שימוש בערמה מוסטת בגיליונות מודפסים

למשתמשי Windows

 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

 3. לחץ על Paper/Finisher (נייר/יחידת גימור).

  במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות הנייר.

 4. בתפריט הגימור, בחר את הגדרת Offset (הסטה).

 5. לחץ על OK (אישור) או על Print (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

 1. כאשר מסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר Finishing (גימור).

 3. לחץ עלOffset (הסטה) ולאחר מכן בחר הגדרה.

 4. לחץ על Print (הדפסה).