Priključitev kablov

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.
Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.
 

Vrata tiskalnika

Funkcija

1

vrata LINE

Opomba: Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov.

Opomba: Če želite omogočiti ročno faksiranje, uporabite ožičeni razdelilnik za linijo za faks.

2

ethernetna vrata

Tiskalnik priključite v omrežje.

3

vrata USB na tiskalniku

Tiskalnik priključite na računalnik.

4

Vtičnica za napajalni kabel

Tiskalnik priključite na ustrezno ozemljeno električno vtičnico.