Naprava

Nastavitve

Element menija

Opis

Jezik prikaza

[Seznam jezikov]

Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.

Država/regija

[Seznam držav ali regij]

Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.

Zaženi začetno nastavitev

Ne*

Da

Zaženite čarovnika za nastavitev.

Tipkovnica

Vrsta tipkovnice

[Seznam jezikov]

Izberite jezik kot vrsto tipkovnice.

Opomba: Vse vrednosti možnosti Vrsta tipkovnice morda niso prikazane ali pa so prikazane, če je nameščena posebna strojna oprema.

Prikazane informacije

Prikaži besedilo 1 (Naslov IP*)

Prikaži besedilo 2 (Datum/čas*)

Besedilo po meri 1

Besedilo po meri 2

Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Datum in čas

Konfiguriraj

Trenutna datum in čas

Ročno nastavi datum in čas

Oblika zapisa datuma (MM-DD-LLLL*)

Oblika zapisa ure (12-urni prikaz časa*)

Časovni pas

Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.

Datum in čas

Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa

Omogoči NTP (Vklop*)

Strežnik NTP

Omogoči preverjanja pristnosti

Konfigurirajte nastavitve za Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa (NTP).

Opomba: Če je možnost Omogoči preverjanja pristnosti nastavljena na Ključ MD5, sta prikazani možnosti ID ključa in Geslo.

Velikosti papirja

Ameriško*

Metrično

Določite mersko enoto za velikosti papirja.

Opomba: Začetna nastavitev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavitev.

Svetlost zaslona

20-100% (100*)

Prilagodite svetlost zaslona.

Dostop do pogona Flash

Onemogočeno

Omogočeno*

Omogočite dostop do bliskovnega pogona.

Optično branje ene strani na plošči

Vklop

Izklop*

Za kopije s stekla optičnega bralnika nastavite, da se naenkrat obdela samo ena stran.

Časovna omejitev zaslona

5–300 (60*)

Nastavite, po koliko časa nedelovanja v sekundah naj tiskalnik prikaže začetni zaslon ali samodejno odjavi uporabniški račun.


Varčevalni način

Element menija

Opis

Natisni

Strani

Enostransko*

Obojestransko

Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.

Natisni

Strani na stran

Izklop*

2 strani na stran

3 strani na stran

4 strani na stran

6 strani na stran

9 strani na stran

12 strani na stran

16 strani na stran

Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.

Natisni

Temnost tonerja

Lahek

Običajno*

Temno

Določite svetlost ali temnost besedila ali slik.

Kopiranje

Strani

Enostransko na enostransko*

Enostransko na obojestransko

Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.

Kopiranje

Strani na stran

Izklop*

2 pokončni strani

4 pokončne strani

2 ležeči strani

4 ležeče strani

Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.

Kopiranje

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.


Oddaljena nadzorna plošča

Element menija

Opis

Povezava zunanjega VNC-ja

Ne dovoli*

Dovoli

Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.

Vrsta preverjanja pristnosti

Brez*

Standardno preverjanje pristnosti

Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC.

Geslo VNC

Določite geslo za povezavo s strežnikom odjemalca VNC.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo, če je Vrsta preverjanja pristnosti nastavljena na Standardno preverjanje pristnosti.


Obvestila

Element menija

Opis

Pisk ob naloženem samodejnem podajalniku dokumentov

Izklop

Vklop*

Omogočite zvok ob vlaganju papirja v samodejni podajalnik dokumentov.

Nadzor alarma

Izklop

Enkrat*

Neprekinjeno

Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je potrebno posredovanje uporabnika.

Potrošni material

Pokaži oceno potrošnega materiala

Pokaži oceno*

Ne pokaži ocene

Oglejte si približno stanje potrošnega materiala.

Potrošni material

Alarm za kartušo

Izklop

Enkrat*

Neprekinjeno

Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša skoraj prazna.

Potrošni material

Obvestila o potrošnem materialu po meri

Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati.

Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Primarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Vrata primarnega prehoda SMTP

1–65535 (25*)

Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Sekundarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Vrata sekundarnega prehoda SMTP

1–65535 (25*)

Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Časovna omejitev SMTP

5–30 sekund (30*)

Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Naslov za odgovor

Določite naslov za odgovor v e-pošti.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP

Izklop*

Vklop

Uporabite SMTP-jev privzeti naslov za odgovor.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Uporabi SSL/TLS

Onemogočeno*

Dogovori

Zahtevano

Pošljite e-pošto prek šifrirane povezave.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Vklop*

Izklop

Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Preverjanje pristnosti ni potrebno*

Prijava/navadno

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Brez*

Uporabi poverilnice naprave SMTP

Nastavite, ali naj bodo za e-pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

ID uporabnika naprave

Določite ID uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Geslo naprave

Določite geslo za povezavo s strežnikom SMTP.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitev e-pošte

Domena NTLM

Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.

Preprečevanje napak

Pomoč pri zastoju

Izklop

Vklop*

Nastavite tiskalnik, da samodejno preveri, ali je prišlo do zastoja papirja.

Preprečevanje napak

Samodejno nadaljevanje

Onemogočeno

Omogočeno* (5 sekund)

Čas samodejnega nadaljevanja

Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, omogočite samodejno nadaljevanje obdelave ali tiskanja opravila.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Samodejni ponovni zagon

Znova zaženi v času nedejavnosti

Vedno znova zaženi*

Nikoli ne zaženi znova

Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Največje število samodejnih ponovnih zagonov (2*)

Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Okno za samodejni ponovni zagon (720*)

Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Števec samodejnih ponovnih zagonov

Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.

Preprečevanje napak

Prikaži napako zaradi kratkega papirja

Vklop

Samodejno brisanje*

Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja.

Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.

Preprečevanje napak

Zaščita strani

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.

Obnovitev vsebine ob zastoju

Obnovitev ob zastoju

Izklop

Vklop

Samodejno*

Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.

Obnovitev vsebine ob zastoju

Obnovitev ob zastoju skenerja

Raven opravila

Raven strani*

Določite način ponovnega zagona opravila optičnega branja po odstranitvi zagozdenega papirja.


Upravljanje energije

Element menija

Opis

Profil načina mirovanja

Natisni iz načina mirovanja

Po tiskanju ostani buden

Po tiskanju se preklopi v način mirovanja*

Nastavite tiskalnik, da ostane v načinu pripravljenosti ali da se po tiskanju vrne v način mirovanja.

Časovne omejitve

Način mirovanja

1–120 minut (15*)

Nastavite čas nedejavnosti, preden začne tiskalnik delovati v načinu Način mirovanja.

Časovne omejitve

Časovna omejitev za način hibernacije

Onemogočeno

1 ura

2 uri

3 ure

6 ur

1 dan

2 dneva

3 dni*

1 teden

2 tedna

1 mesec

Nastavite čas, preden se tiskalnik izklopi.

Časovne omejitve

Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi

Hibernacija

Brez hibernacije*

Nastavite funkcijo Časovna omejitev za način hibernacije, da izklopi tiskalnik, čeprav je ethernetna povezava aktivna.


Zbiranje anonimnih podatkov

Element menija

Opis

Zbiranje anonimnih podatkov

Podat. o uporabi, delov. napr.

Brez*

Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku.

Opomba: Čas pošiljanja anonimnih podatkov je prikazan samo, če nastavite Zbiranje anonimnih podatkov na Uporaba in delovanje naprave.

Čas pošiljanja anonimnih podatkov

Začetni čas

Končni čas


Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija

Opis

Obnovi nastavitve

Obnovi vse nastavitve

Obnovi nastavitve tiskalnika

Obnovi nastavitve omrežja

Obnovi nastavitve faksiranja

Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika.


Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija

Opis

Konfiguracija USB

USB PnP

1*

2

Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.

Konfiguracija USB

Skeniranje prek USB-ja v lokalno

Vklop*

Izklop

Nastavite, ali naj bo gonilnik naprave USB oštevilčen kot preprosta naprava USB (en vmesnik) ali kot sestavljena naprava USB (več vmesnikov).

Konfiguracija USB

Hitrost USB

Polno

Samodejno*

Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.

Konfiguracija pladnja

Povezovanje pladnja

Samodejni

Izklop*

Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Konfiguracija pladnja

Pokaži sporočilo o vstavku pladnja

Izklop

Samo za neznane velikosti*

Vedno

Po vstavitvi pladnja naj se prikaže sporočilo za izbiro velikosti in vrste papirja.

Konfiguracija pladnja

Nalaganje velikosti A5

Krajši rob

Daljši rob*

Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.

Konfiguracija pladnja

Pozivi za papir

Samodejno*

Ročna izbira papirja

Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje papirja.

Konfiguracija pladnja

Pozivi za ovojnice

Samodejno*

Ročna izbira ovojnice

Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje ovojnic.

Konfiguracija pladnja

Dejanje za pozive

Pozovi uporabnika*

Nadaljuj

Uporabi trenutno

Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Dnevnik dogodkov

Povzetek dnevnika dogodkov

Natisnite poročila o nastavitvah menijev tiskalnika, stanju in dnevnikih dogodkov.

Poraba in števci potrošnega materiala

Izbriši zgodovino porabe potrošnega materiala

Ponastavite zgodovino porabe potrošnega materiala, kot sta število strani in število preostalih dni, na tovarniške nastavitve.

Poraba in števci potrošnega materiala

Ponastavitev fiksirne enote

Ponastavitev ITM

Po namestitvi novega potrošnega materiala ponastavite števec.

Emulacije tiskalnika

Emulacija PPDS

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.

Emulacije tiskalnika

Emulacija PS

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PS.

Emulacije tiskalnika

Varnost emulatorja

Časovna omejitev strani

0–60 (60*)

Nastavite časovno omejitev strani med emulacijo.

Emulacije tiskalnika

Varnost emulatorja

Ponastavi emulator po opravilu

Vklop

Izklop*

Po tiskalnem opravilu ponastavite emulator.

Emulacije tiskalnika

Varnost emulatorja

Onemogoči dostop do sporočil tiskalnika

Vklop*

Izklop

Onemogočite dostop so sporočila tiskalnika med emulacijo.

Konfiguracija faksa

Podpora pri nizki porabi faksa

Onemogoči mirovanje

Dovoli mirovanje

Samodejno*

Nastavite, da faks preklopi v način mirovanja, ko to določi tiskalnik.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Konfiguracija tiskanja

Samo črno-belo tiskanje

Izklop*

Vklop

Natisnite barvno vsebino v sivini.

Konfiguracija tiskanja

Lovljenje barv

Izklop

1

2*

3

4

5

Izboljšajte natise, da popravite napačno registracijo v tiskalniku.

Konfiguracija tiskanja

Ostrenje pisav

0–150 (24*)

Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti.

Na primer če je vrednost 24, vse pisave velikosti 24 točk ali manj uporabljajo pogosto prekrivne plasti.

Načini delovanja naprave

Tihi način

Vklop

Izklop*

Nastavite, da bo tiskalnik deloval v načinu Tihi način.

Opomba: Če omogočite to nastavitev, tiskalnik deluje počasneje.

Načini delovanja naprave

Meniji plošče

Omogoči*

Onemogoči

Omogočite dostop do menijev nadzorne plošče.

Načini delovanja naprave

Varni način

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij.

Na primer, če je možnost nastavljena na Vklop in motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik enostransko tiska dokumente, tudi če je opravilo obojestransko tiskanje.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Načini delovanja naprave

Počisti stanje po meri

Brisanje uporabniško določenih nizov za sporočilo po meri Privzeto ali Drugo.

Načini delovanja naprave

Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila

Izbrišite oddaljeno nameščena sporočila.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Načini delovanja naprave

Samodejno prikaži zaslone z napakami

Vklop*

Izklop

Prikaz obstoječih sporočil o napakah na zaslonu, potem ko je tiskalnik nedejaven na začetnem zaslonu toliko časa, kot je določeno v nastavitvi Časovna omejitev zaslona.

Nastavitev senzorja pasov tonerja

Nastavitev frekvence umerjanja

Onemogočeno

Najmanj sprememb barve

Manj sprememb barve

Običajno*

Večja barvna natančnost

Največja barvna natančnost

Nastavite privzeto frekvenco umerjanja.

Nastavitev senzorja pasov tonerja

Polno umerjanje

Zaženite polno barvno umerjanje.

Nastavitev senzorja pasov tonerja

Natisni stran z informacijami o TPS

Natisnite diagnostično stran z informacijami o umerjanju senzorja pasov tonerja.

Konfiguracija optičnega bralnika

Ročna registracija skenerja

Hitri preizkus tiskanja

Natisnite ciljno stran hitrega preizkusa.

Opomba: Razmik robov na ciljni strani mora biti enakomeren povsod okrog cilja. Če ni, boste morda morali ponastaviti robove tiskalnika.

Konfiguracija optičnega bralnika

Ročna registracija skenerja

Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov

Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov

Registracija plošče za optično branje

Ročno registrirajte ploščo za optično branje in samodejni podajalnik dokumentov po zamenjavi samodejnega podajalnika dokumentov, stekla optičnega bralnika ali plošče kontrolnika.

Konfiguracija optičnega bralnika

Brisanje robov

Brisanje robov plošče za optično branje

0–6 (3*)

Brisanje robov samodejnega podajalnika dokumentov

0–6 (3*)

Nastavite velikost območja brez tiskanja v milimetrih okrog opravila optičnega branja s samodejnim podajalnikom dokumentov ali ploščo za optično branje.

Konfiguracija optičnega bralnika

Onemogoči skener

Omogočeno*

Onemogočeno

Samodejni podajalnik dokumentov je onemogočen

Če optični bralnik ne deluje pravilno, ga onemogočite.

Konfiguracija optičnega bralnika

Vrstni red bajtov oblike TIFF

Zaporedje bajtov CPE*

Tanki konec

Debeli konec

Nastavite vrstni red bajtov optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.

Konfiguracija optičnega bralnika

Točno število vrstic TIFF na trak

Vklop*

Izklop

Nastavite vrednost oznake RowsPerStrip optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.


Brisanje ob koncu uporabe

Element menija

Opis

Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku

Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja

Izbriši vse bližnjice in njihove nastavitve

Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v tiskalniku.


Vidne ikone na začetnem zaslonu

Meni

Opis

Kopiranje
E-pošta
Faks
Stanje/potrebščine
Čakalna vrsta opravil
Sprememba jezika
Zadržana opravila
Pogon USB
Zaznamki
Cloud Connector
Optično branje v računalnik

Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Opomba: Faks, Pogon USB in Zaznamki so na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.


Več o tiskalniku

Element menija

Opis

Oznaka sredstev

Opišite tiskalnik. Največja dolžina je 32 znakov.

Mesto tiskalnika

Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.

Obrnite se na

Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.

Izvozi konfiguracijsko datoteko v USB*

Izvozite konfiguracijske datoteke na bliskovni pogon.

Izvozi stisnjene dnevnike v USB*

Izvozite stisnjene dnevnike na bliskovni pogon.

Pošlji dnevnike

Pošljite diagnostične podatke Lexmarku.