Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava tiskalne kartuše

Opomba: Če je pladenj izvlečen, ga odstranite, preden zamenjate kartušo.
 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite rabljeno tiskalno kartušo.

 4. Vzemite novo tiskalno kartušo iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb: Spodnje strani tiskalne kartuše ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.
  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani tiskalne kartuše. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.
 5. Vstavite novo tiskalno kartušo.

 6. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

Zamenjava posode za odpadno barvilo

 1. Odstranite rabljeno posodo za odpadno barvilo.

  Opomba: Da ne bi razlili barvila, posodo postavite v pokončni položaj.
 2. Vzemite novo posodo za odpadno barvilo iz embalaže.

 3. Vstavite novo posodo za odpadno barvilo.

Zamenjava pladnja

 1. Odstranite rabljeni pladenj.

 2. Novi pladenj vzemite iz embalaže.

 3. Vstavite novi pladenj.

Zamenjava ročnega podajalnika

 1. Odstranite pladenj.

 2. Odstranite rabljeni ročni podajalnik.

 3. Vzemite novi ročni podajalnik iz embalaže.

 4. Vstavite novi ročni podajalnik.

 5. Vstavite pladenj.

Zamenjava pladnja samodejnega podajalnika dokumentov

 1. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

 2. Odstranite rabljeni pladenj samodejnega podajalnika dokumentov.

 3. Novi pladenj samodejnega podajalnika dokumentov vzemite iz embalaže.

 4. Vstavite novi pladenj samodejnega podajalnika dokumentov tako, da se zaskoči na mesto.

 5. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Zamenjava pobiralnih obročev

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 4. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 5. Na vrh pladnja tiskalne kartuše položite list papirja in nato vstavite pladenj tiskalne kartuše, da preprečite onesnaženje z odvečnim tonerjem.

 6. Zaprite glavni dostop.

 7. Odstranite pladenj.

 8. Odstranite posodo za odpadno barvilo.

  Opomba: Da ne bi razlili barvila, posodo postavite v pokončni položaj.
 9. Tiskalnik postavite na bok.

 10. Odstranite rabljena pobiralna obroča.

 11. Iz embalaže vzemite nova pobiralna obroča.

  Opomba: Prepričajte se, da imate čiste roke, da se izognete onesnaženju.
 12. Vstavite nova pobiralna obroča.

 13. Tiskalnik vrnite v prvotni položaj in nato vstavite posodo za odpadno barvilo.

 14. Vstavite pladenj.

 15. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 16. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 17. Odstranite papir in vstavite pladenj tiskalne kartuše.

 18. Zaprite glavni dostop.

 19. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 20. Vklopite tiskalnik.

Zamenjava ločevalne blazinice samodejnega podajalnika dokumentov

 1. Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

 2. Odstranite rabljeno ločevalno blazinico samodejnega podajalnika dokumentov.

 3. Novo ločevalno blazinico samodejnega podajalnika dokumentov vzemite iz embalaže.

 4. Vstavite novo ločevalno blazinico, da se zaskoči na mesto.

 5. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Ponastavitev števcev porabe potrošnega materiala

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrošnega materiala in števci.

 2. Izberite števec, ki ga želite ponastaviti.

Opozorilo – možnost poškodb: Potrošni material in dele brez pogojev pogodbe o programu vračila je mogoče ponastaviti in predelati. Vendar pa proizvajalčeva garancija ne krije morebitne škode, nastale zaradi uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali delov. Če ponastavite števce potrošnega materiala in delov brez ustrezne predelave, se tiskalnik lahko poškoduje. Po ponastavitvi števca potrebščin ali dela se lahko v tiskalniku prikaže napaka, ki opozarja na prisotnost ponastavljenega elementa.