Varnost

Načini prijave

Javno

Element menija

Opis

Upravljanje dovoljenj

Dostop do funkcije

Upravljanje bližnjic

Ustvarjanje profilov

Upravljanje zaznamkov

Tiskanje s pogona Flash

Barvno tiskanje s pogona Flash

Skeniranje s pogona Flash

Funkcija kopiranja

Kopiranje barvnih dokumentov

E-poštna funkcija

Funkcija faksa

Funkcija vrat FTP

Sprosti zadržane fakse

Dostop do zadržanih opravil

Uporabniški profili

Prekliči opravila v napravi

Sprememba jezika

Internetni protokol tiskanja (IPP)

Začni optično brati na daljavo

Črno-belo tiskanje

Barvno tiskanje

Omrežna mapa – optično branje

Upravljajte dostop do funkcij tiskalnika.

Upravljanje dovoljenj

Skrbniški meniji

Meni Varnost

Meni Omrežje/vrata

Meni za papir

Meni za poročila

Meni za konfiguracijo funkcij

Meni za potrošni material

Meni SE

Meni za napravo

Upravljajte dostop do menijev tiskalnika.

Upravljanje dovoljenj

Upravljanje naprave

Oddaljeno upravljanje

Posodobitve vgrajene programske opreme

Dostop do vdelanega spletnega strežnika

Uvozi/izvozi vse nastavitve

Brisanje ob koncu uporabe

Upravljajte dostop do možnosti za upravljanje tiskalnika.


Lokalni računi

Element menija

Opis

Dodaj uporabnika

Uporabniško ime/geslo

Uporabniško ime

Geslo

PIN

Ustvarite lokalne račune za upravljanje dostopa do funkcij tiskalnika.

Upravljaj skupine/dovoljenja

Dodaj skupino

Uvozi nadzorne elemente za dostop

Dostop do funkcije

Skrbniški meniji

Upravljanje naprave

Vsi uporabniki

Uvozi nadzorne elemente za dostop

Dostop do funkcije

Skrbniški meniji

Upravljanje naprave

Skrbnik

Dostop do funkcije

Skrbniški meniji

Upravljanje naprave

Upravljajte dostop skupin ali uporabnikov do funkcij tiskalnika, programov in varnostnih nastavitev.


Upravljanje potrdil

Element menija

Element menija

Konfiguracija privzetih vrednosti potrdila

Običajno ime

Ime organizacije

Ime enote

Država/regija

Ime province

Ime mesta

Alternativno ime zadeve

Nastavite privzete vrednosti ustvarjenih potrdil.

Potrdila naprave

Ustvarite, izbrišite ali si oglejte potrdila naprave.

Upravljanje potrdil overitelja

Naložite, izbrišite ali si oglejte potrdila overitelja.


Razporeditev naprav USB

Element menija

Opis

Razporedi

Dodaj nov razpored

Razporedite dostop do sprednjih vrat USB.


Omejitve za prijave

Element menija

Opis

Neuspešne prijave

1–10 (3*)

Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop.

Časovni okvir napake

1–60 minut (5*)

Določite časovni okvir med neuspelimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.

Čas blokade

1–60 minut (5*)

Določite trajanje blokade.

Časovna omejitev za prijavo v spletu

1–120 minut (10*)

Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.


Nastavitev zaupnega tiskanja

Element menija

Opis

Omejitev neveljavnih kod PIN

2–10 (0*)

Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN.

Opombe:

  • Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi.
  • Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo.
Potek zaupnega opravila

Izklop*

1 ura

4 ure

24 ur

1 teden

Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila.

Opombe:

  • Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost.
  • Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.
Potek ponovnega opravila

Izklop*

1 ura

4 ure

24 ur

1 teden

Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.

Potek opravila za preverjanje

Izklop*

1 ura

4 ure

24 ur

1 teden

Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.

Potek rezerviranega opravila

Izklop*

1 ura

4 ure

24 ur

1 teden

Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.

Zahtevaj zadržanje vseh opravil

Izklop*

Vklop

Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.

Ohrani podvojene dokumente

Izklop*

Vklop

Omogočite shrambo dokumentov z enakim imenom datoteke.


Brisanje začasnih podatkovnih datotek

Element menija

Opis

Shranjeno v vgrajenem pomnilniku

Izklop*

Vklop

Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika.


Ostalo

Element menija

Opis

Dovoljenje za tiskanje

Izklop*

Vklop

Uporabniku dovolite tiskanje.

Privzeta prijava za dovoljenje za tiskanje

Prikaže privzeto dovoljenje, ki ga uporabnik uporablja za tiskanje.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je ustvarjena ena ali več možnosti Načini prijave.

Preskok ponastavitve varnosti

Omogoči dostop za goste*

Brez učinka

Določite dostop uporabnikov do tiskalnika.

Opombe:

  • Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika.
  • Omogoči dostop za goste omogoča vsem uporabnikom dostop do vseh funkcij tiskalnika.
  • Brez učinka lahko prepreči dostop do tiskalnika, če zahtevane varnostne informacije niso na voljo.
Najmanjša dolžina gesla

0–32

Določite dolžino gesla.

Omogoči razkritje gesla/PIN-a

Prikažite geslo ali osebno identifikacijsko številko.