USB-stasjon

Skann til flash-stasjon

Menyelement

Beskrivelse

Format

JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (*.txt)

RTF (*.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

Angi filformatet for bildet som skannes.

Globale OCR-innstillinger

Gjenkjente språk

Auto-roter

Fjern støy

Auto-kontrastforbedring

Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR).

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.

PDF-innstillinger

PDF-versjon (1.5*)

Arkivversjon (A-1a*)

Svært komprimert (Av*)

Sikker (Av*)

Arkivering (PDF/A) (Av*)

Angi PDF-innstillingene for det skannede bildet.

Merknader:

  • Arkivversjon og Arkivering (PDF/A) støttes bare når PDF-versjon er satt til 1.4.
  • Svært komprimert vises bare når en harddisk er installert.
Innholdstype

Tekst

Tekst/foto*

Grafikk

Foto

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.

Farge

Sort/hvitt

Grå

Farge*

Auto

Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.

Oppløsning

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angi oppløsningen for det skannede bildet.

Mørkhet

1–9 (5*)

Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på originaldokumentet.

Originalstørrelse

Blandede størrelser*

Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.

Sider

Av*

Langside

Kortside

Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.

Filnavn

Angi filnavnet for det skannede bildet.


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan (0*)

Magenta (0*)

Gul (0*)

Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.

Fargefjerner

Fargefjerner (Ingen*)

Standard grense for rødt (128*)

Standard grense for grønt (128*)

Standard grense for blått (128*)

Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.

Automatisk fargeregistrering

Fargefølsomhet (5*)

Områdefølsomhet (5*)

Bitdybde for skanning (1 bit*)

Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.

JPEG-kvalitet

Best for innhold*

5-95

Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.

Kontrast

Best for innhold*

0-5

Angi kontrasten for bildet som skannes.

Fjerning av bakgrunn

Bakgrunnsregistrering (Innholdsbasert*)

Nivå (0*)

Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet.

Merknader:

  • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet.
  • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde

Av*

Opprett et speilbilde av originaldokumentet.

Negativt bilde

Av*

Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.

Skyggedetalj

–4 til 4 (0*)

Juster skyggedetaljene i det skannede bildet.

Skann fra kant til kant

Av*

Skann originaldokumentet fra kant til kant.

Skarphet

1–5 (3*)

Juster skarpheten i det skannede bildet.

Temperatur

–4 til 4 (0*)

Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.

Blanke sider

Fjern blanke sider (Ikke fjern*)

Følsomhet for blanke sider (5*)

Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Tekststandard

5–95 (75*)

Angi tekstkvaliteten for det skannede bildet.

Tekst-/fotostandard

5–95 (75*)

Angi tekst- eller fotokvaliteten for det skannede bildet.

Fotostandard

5–95 (50*)

Angi fotokvaliteten for det skannede bildet.

Bruk flersiders TIFF

Av

På*

Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.

TIFF-komprimering

LZW*

JPEG

Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.

Skanning av tilpasset jobb

Av*

Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Forhåndsvisning av skanning

Av*

Vis en forhåndsvisning av skanning av originaldokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Juster ADF-forskyvning

Av*

Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.


Skriv ut fra flash-stasjon

Menyelement

Beskrivelse

Antall kopier

1-9999 (1*)

Angi antall kopier.

Papirkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Manuelt papir

Manuell konvolutt

Angi papirkilden for utskriftsjobben.

Farge

Av

På*

Skriv ut en flash-stasjonsfil i farger.

Sorter

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)*

Legg sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge, spesielt når flere kopier av jobben skrives ut.

Sider

1-sidig*

2-sidig

Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.

Stifting

Av*

1 stift, øverst til venstre

2 stifter, venstre

1 stift, øverst til høyre

2 stifter, topp

1 stift, nederst til venstre

2 stifter, nederst

1 stift, nederst til høyre

2 stifter, til høyre

Angi stifteplasseringen for alle utskriftsjobber.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en ferdiggjører er installert.

Hulling

Av*

Lag hull langs kanten av utskriftene.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.

Hullemodus

2 hull

3 hull

4 hull

Angi hullemodus for utskriftene.

Merknader:

  • 3 hull er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 4 hull.
  • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.
Forskyv sider

Ingen*

Mellom kopier

Mellom jobber

Forskyv utskriften for hver utskriftsjobb eller hver kopi av en utskriftsjobb.

Merknader:

  • Med Mellom kopier aktivert, forskyves hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er angitt som (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er angitt til (1,1,1) (2,2,2), forskyves hvert sett med utskrifter, dvs. alle side 1 og alle side 2.
  • Mellom jobber forskyver hele utskriftsjobben, uavhengig av antall kopier som skrives ut.
  • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.
Vendestil

Langside*

Kortside

Fastsett hvilken side av papiret som skal være innbundet ved tosidig utskrift.

Sider pr. side

Av*

2 sider per side

3 sider per side

4 sider per side

6 sider per side

9 sider per side

12 sider per side

16 sider per side

Skrive ut flere sider på ett ark.

Rekkefølge for sider per side

Vannrett*

Omvendt vannrett

Omvendt loddrett

Loddrett

Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.

Retning for sider per side

Auto*

Liggende

Stående

Angi retningen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.

Ramme for sider per side

Ingen*

Heltrukket

Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker menyen Sider pr. side.

Skilleark

Av*

Mellom kopier

Mellom jobber

Mellom sider

Sett inn tomme skilleark ved utskrift.

Skillearkkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Angi papirkilden for skillearkene.

Blanke sider

Ikke skriv ut*

Skriv ut

Skriv ut blanke sider i en utskriftsjobb.