Čiščenje delov tiskalnika

Čiščenje tiskalnika

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju notranjosti tiskalnika izključite napajalni kabel z električne vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

 1. Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

 2. Odstranite papir iz standardnega odložišča.

 3. Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.

 4. Zunanjost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

  Opombe:

  • Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
  • Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.
 5. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje zaslona na dotik

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanjosti tiskalnika izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in izključite vse kable iz tiskalnika, da se izognete nevarnosti električnega udara.
 1. Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

 2. Zaslon na dotik obrišite z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

  Opombe:

  • Ne uporabljajte čistilnih sredstev za gospodinjstva ali detergentov, saj lahko poškodujejo zaslon na dotik.
  • Po čiščenju se prepričajte, da je zaslon na dotik suh.
 3. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje optičnega bralnika

 1. Odprite pokrov optičnega bralnika.

 2. Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

  • Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov

   Opomba: Pri nekaterih modelih tiskalnika je na tem mestu namesto blazinice steklo samodejnega podajalnika dokumentov.
  • Blazinica stekla optičnega bralnika

  • Steklo samodejnega podajalnika dokumentov

  • Steklo optičnega bralnika

 3. Zaprite pokrov optičnega bralnika.

Čiščenje pobiralnih obročev

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 4. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 5. Na vrh pladnja tiskalne kartuše položite list papirja in nato vstavite pladenj tiskalne kartuše, da preprečite onesnaženje z odvečnim tonerjem.

 6. Zaprite glavni dostop.

 7. Odstranite pladenj.

 8. Odstranite posodo za odpadno barvilo.

  Opomba: Da ne bi razlili barvila, posodo postavite v pokončni položaj.
 9. Tiskalnik postavite na bok.

 10. Odstranite pobiralna obroča.

 11. Na mehko krpo, ki ne pušča vlaken, nanesite izopropilni alkohol, in nato z njo obrišite pobiralna obroča.

 12. Vstavite pobiralna obroča.

 13. Tiskalnik vrnite v prvotni položaj in nato vstavite posodo za odpadno barvilo.

 14. Vstavite pladenj.

 15. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 16. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 17. Odstranite papir in vstavite pladenj tiskalne kartuše.

 18. Zaprite glavni dostop.

 19. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 20. Vklopite tiskalnik.