Natisni

Postavitev

Element menija

Opis

Strani

Enostransko*

Obojestransko

Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.

Slog obračanja

Daljši rob*

Krajši rob

Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju.

Opomba: Odvisno od izbrane možnosti, tiskalnik samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.

Prazne strani

Natisni

Ne tiskaj*

Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.

Zbiranje

Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]

Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*

Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.

Ločevalni listi

Brez*

Med kopijami

Med opravili

Med stranmi

Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.

Vir ločevalnih listov

pladenj 1

Določite vir papirja za ločevalne liste.

Strani na stran

Izklop*

2 strani na stran

3 strani na stran

4 strani na stran

6 strani na stran

9 strani na stran

12 strani na stran

16 strani na stran

Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.

Razporeditev strani na stran

Vodoravno*

Obratno vodoravno

Navpično

Obratno navpično

Določite položaj večstranskih slik pri uporabi možnosti Strani na stran.

Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.

Usmerjenost strani na stran

Samodejno*

Ležeče

Pokončno

Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.

Obroba strani na stran

Brez*

Vidna

Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.

Kopije

1–9999 (1*)

Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.

Območje tiskanja

Običajno*

Prilagajanje strani

Cela stran

Nastavite območje tiskanja na listu papirja.


Nastavitev

Element menija

Opis

Jezik tiskalnika

Emulacija PCL

Emulacija PS*

Nastavite jezik tiskalnika.

Opomba: Nastavitev jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.

Uporaba tiskalnika

Največja hitrost

Največja zmogljivost*

Ugotovite, kako delujejo tiskalne kartuše med tiskanjem.

Opombe:

  • Ko je nastavljena možnost Največja zmogljivost, se barvne tiskalne kartuše upočasnijo ali ustavijo pri tiskanju skupin samo črnih strani.
  • Ko je nastavljena možnost Največja hitrost, barvne tiskalne kartuše vedno delujejo med tiskanjem, ne glede na to, ali se tiskajo barvne ali črne strani.
Varčevanje z viri

Vklop

Izklop*

Določite, kaj naj tiskalnik stori s prenesenimi viri, kot so pisave in makri, ko prejme opravilo, za katerega je potrebnega več pomnilnika, kot ga je na voljo.

Opombe:

  • Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, tiskalnik ohrani prenesene vire samo, dokler je potreben pomnilnik. Viri, povezani z nedejavnim jezikom tiskalnika, se izbrišejo.
  • Ko je ta možnost nastavljena na Vklop, tiskalnik ohrani vse trajne prenesene vire za vse jezike. Tiskalnik po potrebi prikaže sporočila o polnem pomnilniku, namesto da bi izbrisal trajne vire.
Vrstni red pri možnosti Natisni vse

Po abecedi*

Najprej najnovejši

Najprej najstarejši

Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse.


Kakovost

Element menija

Opis

Način tiskanja

Črno-belo

Barvno*

Nastavite način tiskanja.

Ločljivost tiskanja

4800 CQ*

Nastavite ločljivost natisa.

Opomba: 4800 CQ zagotavlja kakovostne natise pri največji hitrosti.

Temnost tonerja

Lahek

Običajno*

Temno

Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.

Polton

Običajno*

Podrobnosti

Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.

Svetlost RGB

–6–6 (0*)

Prilagodite svetlost, kontrast in nasičenost barvnega natisa.

Opomba: Ta nastavitev ne vpliva na datoteke, kjer so uporabljene barvne specifikacije CMYK.

Kontrast RGB

0–5 (0*)

Nasičenost RGB

0–5 (0*)


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Cijan

–5–5 (0*)

Magenta

–5–5 (0*)

Rumena

–5–5 (0*)

Črna

–5–5 (0*)

Ponastavi privzete vrednosti

Prilagodite količino tonerja, ki se porabi za posamezno barvo.

Popravljanje barv

Popravljanje barv

Samodejno*

Izklop

Ročno

Vsebina popravljanja barv

Spremenite nastavitve barv, uporabljene za tiskanje dokumentov.

Opombe:

  • Z nastavitvijo možnosti Izklop tiskalnik popravljanje barv prejme prek programske opreme.
  • Z nastavitvijo možnosti Samodejno tiskalnik uporabi različne barvne profile za vsak predmet na natisnjeni strani.
  • Z možnostjo Ročno lahko prilagodite pretvarjanje barv RGB ali CMYK za vsak predmet na natisnjeni strani.
  • Vsebina popravljanja barv je na voljo samo, če je Popravljanje barv nastavljeno na Ročno.
Barvno prilagajanje

Umerite tiskalnik, da se prilagodi različnim barvam natisnjenih dokumentov.


PostScript

Element menija

Opis

Natisni napako PS

Vklop

Izklop*

Natisnite stran z opisom napake PostScripta .

Opomba: Ob napaki se tiskalno opravilo ustavi, tiskalnik natisne sporočilo o napaki, preostanek opravila pa spusti skozi.

Najmanjša širina črte

1–30 (2*)

Nastavite najmanjšo širino poteze.

Opomba: Opravila, natisnjena v ločljivosti 4800 CQ, uporabljajo polovično vrednost.

Zakleni način zagona PS

Vklop*

Izklop

Onemogočite datoteko SysStart.

Opomba: Privzeta vrednost se razlikuje glede na model tiskalnika.

Glajenje slik

Vklop

Izklop*

Izboljšajte kontrast in ostrino slik nizke ločljivosti.

Opomba: Nastavitev ne vpliva na slike ločljivosti 300 dpi ali višje.

Časovna omejitev čakanja

Onemogočeno

Omogočeno*

Omogočite tiskalniku, da počaka na več podatkov, preden prekliče tiskalno opravilo.

Trajanje časovne omejitve čakanja

15–65.535 (40*)

Nastavite, koliko sekund naj tiskalnik čaka na dodatne podatke, preden prekine tiskalno opravilo.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo, če je omogočena možnost Časovna omejitev čakanja.


PCL

Element menija

Opis

Ime pisave

[Seznam razpoložljivih pisav] (Courier*)

Izberite pisavo iz določenega vira pisav.

Nabor simbolov

[Seznam razpoložljivih naborov simbolov] (10U PC-8*)

Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave.

Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.

Širina

0,08–100,00 (10,00*)

Določite širino za pisave z nespremenljivo širino ali z enojnim presledkom.

Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Obratno pokončno

Obratno ležeče

Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.

Število vrstic na stran

1-255

Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®.

Opombe:

  • Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani.
  • 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Najmanjša širina črte za PCL5

1–30 (2*)

Nastavite začetno najmanjšo širino poteze.

Najmanjša širina črte za PCLXL

1–30 (2*)

Širina A4

198 mm*

203 mm

Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4.

Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.

Samodejno CR po LF

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico.

Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.

Samodejno LF po CR

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.

Novo oštevilčenje pladnjev

Dodeli pladenj [x]

Dodeli ročno izbiro papirja

Dodeli ročno izbiro ovojnic

Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z drugim gonilnikom tiskalnika ali programom po meri, ki uporablja drug niz dodelitev za zahtevanje danega vira papirja.

Novo oštevilčenje pladnjev

Ogled tovarniško privzetih vrednosti

Prikažite privzeto tovarniško vrednost, dodeljeno posameznemu viru papirja.

Novo oštevilčenje pladnjev

Obnovi privzete vrednosti

Obnovite vrednosti novih oštevilčenj pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.

Časovna omejitev tiskanja

Onemogočeno

Omogočeno*

Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, potem ko je bil nedejaven določen čas, naveden v sekundah.

Opomba: Možnost Trajanje časovne omejitve tiskanja je prikazana samo, ko je omogočena Časovna omejitev tiskanja.

Trajanje časovne omejitve tiskanja

1–255 (90*)


Slika

Element menija

Opis

Samodejno prilagajanje

Vklop

Izklop*

Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitev usmerjenosti za sliko.

Opomba: Ko je nastavljen na Vklop, ta element menija preglasi nastavitev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.

Obrni

Izklop*

Vklop

Preobrnite dvotonske črno-bele slike.

Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.

Prilagajanje velikosti

Fiksni okvir zgoraj levo

Najboljša prilagoditev*

Fiksni okvir na sredini

Prilagodi višino/širino

Prilagodi višino

Prilagodi širino

Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju.

Opomba: Če je Samodejno prilagajanje nastavljeno na Vklop, je Prilagajanje velikosti samodejno nastavljeno na možnost Najboljša prilagoditev.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Obratno pokončno

Obratno ležeče

Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.