FTP

Standardinnstillinger for FTP

Menyelement

Beskrivelse

Format

JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

XPS (.xps)

TXT (*.txt)

RTF (*.rtf)

DOCX (.docx)

CSV (.csv)

Angi filformatet for bildet som skannes.

Globale OCR-innstillinger

Gjenkjente språk

Auto-roter

Fjern støy

Auto-kontrastforbedring

Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR).

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.

PDF-innstillinger

PDF-versjon (1.5*)

Arkivversjon (A-1a*)

Svært komprimert (Av*)

Sikker (Av*)

Arkivering (PDF/A) (Av*)

Konfigurer PDF-innstillingene for det skannede bildet.

Merk: Svært komprimert vises bare når en harddisk er installert.

Innholdstype

Tekst

Tekst/foto*

Grafikk

Foto

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.

Innholdskilde

Sort/hvitt-laser

Fargelaser*

Blekkskriverpapir

Foto/film

Magasin

Avis

Trykk

Annet

Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.

Farge

Sort/hvitt

Grå

Farge*

Auto

Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.

Oppløsning

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angi oppløsningen for det skannede bildet.

Mørkhet

1–9 (5*)

Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på originaldokumentet.

Originalstørrelse

Blandede størrelser*

Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.

Sider

Av*

Langside

Kortside

Angi retningen når du skanner på begge sider av dokumentet.

Filnavn

Angi filnavnet for det skannede bildet.


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan (0*)

Magenta (0*)

Gul (0*)

Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.

Fargefjerner

Fargefjerner (Ingen*)

Standard grense for rødt (128*)

Standard grense for grønt (128*)

Standard grense for blått (128*)

Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.

Automatisk fargeregistrering

Fargefølsomhet (5*)

Områdefølsomhet (5*)

Bitdybde for FTP (1 bit*)

Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.

JPEG-kvalitet

Best for innhold*

5-95

Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.

Kontrast

Best for innhold*

0

1

2

3

4

5

Angi kontrasten for bildet som skannes.

Fjerning av bakgrunn

Bakgrunnsregistrering (Innholdsbasert*)

Nivå (0*)

Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet.

Merknader:

  • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet.
  • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde

Av*

Opprett et speilbilde av originaldokumentet.

Negativt bilde

Av*

Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.

Skyggedetalj

–4 til 4 (0*)

Juster skyggedetaljene i det skannede bildet.

Skann fra kant til kant

Av*

Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet.

Skarphet

1–5 (3*)

Juster skarpheten i det skannede bildet.

Temperatur

–4 til 4 (0*)

Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.

Blanke sider

Fjern blanke sider (Ikke fjern*)

Følsomhet for blanke sider (5*)

Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.


Admin-kontroller

Menyelement

Beskrivelse

Tekststandard

5–95 (75*)

Angi tekstkvaliteten for det skannede bildet.

Tekst-/fotostandard

5–95 (75*)

Angi tekst- eller fotokvaliteten for det skannede bildet.

Fotostandard

5–95 (50*)

Angi fotokvaliteten for det skannede bildet.

Bruk flersiders TIFF

På*

Av

Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.

TIFF-komprimering

LZW*

JPEG

Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.

Overføringslogg

Skriv ut logg*

Ikke skriv ut logg

Skriv ut kun ved feil

Skriv ut en overføringslogg for FTP-skanninger.

Logg papirkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Angi papirkilden for utskrift av FTP-logger.

Skanning av tilpasset jobb

Av*

Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Forhåndsvisning av skanning

Av*

Vis en forhåndsvisning av originaldokumentet.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Tillat lagring som snarvei

Av

På*

Lagre en FTP-adresse som en snarvei.

Juster ADF-forskyvning

Av*

Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.