Faks

Privzete vrednosti faksa

Način Faks

Element menija

Opis

Način Faks

Faks

Strežnik za faks

Onemogočeno

Izberite način faksa.

Opomba: Glede na model tiskalnika se privzeta tovarniška nastavitev lahko razlikuje.


Nastavitev faksa

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija

Opis

Ime faksa

Identificirajte svoj faks.

Številka faksa

Identificirajte številko svojega faksa.

ID faksa

Ime faksa

Številka faksa*

Prejemnikom faksa sporočite ime ali številko svojega faksa.

Uporaba pomnilnika

Vsi prejeti

Večinoma prejeti

Enako*

Večinoma poslani

Vsi poslani

Nastavite količino notranjega pomnilnika tiskalnika za faksiranje.

Opomba: Ta element menija preprečuje težave z medpomnilnikom in napake pri pošiljanju faksov.

Prekliči fakse

Dovoli*

Ne dovoli

Prekličite odhodne fakse, preden se prenesejo, ali prekličite dohodne fakse, preden se do konca natisnejo.

Skrivanje številke faksa

Izklop*

Z leve

Z desne

Določite obliko za skrivanje številke odhodnih faksov.

Številke, ki jih želite skriti

0–58 (0*)

Določite, koliko števk v številki odhodnih faksov želite skriti.

Omogoči zaznavanje povezane linije

Vklop*

Izklop

Ugotovite, ali je telefonska linija povezana s tiskalnikom.

Opomba: Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem.

Optimizacija združljivosti faksa

Konfigurirajte funkcijo faksiranja tiskalnika za optimalno združljivost z drugimi faksi.

Prenos faksov

T.38

Analogno

G.711

etherFAX

Nastavite način prenosa faksov.

Opombe:

  • Ta element menija je prikazan samo, če je v tiskalniku nameščen komplet licenc za etherFAX ali faksiranje prek IP-ja (FoIP).
  • Glede na model tiskalnika se privzete tovarniške nastavitve lahko razlikujejo.

Nastavitve faksa HTTPS
Opomba: Ta meni je prikazan samo, če je Prenos faksov nastavljen na etherFAX.

Element menija

Opis

URL storitve HTTPS

Določite URL storitve etherFAX.

Namestniški strežnik HTTPS

Določite URL namestniškega strežnika.

Uporabnik namestniškega strežnika HTTPS

Določite uporabniško ime in geslo za namestniški strežnik.

Geslo namestniškega strežnika HTTPS
Šifriranje faksov pri pošiljanju

Onemogočeno

Omogočeno*

Zahtevano

Omogočite šifriranje za odhodne fakse.

Šifriranje faksov pri prejemanju

Onemogočeno

Omogočeno*

Zahtevano

Omogočite šifriranje za dohodne fakse.

Stanje faksa HTTPS

Pokažite stanje komunikacije storitve etherFAX.


Nastavitve pošiljanja faksov

Element menija

Opis

Ločljivost

Standardno*

Drobno

Zelo drobno

Ultra drobno

Nastavite ločljivost optično prebrane slike.

Opomba: Višja ločljivost podaljša čas prenosa faksa in potrebuje več pomnilnika.

Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja] (Različne velikosti*)

Določite velikost izvirnika.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Strani

Izklop*

Krajši rob

Daljši rob

Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Vrsta vsebine

Besedilo*

Besedilo/fotografije

Fotografija

Grafike

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.

Za PABX

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskalnik, da izbere številko faksa, ne da bi čakal na klicni signal.

Opomba: Enota PABX (Private Automated Branch Exchange) je domača telefonska centrala, ki zagotavlja enojno dostopno številko za več linij do zunanjih klicateljev.

Način izbiranja

Tonsko*

Impulzno

Določite način izbiranja za dohodne ali odhodne fakse.


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Cijan – rdeča

–4–4 (0*)

Magenta – zelena

–4–4 (0*)

Rumena – modra

–4–4 (0*)

Prilagodite intenzivnost barv med optičnim branjem.

Kontrast

Najboljše za vsebino*

0

1

2

3

4

5

Prilagodite kontrast natisnjenih dokumentov.

Odstranitev ozadja

Raven

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.

Skeniraj od roba do roba

Vklop

Izklop*

Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Samodejno ponovno izbiranje

0–9 (5*)

Nastavite število poskusov ponovnega izbiranja glede na ravni dejavnosti prejemniških faksov.

Pogostost ponovnega izbiranja

1–200 minut (3*)

Podaljšajte čas med pokusi ponovnega izbiranja, da tako povečate možnost uspešnega pošiljanja faksa.

Omogoči ECM

Vklop*

Izklop

Aktivirajte način za odpravljanje napak (ECM) za opravila faksiranja.

Opomba: Način ECM zazna in odpravlja napake v postopku prenosa faksov, ki jih povzročajo motnje telefonske linije in šibek signal.

Omogoči skeniranje faksov

Vklop*

Izklop

Faksiranje dokumentov, ki jih optično berete s tiskalnikom.

Gonilnik v faks

Vklop*

Izklop

Omogočite gonilniku tiskalnika, da pošlje faks.

Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice

Vklop*

Izklop

Shranite številke faksov kot bližnjice v tiskalniku.

Največja hitrost

33.600*

14400

9600

4800

2400

Nastavite najvišjo hitrost za pošiljanje faksov.

Omogočanje skeniranja barvnih faksov

Privzeto izključeno*

Privzeto vključeno

Nikoli ne uporabi

Vedno uporabi

Omogočite barvno optično branje za fakse.

Samodejno pretvarjanje barvnih faksov v črno-bele

Vklop*

Izklop

Pretvorite vse izhodne barvne fakse v črno-bele.

Potrdite številko faksa

Izklop*

Vklop

Prosite uporabnika, da potrdi številko za faksiranje.

Izhodna koda

Nastavite izhodno kodo.


Nastavitve prejemanja faksov

Element menija

Opis

Število zvonjenj za odgovor

1–25 (3*)

Nastavite število zvonjenj za dohodni faks.

Samodejno zmanjšanje

Vklop*

Izklop

Prilagodite velikost dohodnega faksa strani.

Vir papirja

Pladenj [X]

Samodejno*

Nastavite vir papirja za tiskanje dohodnega faksa.

Strani

Vklop

Izklop*

Tiskajte na obe strani papirja.

Ločevalni listi

Brez*

Pred opravilom

Po opravilu

Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.

Vir ločevalnih listov

Pladenj [X] (1*)

Določite vir papirja za ločevalne liste.

Noga faksa

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskanje informacij o prenosu na dnu vsake strani prejetega faksa.

Časovni žig v nogi faksa

Prejemanje*

Natisni

Nastavite tiskanje časovnega žiga na dnu vsake strani prejetega faksa.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Omogočanje prejemanja faksov

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik za prejemanje faksov.

Omogočanje prejema barvnega faksa

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik tako, da prejema barvne fakse.

Omogoči ID klicatelja

Vklop

Izklop*

Nastavite prikaz številke, ki pošilja dohodni faks.

Blokiraj fakse brez imen

Vklop

Izklop*

Blokirajte dohodne fakse, poslane iz naprav, ki nimajo navedenega ID-ja postaje ali ID-ja faksa.

Odgovori na

Vsa zvonjenja*

Samo enkratno zvonjenje

Samo dvakratno zvonjenje

Samo trikratno zvonjenje

Samo enkratno ali dvakratno zvonjenje

Samo enkratno ali trikratno zvonjenje

Samo dvakratno ali trikratno zvonjenje

Nastavite značilni vzorec zvonjenja za dohodni faks.

Samodejni odgovor

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik tako, da prejema fakse samodejno.

Posredovanje faksa

Natisni*

Natisni in posreduj

Posreduj

Določite, ali naj se prejeti faks posreduje.

Posreduj na

Cilj 1

Cilj 2

Določite, kam želite posredovati prejeti faks.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Posredovanje faksov nastavljeno na Natisni in posreduj ali Posreduj.

Največja hitrost

33600*

14400

9600

4800

2400

Nastavite največjo hitrost za prenos faksa.


Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov

Element menija

Opis

Pogostost dnevnika pošiljanja

Vedno*

Nikoli

Samo za napako

Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvari dnevnik pošiljanja.

Dejanje dnevnika pošiljanja

Natisni

Izklop

Vklop*

E-pošta

Izklop*

Vklop

Natisnite ali pošljite po e-pošti dnevnik uspešnih prenosov faksa ali napak med prenosom.

Dnevnik napak pri prejemanju

Nikoli ne natisni*

Tiskanje ob napaki

Natisnite dnevnik napak pri prejemanju faksov.

Samodejni dnevniki tiskanja

Vklop*

Izklop

Natisnite celotno dejavnost faksa.

Vir papirja za dnevnik

Pladenj [x] (1*)

Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.

Prikaz dnevnikov

Ime oddaljenega faksa*

Klicana številka

Prepoznajte pošiljatelja glede na ime oddaljenega faksa ali številko faksa.

Omogoči dnevnik opravil

Vklop*

Izklop

Oglejte si povzetek vseh opravil faksiranja.

Omogoči dnevnik klicev

Vklop*

Izklop

Oglejte si povzetek zgodovine klicanja za faks.


Nastavitve zvočnikov

Element menija

Opis

Način zvočnika

Vedno izklopljeno*

Vedno vklopljeno

Vklopljeno do vzpostavitve povezave

Nastavite način zvočnika faksa.

Glasnost zvočnika

Nizko*

Visoko

Prilagodite glasnost zvočnika faksa.

Glasnost zvonjenja

Izklop*

Vklop

Omogočite glasnost zvonjenja.


Nastavitev strežnika za faks

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija

Opis

Oblika polja Za

Določite prejemnika faksa.

Opomba: Če želite uporabiti številko faksa, pred to vnesite znak za številko (#).

Naslov za odgovor

Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.

Zadeva

Določite zadevo in sporočilo faksa.

Sporočilo
Omogočite analogno prejemanje

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik za prejemanje analognih faksov.


Nastavitve e-pošte strežnika za faks

Element menija

Opis

Uporaba e-poštnega strežnika SMTP

Vklop*

Izklop

Uporabite nastavitve strežnika SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za e-pošto pri prejetih in poslanih faksih.

Opomba: Ko je nastavljena možnost Vklop, ni prikazana nobena druga nastavitev menija Nastavitve e-pošte strežnika za faks.

Primarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP.

Vrata primarnega prehoda SMTP

1–65535 (25*)

Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.

Sekundarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Vrata sekundarnega prehoda SMTP

1–65535 (25*)

Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Časovna omejitev SMTP

5–30 (30*)

Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.

Naslov za odgovor

Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.

Uporabi SSL/TLS

Onemogočeno*

Dogovori

Zahtevano

Določite, ali naj se faks pošlje prek šifrirane povezave.

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Izklop

Vklop*

Določite zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Preverjanje pristnosti ni potrebno*

Prijava/navadno

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Brez*

Uporabi poverilnice naprave SMTP

Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.

Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik

Brez*

Uporabi poverilnice naprave SMTP

Uporabi ID in geslo uporabnika seje

Uporabi e-poštni naslov in geslo seje

Pozovi uporabnika

Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice.

Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika

Izklop*

Vklop

Omogočite uporabniške poverilnice in cilje skupin za povezavo s strežnikom SMTP.

ID uporabnika naprave

Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.

Geslo naprave
SFERA Kerberos 5

Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.

Domena NTLM

Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.

Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen"

Izklop*

Vklop

Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".


Nastavitve optičnega branja strežnika za faks

Element menija

Opis

Oblika zapisa slikovne datoteke

TIFF (.tif)

PDF (.pdf)*

JPEG (.jpg)

Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.

Vrsta vsebine

Besedilo*

Besedilo/fotografije

Fotografija

Grafike

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Vir vsebine

Črno-belo lasersko

Barvno lasersko*

Brizgalni tiskalnik

Fotografija/Film

Revija

Časopis

Tisk

Drugo

Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.

Ločljivost faksa

Standardno*

Drobno

Zelo drobno

Ultra drobno

Nastavite ločljivost faksa.

Strani

Izklop*

Krajši rob

Daljši rob

Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.

Temnost

1–9 (5*)

Nastavite temnost natisov.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.

Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja]

Nastavite velikost papirja izvirnika.

Opombe:

  • Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
  • Nastavitev se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Uporabi večstranski TIFF

Izklop

Vklop*

Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.