E-post

E-postoppsett

Menyelement

Beskrivelse

Primær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-serveren som brukes til å sende e-post.

Primær SMTP-gatewayport

1-65535 (25*)

Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren.

Sekundær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP-serveren eller SMTP-reserveserveren.

Sekundær SMTP-gatewayport

1-65535 (25*)

Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren.

SMTP-tidsavbrudd

5-30 sekunder (30*)

Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP-serveren ikke svarer.

Svaradresse

Angi en svaradresse i e-posten.

Bruk alltid standard SMTP-svaradresse

Av*

Bruk alltid standard svaradresse i SMTP-serveren.

Bruk SSL/TLS

Deaktivert*

Forhandle

Nødvendig

Angi om du vil sende e-post ved hjelp av en kodet kobling.

Krever klarert sertifikat

Av

På*

Krever et klarert sertifikat når du bruker SMTP-serveren.

SMTP-servergodkjenning

Krever ikke godkjenning*

Pålogging/vanlig

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren.

Enhetsinitiert e-post

Ingen*

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post.

Brukerinitiert e-post

Ingen*

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Bruk bruker-ID og passord for økt

Bruk e-postadresse og passord fra økt

Spør bruker

Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post.

Bruk enhetsident. for Active Directory

Av*

Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post.

Bruker-ID for enhet

Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren.

Passord for enhet
Kerberos 5-område

Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5.

NTLM-domene

Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM.


Standardinnstillinger for e-post

Menyelement

Beskrivelse

Emne:

Angi e-postemne og melding.

Melding:
Filnavn

Angi filnavnet for det skannede dokumentet.

Format

JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (*.txt)

RTF (*.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

Angi filformatet for det skannede dokumentet.

Globale OCR-innstillinger

Gjenkjente språk

Auto-roter

Fjern støy

Auto-kontrastforbedring

Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR).

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.

PDF-innstillinger

PDF-versjon (1.5*)

Arkivversjon (A-1a*)

Svært komprimert (Av*)

Sikker (Av*)

Arkivering (PDF/A) (Av*)

Konfigurer PDF innstillingene for det skannede dokumentet.

Merknader:

  • Arkivversjon og Arkivering (PDF/A) støttes bare når PDF-versjon er satt til 1.4.
  • Svært komprimert vises bare når en harddisk er installert.
Innholdstype

Tekst

Tekst/foto*

Foto

Grafikk

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.

Farge

Sort/hvitt

Grå

Farge*

Auto

Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.

Oppløsning

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angi oppløsningen for det skannede bildet.

Mørkhet

1–9 (5*)

Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på originaldokumentet.

Originalstørrelse

Blandede størrelser*

Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.

Sider

Av*

Kortside

Langside

Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan (0*)

Magenta (0*)

Gul (0*)

Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.

Fargefjerner

Fargefjerner (Ingen*)

Standard grense for rødt (128*)

Standard grense for grønt (128*)

Standard grense for blått (128*)

Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.

Automatisk fargeregistrering

Fargefølsomhet (5*)

Områdefølsomhet (5*)

Bitdybde for e-post (1-biters*)

Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.

Minimum skanneoppløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Angi minimumsoppløsningen for det skannede bildet.

JPEG-kvalitet

Best for innhold*

5-95

Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.

Kontrast

Best for innhold*

0-5

Angi kontrasten for bildet som skannes.

Fjerning av bakgrunn

Bakgrunnsregistrering (Innholdsbasert*)

Nivå (0*)

Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet.

Merknader:

  • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet.
  • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde

Av*

Opprett et speilbilde av originaldokumentet.

Negativt bilde

Av*

Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.

Skyggedetalj

–4 til 4 (0*)

Juster skyggedetaljene i det skannede bildet.

Skann fra kant til kant

Av*

Skann originaldokumentet fra kant til kant.

Skarphet

1–5 (3*)

Juster skarpheten i det skannede bildet.

Temperatur

–4 til 4 (0*)

Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.

Blanke sider

Fjern blanke sider (Ikke fjern*)

Følsomhet for blanke sider (5*)

Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Maks e-poststørrelse

0–65535 (0*)

Angi den tillatte filstørrelsen for hver e-post.

Melding om størrelsesfeil

Angi en feilmelding som skriveren sender når en e-post overstiger den tillatte filstørrelse.

Merk: Du kan angi opptil 1024 tegn.

Begrens mål

Begrens sending av e-posten til bare den angitte liste over domenenavn.

Merk: Bruk komma for å skille hvert domene.

Send meg en kopi

Vises aldri*

På som standard

Av som standard

Alltid på

Send en kopi av e-posten til deg selv.

Tillat bare e-post til meg selv

Av*

Angi at skriveren skal sende e-post bare til deg selv.

Bruk cc:/bcc:

Av*

Aktiver kopi og blindkopi i e-post.

Bruk flersiders TIFF

Av

På*

Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.

TIFF-komprimering

JPEG

LZW*

Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.

Tekststandard

5–95 (75*)

Angi tekstkvaliteten i innholdet som skannes.

Tekst-/fotostandard

5–95 (75*)

Angi tekst- og fotokvaliteten i innholdet som skannes.

Fotostandard

5–95 (50*)

Angi fotokvaliteten i innholdet som skannes.

Juster ADF-forskyvning

Av*

Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.

Overføringslogg

Skriv ut logg*

Ikke skriv ut logg

Skriv ut kun ved feil

Skriv ut en overføringslogg for e-postskanninger.

Logg papirkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Angi papirkilden for utskrift av e-postlogger.

Log Output Bin (Utskuff for logg)

Standard utskuff *

Utskuff [x]

Angi utskuffen for utskrift av logger.

Skanning av tilpasset jobb

Av*

Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Forhåndsvisning av skanning

Av*

Vis en forhåndsvisning av skanning av originaldokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Tillat lagring som snarvei

Av

På*

Lagre en e-postadresse som en snarvei.

E-postbilder sendes som

Vedlegg*

Webkobling

Angi hvordan du vil sende bildene som er inkludert i e-posten.

Tilbakestill e-postinformasjon etter sending

Av

På*

Tilbakestill feltene Til, Emne, Melding og Filnavn til standardverdiene etter sending av e-post.


Webkoblingoppsett

Menyelement

Beskrivelse

Server

Angi identifikasjonen for serveren som er vert for bildene som er inkludert i e-posten.

Pålogging
Passord
Bane
Filnavn
Webkobling