Kopier

Kopistandardverdier

Menyelement

Beskrivelse

Innholdstype

Tekst

Tekst/foto*

Foto

Grafikk

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.

Sider

1-sidig til 1-sidig*

1-sidig til 2-sidig

2-sidig til 1-sidig

2-sidig til 2-sidig

Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.

Skilleark

Ingen*

Mellom kopier

Mellom jobber

Mellom sider

Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift.

Skillearkkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Angi papirkilden for skillearkene.

Farge

Av

På*

Auto

Angi at skriveren skal generere fargeutskrifter fra en skannejobb.

Sider pr. side

Av*

2 sider med stående papirretning

4 sider med stående papirretning

2 sider med liggende papirretning

4 sider med liggende papirretning

Angi antallet sider som skal skrives ut på én side av ett ark.

Skriv ut siderammer

Av*

Plasser en ramme rundt hvert bilde når flere bilder skrives ut på én side.

Sorter

Av [1,1,1,2,2,2]

På [1,2,1,2,1,2]*

Skriv ut flere kopier i rekkefølge.

Forskyv sider

Ingen*

Mellom kopier

Mellom jobber

Forskyv utskriften for hver utskriftsjobb eller hver kopi av en utskriftsjobb.

Merknader:

  • Med Mellom kopier aktivert forskyves hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er satt til På [1,2,1,2,1,2]. Hvis Sorter er satt til Av [1,1,1,2,2,2], forskyves hvert sett med utskrifter, dvs. alle side 1 og alle side 2.
  • Mellom jobber forskyver hele utskriftsjobben, uavhengig av antall kopier som skrives ut.
  • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.
Stifting

Av*

1 stift, øverst til venstre

2 stifter, venstre

1 stift, øverst til høyre

2 stifter, topp

1 stift, nederst til venstre

2 stifter, nederst

1 stift, nederst til høyre

2 stifter, til høyre

Angi stifteplasseringen for alle utskriftsjobber.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en ferdiggjører er installert.

Punch (Hulling)

Av*

2 hull

3 hull

4 hull

Lag hull på utskriften.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.

«Kopier fra»-størrelsen

[Liste over papirstørrelser]

Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.

Merk: Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

«Kopier til»-kilden

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Automatisk størrelsestilpasning

Angi papirkilden for kopieringsjobben.

Temperatur

–4 til 4 (0*)

Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere.

Mørkhet

1 til 9 (5*)

Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.

Antall kopier

1-9999 (1*)

Angi antall kopier.

Topptekst/Bunntekst

Venstre topptekst

Midtre topptekst

Høyre topptekst

Venstre bunntekst

Midtre bunntekst

Høyre bunntekst

Angi topptekst- eller bunntekstinformasjon på det skannede bildet.

Mal

Konfidensielt

Kopier

Kladd

Haster

Tilpasset

Av*

Angi malteksten som skal skrives ut på hver kopi.

Tilpasset mal

Skriv inn teksten for det tilpassede valget i menyen Mal.


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan til rød

–4 til 4 (0*)

Magenta til grønn

–4 til 4 (0*)

Gul til blå

–4 til 4 (0*)

Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.

Fargefjerner

Fargefjerner (Ingen*)

Standard grense for rødt (128*)

Standard grense for grønt (128*)

Standard grense for blått (128*)

Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.

Automatisk fargeregistrering

Fargefølsomhet

1-9 (5*)

Områdefølsomhet

1-9 (5*)

Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.

Kontrast

Best for innhold*

0-5

Angi kontrasten for bildet som skannes.

Fjerning av bakgrunn

Bakgrunnsregistrering

Innholdsbasert*

Fast

Nivå

–4 til 4 (0*)

Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet.

Merknader:

  • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet.
  • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Midtstill automatisk

Av*

Juster innholdet midt på siden.

Speilvend bilde

Av*

Opprett et speilbilde av originaldokumentet.

Negativt bilde

Av*

Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.

Skyggedetalj

–4 til 4 (0*)

Juster skyggedetaljene i originaldokumentet.

Skann fra kant til kant

Av*

Skann originaldokumentet fra kant til kant.

Skarphet

1-5 (3*)

Juster skarpheten for det skannede bildet.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Tillat fargekopier

Av

På*

Skriv ut kopier i farger.

Transparentskilleark

Av

På*

Sett inn et blankt ark mellom transparenter.

Utskuff

Standard utskuff*

Utskuff [x]

Angi utskuff.

Tillat prioriterte kopier

Av

På*

Stopp en utskriftsjobb midlertidig for å ta kopier.

Skanning av tilpasset jobb

Av*

Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Tillat lagring som snarvei

Av

På*

Lagre kopiinnstillinger som en snarvei.

Juster ADF-forskyvning

Av*

Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.

Prøvekopi

Av*

Skriv ut en prøvekopi for å kontrollere kvaliteten før du skriver ut resten av kopiene.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.