אנשי קשר שנגישה ליישומים אחרים במדפסת.

9

לוח מקשים במסך

להזין מספרים או סמלים בשדה הקלט.


התאמה אישית של מסך הבית

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Home Screen Customization (התאמה אישית של מסך הבית).

 3. בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להוסיף סמל למסך הבית, לחץ על סמל ההוספה, בחר את שם היישום ולחץ על Add (הוספה).

  • כדי להסיר סמל של מסך הבית, בחר את שם היישום ולחץ על Remove (הסרה).

  • כדי להתאים אישית שם של יישום, בחר את שם היישום, לחץ על Edit (עריכה) והקצה שם.

  • כדי לשחזר את שם היישום, בחר את שם היישום, לחץ על Edit (עריכה) ולאחר מכן בחר Restore app label (שחזור תווית יישום).

  • כדי להוסיף רווח בין יישומים, לחץ על סמל ההוספה, בחר BLANK SPACE (רווח) ולחץ על Add (הוספה).

  • כדי לארגן את היישומים, גרור את שמות היישומים בסדר הרצוי.

  • כדי לשחזר את מסך הבית של ברירת המחדל, לחץ על Restore home screen (שחזור מסך הבית).

 4. החל את השינויים

היישומים הנתמכים

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

לפני שתשתמש ביישום הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

ניהול תמונות שומר המסך ומצגת השקופיות
 1. הוסף, ערוך או מחק תמונה במקטע התמונות של שומר המסך ומצגת השקופיות.

  הערות:

  • תוכל להוסיף עד 10 תמונות.
  • כשהם מופעלים, סמלי המצב מופיעים בשומר המסך רק כשיש שגיאות, אזהרות או התראות מבוססות-ענן.
 2. החל את השינויים

החלפת תמונת הטפט
 1. במסך הבית, גע באפשרות Change Wallpaper (החלפת טפט).

 2. בחר תמונה שתהיה בשימוש.

 3. החל את השינויים

הפעלת מצגת שקופיות מתוך כונן הבזק
 1. חבר כונן הבזק ליציאת USB.

 2. במסך הבית גע באפשרות Slideshow (מצגת).

  התמונות מוצגות בסדר אלפביתי.

 3. הערה: תוכל להוציא את כונן ההבזק אחרי שמצגת השקופיות תתחיל, אולם התמונות לא יאוחסנו במדפסת. אם מצגת השקופיות נעצרת, הכנס את כונן ההבזק פעם נוספת כדי להציג את התמונות.

שימוש ב-Customer Support (תמיכה ללקוחות)

הערות:

 1. במסך הבית גע באפשרות Customer Support (תמיכה ללקוחות).

 2. הדפס או שלח בדוא"ל את המידע.

הגדרת Device Quotas (מכסות בהתקן)

הערות:

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Apps (יישומים) > Device Quotas (מכסות בהתקן) > Configure (קביעת תצורה).

 3. במקטע User Accounts (חשבונות משתמשים), הוסף או ערוך משתמש ואז הגדר מכסה למשתמש.

 4. החל את השינויים

ניהול סימניות

יצירת סימניות

השתמש בסימניות כדי להדפיס מסמכים שניגשים אליהם לעתים קרובות ושמאוחסנים בשרתים או באינטרנט.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Bookmarks (סימניות) > Add Bookmark (הוסף סימנייה), ולאחר מכן הקלד שם סימנייה.

 3. בחר סוג פרוטוקול Address (כתובת) ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור HTTP ו-HTTPS, הקלד את כתובת ה-URL שברצונך לסמן.

  • עבור HTTPS, הקפד להשתמש בשם המארח במקום בכתובת ה-IP. לדוגמה, הקלד myWebsite.com/sample.pdf במקום להקליד 123.123.123.123/sample.pdf. ודא ששם המארח תואם גם לערך השם הנפוץ (CN) באישור השרת. לקבלת מידע נוסף על קבלת ערך ה-CN באישור השרת עיין בעזרה של דפדפן האינטרנט שלך.

  • עבור FTP, הקלד את כתובת ה-FTP. לדוגמה, myServer/myDirectory. הזן את מספר יציאת ה-FTP. יציאה 21 היא יציאת ברירת המחדל לשליחת פקודות.

  • עבור SMB, הקלד את כתובת תיקיית הרשת. לדוגמה, myServer/myShare/myFile.pdf. הקלד את שם תחום הרשת.

  • במידת הצורך, בחר את סוג Authentication (אימות) עבור FTP ו-SMB.

  כדי להגביל את הגישה לסימנייה הזן קוד PIN.

  הערה: היישום תומך בסוגי הקבצים הבאים: PDF‏, JPEG ו-TIFF. סוגי קבצים אחרים, כגון DOCX ו-XLSX, נתמכים בחלק מדגמי המדפסות.
 4. לחץ על Save (שמור).

יצירת תיקיות

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Bookmarks (סימניות) > Add Folder (הוספת תיקייה), ולאחר מכן הקלד שם לתיקייה.

  הערה: כדי להגביל את הגישה לתיקייה הזן קוד PIN.
 3. לחץ על Save (שמור).

הערה: באפשרותך ליצור תיקיות או סימניות בתוך תיקייה. ליצירת סימנייה ראה יצירת סימניות.

ניהול אנשי קשר

 1. במסך הבית, גע באפשרות Address Book (פנקס כתובות).

 2. בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להוסיף איש קשר, גע באפשרות סמל התפריטבראש המסך, ולאחר מכן גע באפשרות Create Contact (יצירת איש קשר) במידת הצורך ציין שיטת כניסה כדי לאפשר גישה ליישום.

  • כדי למחוק איש קשר, גע באפשרות סמל התפריטבראש המסך, גע באפשרות Delete Contacts (מחיקת אנשי קשר) ולאחר מכן בחר את איש הקשר.

  • כדי לערוך פרטי קשר, גע בשם איש הקשר.

  • כדי ליצור קבוצה, גע באפשרות סמל התפריטבראש המסך, ולאחר מכן גע באפשרות Create Group (יצירת קבוצה). במידת הצורך ציין שיטת כניסה כדי לאפשר גישה ליישום.

  • כדי למחוק קבוצה, גע באפשרות סמל התפריטבראש המסך, גע באפשרות Delete Groups (מחיקת קבוצות) ולאחר מכן בחר בקבוצה.

  • כדי לערוך קבוצת אנשי קשר, גע באפשרות GROUPS > (קבוצות), בחר שם קבוצה > סמל התפריט > בחר את הפעולה שברצונך לבצע.

 3. החל את השינויים