Tlačiareň CS943

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne

Konfigurácie tlačiarne

Používanie ovládacieho panela

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Výber papiera

Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia

Výber miesta pre tlačiareň

Pripájanie káblov

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru

Inštalácia hardvérových voliteľných prvkov

Pripojenie k sieti

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie úložného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač brožúry

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač zoznamu ukážok písiem

Tlač zoznamu adresára

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Zošívanie vytlačených hárkov

Dierovanie vytlačených hárkov

Skladanie vytlačených hárkov

Používanie ofsetového stohovania vo vytlačených hárkoch

Zrušenie tlačovej úlohy

Úprava tmavosti tonera

Používanie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlač

Papier

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Cloudové služby

Správy

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Údržba tlačiarne

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

Nastavenie upozornení e-mailom

Zobrazenie správ

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Čistenie súčastí tlačiarne

Úspora energie a papiera

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

Doprava tlačiarne

Riešenie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Problémy s tlačou

Tlačiareň nereaguje

Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Zapnutie portu USB

Odstránenie zaseknutého papiera

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy s hardvérovými voliteľnými prvkami

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s kvalitou farieb

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Recyklácia a likvidácia

Recyklácia produktov Lexmark

Recyklácia obalov Lexmark

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Likvidácia produktu

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Spotreba energie

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii