Multifunkčné tlačiarne CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne

Konfigurácie tlačiarne

Používanie ovládacieho panela

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Výber papiera

Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia

Výber miesta pre tlačiareň

Pripájanie káblov

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru

Inštalácia hardvérových voliteľných prvkov

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie úložného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač zoznamu ukážok písiem

Tlač zoznamu adresára

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Zrušenie tlačovej úlohy

Úprava tmavosti tonera

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Vytváranie kópií

Kopírovanie fotografií

Kopírovanie na hlavičkový papier

Kopírovanie na obe strany papiera

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

Zoradenie kópií

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

Kopírovanie preukazov

Vytvorenie skratky na kopírovanie

E-mail

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Odoslanie e-mailovej správy

Vytvorenie skratky pre e-mail

Fax

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Odoslanie faxu

Naplánovanie odoslania faxu

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie tmavosti faxu

Tlač denníka faxov

Blokovanie nevyžiadaných faxov

Zadržiavanie faxov

Posielanie faxov ďalej

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Skenovanie do počítača

Skenovanie na server FTP

Vytvorenie skratky pre FTP

Skenovanie do sieťového priečinka

Vytvorenie skratky pre sieťový priečinok

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

Používanie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlač

Papier

Kopírovanie

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Cloudové služby

Správy

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Údržba tlačiarne

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

Nastavenie upozornení e-mailom

Zobrazenie správ

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Čistenie súčastí tlačiarne

Úspora energie a papiera

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

Doprava tlačiarne

Riešenie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Chybové kódy tlačiarne

Problémy s tlačou

Tlačiareň nereaguje

Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Zapnutie portu USB

Odstránenie zaseknutého papiera

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy s hardvérovými voliteľnými prvkami

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s e-mailami

Problémy s faxovaním

Problémy so skenovaním

Problémy s kvalitou farieb

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Recyklácia a likvidácia

Recyklácia produktov Lexmark

Recyklácia obalov Lexmark

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Likvidácia produktu

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii