Pogon USB

Skeniranje s pogona Flash

Element menija

Opis

Oblika

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.

Nastavitve za PDF

Različica PDF

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska različica

A-1a*

A-1b

Varno

Izklop*

Vklop

Arhivsko (PDF/A)

Izklop*

Vklop

Nastavite obliko PDF za optično prebrano sliko.

Opomba: Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta na voljo samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.

Vrsta vsebine

Besedilo

Besedilo/fotografija*

Grafike

Fotografija

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Barvno

Črno-belo

Sivo

Barvno*

Samodejno

Določite barvo pri optičnem branju slike.

Ločljivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Nastavite ločljivost optično prebrane slike.

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja] (Različne velikosti*)

Nastavite velikost papirja izvirnika.

Strani

Izklop*

Krajši rob

Daljši rob

Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Ime datoteke

Poimenujte datoteko optično prebrane slike.


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Od cijana do rdeče

–4–4 (0*)

Od magente do zelene

–4–4 (0*)

Od rumene do modre

–4–4 (0*)

Prilagodite intenzivnost barv med optičnim branjem.

Samodejno zaznavanje barve

Občutljivost na barvo

1–9 (5*)

Občutljivost na območje

1–9 (5*)

Bitna globina skeniranja

1-bitna*

8-bitna

Najnižja ločljivost optičnega branja

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika.

Kontrast

Najboljše za vsebino*

0

1

2

3

4

5

Določite kontrast izhoda.

Odstranitev ozadja

Raven

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.

Skeniraj od roba do roba

Vklop

Izklop*

Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Besedilo privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.

Besedilo/fotografija privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.

Fotografija privzeto

5–95 (50*)

Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.


Tiskanje s pogona Flash

Element menija

Opis

Število kopij

1–9999 (1*)

Nastavite število kopij.

Vir papirja

Pladenj [x] (1*)

Ročna izbira papirja

Ročna izbira ovojnice

Nastavite vir papirja za tiskalno opravilo.

Barvno

Izklop

Vklop*

Tiskajte barvne natise.

Zbiranje

1, 1, 1 – 2, 2, 2

1, 2, 3 – 1, 2, 3*

Zaporedoma natisnite več kopij.

Strani

Enostransko*

Obojestransko

Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.

Slog obračanja

Daljši rob*

Krajši rob

Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju.

Opomba: Odvisno od izbrane možnosti, tiskalnik samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.

Strani na stran

Izklop*

2 strani na stran

3 strani na stran

4 strani na stran

6 strani na stran

9 strani na stran

12 strani na stran

16 strani na stran

Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.

Razporeditev strani na stran

Vodoravno*

Obratno vodoravno

Obratno navpično

Navpično

Določite položaj večstranskih slik pri uporabi možnosti Strani na stran.

Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.

Usmerjenost strani na stran

Samodejno*

Ležeče

Pokončno

Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.

Obroba strani na stran

Brez*

Vidna

Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.

Ločevalni listi

Izklop*

Med kopijami

Med opravili

Med stranmi

Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.

Vir ločevalnih listov

Pladenj [x] (1*)

Določite vir papirja za ločevalne liste.

Prazne strani

Ne tiskaj*

Natisni

Določite, ali naj se v tiskalnem opravilu natisnejo prazne strani.