Faks

Faksstandardverdier

Faksmodus

Menyelement

Beskrivelse

Faksmodus

Faks*

Faksserver

Deaktivert

Velg en faksmodus.


Faksopps.

Generelle faksinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Faksnavn

Identifiser faksmaskinen din.

Faksnummer

Identifiser faksnummeret ditt.

Faks-ID

Faksnavn

Faksnummer*

Informer faksmottakere om faksnavnet eller faksnummeret ditt.

Aktiver manuell faks

Av*

Angi at skriveren skal fakse manuelt.

Merknader:

  • Dette menyelementet krever en linjesplitter og et telefonhåndsett.
  • Bruk en vanlig telefonlinje til å besvare en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer.
  • Gå direkte til funksjonen Manuell faks ved å trykke på # og 0 på tastaturet.
Minnebruk

Bare mottak

Det meste mottatt

Lik*

Mest sending

Bare sending

Angi mengden internt skriverminne som tildeles for faksing.

Merk: Dette menyelementet forhindrer feil med minnebufferen og mislykkede fakser.

Avbryt fakser

Tillat*

Ikke tillat

Avbryt utgående fakser før de sendes, eller avbryt innkommende fakser før de skrives ut.

Faksnummermaskering

Av*

Fra venstre

Fra høyre

Angi formatet for maskering av et utgående faksnummer.

Sifre som skal maskeres

0–58 (0*)

Angi antallet sifre som skal maskeres i et utgående faksnummer.

Aktiver påvisning for Linje tilkoblet

Av

På*

Finn ut om telefonlinjen er koblet til skriveren.

Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale.

Aktiver påvisning for Linje i feil kontakt

Av

På*

Finn ut om telefonlinjen er koblet til riktig port på skriveren.

Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale.

Aktiver støtte for Utvidelse i bruk

Av

På*

Finn ut om en telefonlinje brukes av en annen enhet, for eksempel en annen telefon på samme linje.

Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale.

Optimaliser fakskompatibilitet

Konfigurer skriverens faksfunksjonalitet for optimal kompatibilitet med andre faksmaskiner.

Fakstransport

Analog*

etherFAX

Ingen

Angi transportmetode for faks.


Innstillinger for sending av faks

Menyelement

Beskrivelse

Oppløsning

Standard*

Fin

Superfin

Ultrafin

Angi oppløsningen for det skannede bildet.

Merk: Høyere oppløsning øker faksoverføringstiden og krever mer minne.

Originalstørrelse

[Liste over papirstørrelser]

Angi størrelsen på originaldokumentet.

Merk: Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på originaldokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.

Sider

Av*

Kortside

Langside

Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.

Innholdstype

Tekst*

Tekst/foto

Foto

Grafikk

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.

Mørkhet

1–9 (5*)

Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.

Bak en PABX

Av*

Angi at skriveren skal slå faksnummeret uten å vente på å gjenkjenne ringetonen.

Merk: En telefonsentraltjeneste (PBX) er et telefonnettverk som gjør at ett enkelt tilgangsnummer kan gi flere linjer til personer som ringer utenfra.

Oppringingsmodus

Tone*

Puls

Angi oppringingsmodusen for innkommende eller utgående fakser.


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan - Red (Cyan – rød)

–4 til 4 (0*)

Magenta - Green (Magenta – grønn)

–4 til 4 (0*)

Yellow - Blue (Gul – blå)

–4 til 4 (0*)

Juster fargeintensiteten under skanning.

Fargefjerner

Fargefjerner (Ingen*)

Standard grense for rødt (128*)

Standard grense for grønt (128*)

Standard grense for blått (128*)

Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.

Kontrast

Best for innhold*

0

1

2

3

4

5

Angi kontrasten for utskriften.

Fjerning av bakgrunn

Bakgrunnsregistrering

Innholdsbasert*

Fast

Nivå

–4 til 4 (0*)

Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element.

Merk: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du stille Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du stille Bakgrunnsregistrering til Fast.

Speilvend bilde

Av*

Opprett et speilbilde av originaldokumentet.

Negativt bilde

Av*

Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.

Skyggedetalj

–4 til 4 (0*)

Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde.

Skann fra kant til kant

Av*

Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet.

Skarphet

1–5 (3*)

Juster skarpheten for det skannede bildet.

Temperatur

–4 til 4 (0*)

Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Automatisk ny oppringing

0–9 (5*)

Juster antallet oppringingsforsøk basert på aktivitetsnivået til mottakeres faksmaskiner.

Hyppighet for ny oppringing

1-200 minutter (3*)

Øk tiden mellom hvert nye oppringingsforsøk for å øke sannsynligheten for at faksen blir sendt.

Aktiver ECM

På*

Av

Aktiver ECM (Error Correction Mode) for faksjobber.

Merk: ECM oppdager og korrigerer feil i prosessen for faksoverføring som skyldes støy på telefonlinjen og dårlig signalstyrke.

Aktiver faksskanninger

På*

Av

Faks dokumenter som er skannet til skriveren.

Driver til faks

På*

Av

Lar skriverdriveren sende faksjobber.

Tillat lagring som snarvei

På*

Av

Lagre faksnumre som snarveier på skriveren.

Maksimal hastighet

33600*

14400

9600

4800

2400

Angi maksimal hastighet for å sende faksen.

Skanning av tilpasset jobb

Av*

Slå på skanning av tilpassede jobber som standard.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Forhåndsvisning av skanning

Av*

Vis en forhåndsvisning av skanningen på skjermen.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Juster ADF-forskyvning

Av*

Rett forskyvning i det skannede bildet.

Aktiver fargefaksskanninger

Av som standard*

På som standard

Bruk aldri

Bruk alltid

Aktiver fargeskanninger for faks.

Automatisk konverter fargefakser til sorthvittfakser

På*

Av

Konverter alle utgående fargefakser til sort/hvitt.

Bekreft faksnummer

Av*

Be brukeren om å bekrefte faksnummeret.

Oppringingsprefiks

Angi et oppringingsprefiks.

Regler for foranstilt siffer

Opprett en regel for foranstilt siffer (oppringingsprefiks).


Innstillinger for mottak av faks

Menyelement

Beskrivelse

Faksjobb venter

Ingen*

Toner

Toner og rekvisita

Fjern faksjobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, fra utskriftskøen.

Antall ring før svar

1–25 (3*)

Angi antallet ringesignaler for innkommende fakser.

Automatisk reduksjon

På*

Av

Skalerer innkommende fakser så de passer på siden.

Papirkilde

Skuff [X]

Auto*

Angi papirkilden for utskrift av innkommende fakser.

Sider

Av*

Skriv ut på begge sider av papiret.

Skilleark

Ingen*

Før jobb

Etter jobb

Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift.

Skillearkkilde

Skuff [X] (1*)

Angi papirkilden for skillearkene.

Utskuff

Standard utskuff

Angi utskuffen for mottatte fakser.

Faksbunntekst

Av*

Skriv ut overføringsinformasjonen i bunnteksten på hver side i en mottatt faks.

Faksbunntekst, tidsstempel

Motta*

Skriv ut

Skriv ut tidspunkt nederst på hver side i en mottatt faks.

Punch (Hulling)

Av*

2 hull

3 hull

4 hull

Lag hull langs kanten av det utskrevne faksdokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.

Stifting

Av*

1 stifting

2 stiftinger

Stift det utskrevne faksdokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en ferdiggjører er installert.

Holde fakser

Modus for holdt faks

Av*

Alltid på

Manuelt

Planlagt

Sett mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver mottak av faks

På*

Av

Angi at skriveren mottar faks.

Aktiver mottak av fargefaks

På*

Av

Angi at skriveren mottar fargefakser.

Aktiver anroper-ID

På*

Av

Vis nummeret som sender innkommende fakser.

Blokker faks uten navn

Av*

Blokker innkommende fakser som er sendt fra enheter uten angitt stasjons-ID eller faks-ID.

Liste for forbudt faks

Legg til blokkerte faks

Angi telefonnumrene som du vil blokkere.

Svar ved

Alle ring*

Enkeltring

Dobbeltring

Trippelring

Enkelt- eller dobbeltring

Enkelt- eller trippelring

Dobbelt- eller trippelring

Angi et bestemt ringesignal for innkommende fakser.

Automatisk svar

På*

Av

Angi at skriveren mottar faks automatisk.

Videresending av faks

Skriv ut*

Skriv ut og videresend

Videresend

Angi hvorvidt mottatte fakser skal videresendes.

Videresend til

Mål 1

Mål 2

Angi hvor mottatte fakser skal videresendes.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Videresending av faks er satt til Skriv ut og videresend eller Videresend.

Bekreftelses-e-post

Send en e-postbekreftelse når videresending av faks er vellykket.

Merk: E-posten sendes bare ved videresending til FTP- eller nettverkdelingsmål.

Maksimal hastighet

33600*

14400

9600

4800

2400

Angi maksimal hastighet for å sende faksen.


Faksforside

Menyelement

Beskrivelse

Faksforside

Av som standard*

På som standard

Bruk aldri

Bruk alltid

Konfigurer innstillingene for faksforsiden.

Ta med til-felt

Av*

Ta med fra-felt

Av*

Fra
Inkluder meldingsfelt

Av*

Melding:
Inkluder logo

Av*

Inkluder bunntekst [x]

Av*

Bunntekst [x]

Innstillinger for fakslogg

Menyelement

Beskrivelse

Hyppighet for overføringslogg

Alltid*

Never (aldri)

Kun for feil

Angi hvor ofte skriveren skal opprette en overføringslogg.

Handling for overføringslogg

Skriv ut

Av

På*

E-post

Av*

Send per epost eller skriv ut en logg for vellykket faksoverføring eller overføringsfeil.

Logg for mottaksfeil

Skriv aldri ut*

Skriv ut ved feil

Skriv ut en logg for feil med faksmottak.

Skriv ut logger automatisk

På*

Av

Skriv ut all faksaktivitet.

Logg papirkilde

Skuff [x] (1*)

Angi papirkilden for utskrift av logger.

Logger skjerm

Eksternt faksnavn*

Oppringt nummer

Identifiser senderen med eksternt faksnavn eller faksnummer.

Aktiver jobblogg

På*

Av

Vis et sammendrag av alle faksjobbene.

Aktiver anropslogg

På*

Av

Vis et sammendrag av faksoppringingshistorikk.

Log Output Bin (Utskuff for logg)

Standard utskuff*

Utskuff [x]

Angi utskuffen for utskrift av logger.


Innstillinger for høyttaler

Menyelement

Beskrivelse

Høyttalermodus

Alltid av*

Alltid på

På til den kobles til

Angi fakshøyttalermodusen.

Høyttalervolum

Lavt*

Høyt

Juster volumet for fakshøyttaleren.

Ringevolum

Av*

Aktiver ringevolumet.


Oppsett av faksserver

Generelle faksinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Til-format

Angi en faksmottaker.

Merk: Hvis du vil bruke faksnummeret, skriver du inn nummertegnet (#) før et tall.

Svaradresse

Angi en svaradresse for å sende faksen.

Emne

Angi faksemnet og meldingen.

Melding
Aktiver analogt mottak

Av*

Angi at skriveren mottar analoge fakser.


E-postinnstillinger for faksserver

Menyelement

Beskrivelse

Bruk SMTP-server for e-post

På*

Av

Bruk SMTP-innstillingene (Simple Mail Transfer Protocol) for e-post når du skal motta og sende fakser.

Merk: Når de er satt til På, vises ikke alle andre innstillinger på menyen E-postinnstillinger for faksserver.

Primær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-serveren.

Primær SMTP-gatewayport

1–65535 (25*)

Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren.

Sekundær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP-serveren eller SMTP-reserveserveren.

Sekundær SMTP-gatewayport

1–65535 (25*)

Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren.

SMTP-tidsavbrudd

5–30 (30*)

Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP-serveren ikke svarer.

Svaradresse

Angi en svaradresse for å sende faksen.

Bruk SSL/TLS

Deaktivert*

Forhandle

Nødvendig

Angi om du vil sende faks ved hjelp av en kryptert kobling.

Krever klarert sertifikat

Av

På*

Angi et klarert sertifikat ved tilgang til SMTP-serveren.

SMTP-servergodkjenning

Krever ikke godkjenning*

Pålogging/vanlig

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren.

Enhetsinitiert e-post

Ingen*

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post.

Brukerinitiert e-post

Ingen*

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Bruk bruker-ID og passord for økt

Bruk e-postadresse og passord fra økt

Spør bruker

Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post.

Bruk enhetsident. for Active Directory

Av*

Aktiver påloggingsopplysninger og gruppemål for å koble til SMTP-serveren.

Bruker-ID for enhet

Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren.

Passord for enhet
Kerberos 5-område

Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5.

NTLM-domene

Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM.

Deaktivere feilen «SMTP-server ikke konfigurert»

Av*

Skjule feilmeldingen SMTP-server ikke konfigurert.


Skanneinnstillinger for faksserver

Menyelement

Beskrivelse

Bildeformat

TIFF (.tif)

PDF (.pdf)*

XPS (.xps)

TXT (*.txt)

RTF (*.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

Angi filformatet for bildet som skannes.

Innholdstype

Tekst*

Tekst/foto

Foto

Grafikk

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.

Fax Resolution (Faksoppløsning)

Standard*

Fin

Superfin

Ultrafin

Angi faksoppløsningen.

Sider

Av*

Kortside

Langside

Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.

Mørkhet

1–9 (5*)

Angi mørkhetsnivået for utskriften.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på teksten og grafikken på siden.

Originalstørrelse

[Liste over papirstørrelser]

Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.

Merknader:

  • Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
  • Denne innstillingen kan variere avhengig av skrivermodellen din.
Bruk flersiders TIFF

Av

På*

Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider.