Štampač CS943

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Pronalaženje serijskog broja štampača

Konfiguracije štampača

Korišćenje kontrolne table

Razumevanje statusa indikatora

Izbor papira

Postavljanje, instalacija i konfigurisanje

Izbor lokacije za štampač

Povezivanje kablova

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Umetanje papira i specijalnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Instaliranje hardverskih opcija

Umrežavanje

Obezbeđivanje štampača

Lociranje bezbednosnog otvora

Brisanje memorije štampača

Brisanje jedinice za skladištenje štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Štampaj

Štampanje sa računara

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje brošure

Štampanje sa fleš uređaja

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Štampanje liste uzoraka fontova

Štampanje liste direktorijuma

Postavljanje listova separatora između kopija

Heftanje odštampanih listova

Bušenje rupa na odštampanim listovima

Savijanje odštampnih listova

Korišćenje razdvojenog slaganja na odštampanim listovima

Otkazivanje zadatka štampe

Podešavanje zatamnjenosti tonera

Korišćenje menija štampača

Mapa menija

Uređaj

Štampaj

Papir

USB jedinica

Mreža/portovi

Bezbednost

Usluge informatičkog oblaka

Izveštaji

Rešavanje problema

Štampanje stranice sa postavkama menija

Održavanje štampača

Provera statusa delova i potrošnog materijala

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

Podešavanje upozorenja e-poštom

Pregledanje izveštaja

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Čišćenje delova štampača

Ušteda energije i papira

Premeštanje štampača na drugo mesto

Transport štampača

Rešavanje problema

Problemi sa kvalitetom štampe

Problemi sa štampanjem

Štampač ne reaguje

Nije moguće pročitati fleš uređaj

Omogućavanje USB porta

Uklanjanje zaglavljivanja

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa hardverskim opcijama

Problemi sa potrošnim materijalom

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa kvalitetom boja

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Reciklaža i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje Lexmark pakovanja

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

Punjiva litijum-jonska baterija

Odlaganje proizvoda

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Potrošnja energije

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Obaveštenje o radio smetnjama