הצגת דוחות

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות).

  2. בחר את הדוח שברצונך להציג.