Skriv ut

Layout

Menyelement

Beskrivelse

Sider

1-sidig*

2-sidig

Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.

Vendestil

Langside*

Kortside

Fastsett hvilken side av papiret som skal være innbundet ved tosidig utskrift.

Blanke sider

Skriv ut

Ikke skriv ut*

Skriv ut blanke sider som er inkludert i en utskriftsjobb.

Sorter

Av (1,1,1,2,2,2)

På (1,2,1,2,1,2)*

Legg sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge, spesielt når flere kopier av jobben skrives ut.

Skilleark

Ingen*

Mellom kopier

Mellom jobber

Mellom sider

Sett inn tomme skilleark ved utskrift.

Skillearkkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Angi papirkilden for skillearkene.

Sider pr. side

Av*

2 sider per side

3 sider per side

4 sider per side

6 sider per side

9 sider per side

12 sider per side

16 sider per side

Skriv ut flere sider på ett ark.

Rekkefølge for sider per side

Vannrett*

Omvendt vannrett

Loddrett

Omvendt loddrett

Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.

Retning for sider per side

Auto*

Liggende

Stående

Angi retningen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.

Ramme for sider per side

Ingen*

Heltrukket

Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker menyen Sider pr. side.

Kopier

1-9999 (1*)

Angir antall kopier for hver utskriftsjobb.

Utskriftsområde

Normal*

Tilpass til siden

Hele siden

Angi utskriftsområdet på et ark.


Etterbehandling

Menyelement

Beskrivelse

Stiftejobb

Av*

1 stift, øverst til venstre

2 stifter, venstre

1 stift, øverst til høyre

2 stifter, topp

1 stift, nederst til venstre

2 stifter, nederst

1 stift, nederst til høyre

2 stifter, til høyre

Angi stifteplasseringen for alle utskriftsjobber.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en ferdiggjører er installert.

Test av stifteenhet

Start

Finn ut om stifteenheten fungerer som den skal.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en ferdiggjører er installert.

Hulling

Av*

Lag hull langs kanten av utskriftene.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.

Hullemodus

2 hull

3 hull

4 hull

Angi hullemodus for utskriftene.

Merknader:

 • 3 hull er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 4 hull.
 • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.
Forskyv sider

Ingen*

Mellom kopier

Mellom jobber

Forskyv utskriften for hver utskriftsjobb eller hver kopi av en utskriftsjobb.

Merknader:

 • Med Mellom kopier aktivert forskyves hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er satt til På [1,2,1,2,1,2]. Hvis Sorter er satt til Av [1,1,1,2,2,2], forskyves hvert sett med utskrifter, dvs. alle side 1 og alle side 2.
 • Mellom jobber forskyver hele utskriftsjobben, uavhengig av antall kopier som skrives ut.
 • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en ferdiggjører for stifting og hulling på flere steder.

Oppsett

Menyelement

Beskrivelse

Skriverspråk

PCL-emulering

PS-emulering*

Angi skriverspråk.

Merk: Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan et program sende utskriftsjobber som bruker et annet skriverspråk.

Jobb venter

Av*

Ta vare på jobber som krever rekvisita, slik at jobber som ikke krever manglende rekvisita, kan skrives ut.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.

Jobbholdingstidsavbrudd

0–255 (30*)

Angi tiden i sekunder som skriveren skal vente på at en bruker skal gjøre noe før jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, holdes tilbake, og andre jobber i skriverkøen skrives ut.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.

Skriverbruk

Maksimal hastighet

Maksimalt utbytte*

Bestem hvordan bildebehandlingssettet for farge fungerer under utskrift.

Merknader:

 • Når det er satt til Maksimalt utbytte, vil bildebehandlingssettet for farge være tregere eller stoppe helt når du skriver ut grupper av svart-hvitt-sider.
 • Når det er satt til Maksimal hastighet, kjører bildebehandlingssettet for farge alltid under utskrift, enten du skriver ut svart-hvitt-sider eller fargesider.
Last ned til

RAM*

Disk

Angi hvor du vil lagre alle permanente ressurser, for eksempel skrifter og makroer, som er lastet ned til skriveren.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.

Lagre ressurser

Av*

Avgjøre hva skriveren skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer, når den mottar en jobb som krever mer enn det tilgjengelige minnet.

Merknader:

 • Når dette er satt til Av, beholder skriveren bare nedlastede ressurser frem til det er behov for minnet. Ressursene som er knyttet til det inaktive skriverspråket er slettet.
 • Når dette er satt til På, bevarer skriveren alle permanent nedlastede ressurser på tvers av alle språkendringer. Når det er nødvendig, viser skriveren melding om fullt minne i stedet for å slette permanente ressurser.
Rekkefølge for Skriv ut alt

Alfabetisk*

Nyeste først

Eldste først

Angi rekkefølgen når du velger å skrive ut alle holdte og konfidensielle jobber.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.


Kvalitet

Menyelement

Beskrivelse

Utskriftsmodus

Sort/hvitt

Farge*

Angi hvordan skriveren genererer fargeinnhold.

Utskriftsoppløsning

4800 CQ*

1200 dpi

Angi oppløsningen for utskriftene.

Merk: 4800 CQ gir utskrifter av høy kvalitet ved maksimal hastighet.

Tonermørkhet

1 til 5 (4*)

Fastslå hvor lys eller mørk en tekst er.

Halvtone

Normal*

Detaljer

Forbedre utskriften med jevnere streker med skarpere kanter.

Fargesparing

Av*

Reduserer mengden toner som brukes til grafikk og bilder.

Merk: Når denne innstillingen er satt til På, overstyrer den verdien for innstillingen Tonermørkhet.

RGB-lysstyrke

–6 til 6 (0*)

Juster lysstyrken, kontrasten og metningen for fargeutskrift.

Merk: Denne innstillingen har ingen innvirkning på filer som bruker CMYK-fargespesifikasjoner.

RGB-kontrast

0 til 5 (0*)

RGB-metning

0 til 5 (0*)


Avansert bilde

Menyelement

Beskrivelse

Fargebalanse

Cyan

–5 til 5 (0*)

Magenta

–5 til 5 (0*)

Gul

–5 til 5 (0*)

Sort

–5 til 5 (0*)

Tilbakestill til standarder

Juster mengden toner som brukes for hver farge.

Fargekorrigering

Av

Auto*

Manuelt

Endre fargeinnstillingene som brukes for å skrive ut dokumenter.

Merknader:

 • Av angir at skriveren skal motta fargekorrigering fra programvaren.
 • Auto angir at skriveren skal bruke ulike fargeprofiler på hvert objekt på den utskrevne siden.
 • Manuelt gjør det mulig å tilpasse RGB- eller CMYK-fargekonverteringene som brukes på hvert objekt på den utskrevne siden.
Fargeprøver

Skriv ut fargeprøver

Skriver ut eksempelsider for alle RGB- og CMYK-fargekonverteringstabellene som brukes i skriveren.

Fargejustering

Kalibrer skriveren til å justere fargevariasjoner på utskriften.

Punktfargeerstatning

Angi tilpasset CMYK

Tilordne bestemte CMYK-verdier til tjue bestemte punktfarger.


Jobbstatistikk

Menyelement

Beskrivelse

Jobbstatistikk

Av*

Angi at skriveren skal opprette en logg for mottatte utskriftsjobber.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et flash-minne eller en harddisk er installert.

Statistikkloggfrekvens

Daglig

Ukentlig

Månedlig*

Angi hvor ofte skriveren skal opprette en loggfil.

Logghandling ved frekvensslutt

Ingen*

Send gjeldende logg via e-post

Send gjeldende logg via e-post og slett

Legg ut gjeldende logg

Legg ut gjeldende logg og slett

Angi hva skriveren skal gjøre når frekvensterskelen er nådd.

Merk: Verdien som er definert i Statistikkloggfrekvens, angir når handlingen skal utføres.

Loggen er nesten full

Av

På (5) *

Angi den maksimale størrelsen på loggfilen før skriveren utfører Logghandling ved nesten full.

Logghandling ved nesten full

Ingen*

Send gjeldende logg via e-post

Send gjeldende logg via e-post og slett

Send eldste logg via e-post og slett

Legg ut gjeldende logg

Legg ut gjeldende logg og slett

Legg ut eldste logg og slett

Slett gjeldende logg

Slett eldste logg

Slett alle unntatt gjeldende

Slett alle logger

Angi hva skriveren skal gjøre når harddisken er nesten full.

Merk: Verdien som er definert for Loggen er nesten full, angir når handlingen skal utføres.

Logghandling er full

Ingen*

Send gjeldende logg via e-post og slett

Send eldste logg via e-post og slett

Legg ut gjeldende logg og slett

Legg ut eldste logg og slett

Slett gjeldende logg

Slett eldste logg

Slett alle unntatt gjeldende

Slett alle logger

Angi hva skriveren skal gjøre når harddiskbruken når maksimumsgrensen på 100 MB.

URL til postlogg

Angi hvor jobbstatistikklogger skal sendes.

E-postadresse til sendelogger

Angi e-postadressen som skriveren skal sende jobbstatistikklogger til.

Prefiks for loggfil

Angi prefikset for loggfilene.

Merk: Det gjeldende vertsnavnet som er definert på menyen TCP/IP, brukes som standard prefiks for loggfilen.


XPS

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut feilsider

Av*

Skriv ut feilsidene som oppstod på skriveren under behandling av en XPS-fil.

Minste linjebredde

1–30 (2*)

Angi den minste linjebredden.

Merknader:

 • Jobber som skrives ut i 1200 dpi, bruker verdien direkte.
 • Jobber som skrives ut i 4800 CQ, bruker halvparten av verdien.

PDF

Menyelement

Beskrivelse

Tilpass størrelse

Av*

Tilpasser innholdet på siden slik at det passer til den valgte papirstørrelsen.

Kommentarer

Skriv ut

Ikke skriv ut*

Angir om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut.

Skriv ut PDF-feil

Av

På*

Aktiverer utskrift av PDF-feil.


PostScript

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut PS-feil

Av*

Skriv ut en side som beskriver PostScript®-feilen.

Merk: Når det oppstår en feil, stopper behandlingen av jobb, skriveren skriver ut en feilmelding og resten av utskriftsjobben skrives ut blankt.

Minste linjebredde

1–30 (2*)

Angi den minste linjebredden.

Merknader:

 • Jobber som skrives ut i 1200 dpi, bruker verdien direkte.
 • Jobber som skrives ut i 4800 CQ, bruker halvparten av verdien.
Lås PS-oppstartsmodus

Av

På*

Deaktiver filen SysStart.

Bildeutjevning

Av*

Forbedre kontrasten og skarpheten i bilder med lav oppløsning.

Merk: Denne innstillingen har ingen virkning på bilder med en oppløsning på 300 dpi eller høyere.

Skriftprioritet

Innebygget*

Flash/disk

Angi søkerekkefølgen for skrifter.

Merknader:

 • Innebygget angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i skriverminnet før den søker i flash-minnet eller på skriverharddisken.
 • Flash/disk angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i flash-minnet eller på skriverharddisken før den søker i skriverminnet.
 • Dette menyelementet vises bare hvis et flash-minne eller en harddisk er installert.
Tidsavbrudd venting

Av

På* (40 sekunder)

Gjør det mulig for skriveren å vente på mer data før en utskriftsjobb avbrytes.


PCL

Menyelement

Beskrivelse

Skriftkilde

Innebygget*

Disk

Flash

Alle

Velg kilden som inneholder den valgte standardskriften.

Merknader:

 • Flash og Disk vises bare hvis et flash-minne eller en harddisk er installert.
 • Hvis Flash og Disk skal vises, må du kontrollere at de ikke er lese- eller skrivebeskyttet.
Skriftnavn

Courier*

Velg en skrift fra den angitte skriftkilden.

Symbolsett

12U PC-850*

Angi symbolsettet for hvert skriftnavn.

Merk: Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, skilletegn og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmer, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst.

Tegnbredde

0,08–100 (10*)

Angi tegnavstand for skrifter med fast tegnbredde.

Merk: Tegnbredde refererer til antallet faste mellomrom i en horisontal tomme.

Retning

Stående*

Liggende

Angi retningen på teksten og grafikken på siden.

Linjer pr. side

1-255

Angi antall linjer med tekst for hver side som skrives ut via PCL datastrøm.

Merknader:

 • Dette menyelementet aktiverer et vertikalt hemverk som gjør at det valgte antallet linjer blir skrevet ut mellom standardmargene på siden.
 • 60 er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 64.
PCL5 – minste linjebredde

1–30 (2*)

Angi innledende minste linjebredde.

Merknader:

 • Jobber som skrives ut i 1200 dpi bruker verdien direkte.
 • Jobber som skrives ut i 4800 CQ bruker halvparten av verdien.
PCLXL – minste linjebredde

1–30 (2*)

A4-bredde

198 mm*

203 mm

Angi bredden på den logiske siden for A4-papir.

Merk: Den logiske siden er plassen på den fysiske siden der dataene blir skrevet ut.

Auto CR etter LF

Av*

Angi at skriveren skal utføre en vognretur etter et linjeskift.

Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje.

Auto LF etter CR

Av*

Angi at skriveren skal utføre et linjeskift etter en vognretur.

Endre skuffnummer

Angi FB-mater

Angi skuff [x]

Angi manuell mating

Angi manuell konvolutt

Konfigurere skriveren til å arbeide med et annet skriverdriveren eller egendefinert program som bruker et annet sett med kildetilordninger for å be om en gitt papirkilde.

Velg blant følgende alternativer:

Av* – Skriveren bruker de fabrikkdefinerte tilordningene for papirkilde.

None (Ingen) – Papirkilden ignorerer kommandoen Select Paper Feed (Velg papirkilde).

0–199 – Velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en papirkilde.

Endre skuffnummer

Vis fabrikkoppsett

Vis fabrikkverdiene som er tilordnet for hver papirkilde.

Endre skuffnummer

Gjenopprett standarder

Gjenoppretter skuffomnummereringsverdiene til fabrikkinnstillingene.

Tidsavbrudd for utskrift

Av

På* (90 sekunder)

Angi at skriveren skal avslutte en utskriftsjobb etter at den har vært inaktiv i den angitte tidsperioden.


HTML

Menyelement

Beskrivelse

Skriftnavn

Times*

Angi skriften som skal brukes ved utskrift av HTML-dokumenter.

Skriftstørrelse

1-255 (12*)

Angi skriftstørrelsen som skal brukes ved utskrift av HTML-dokumenter.

Skalering

1–400 (100*)

Skaler HTML-dokumenter for utskrift.

Retning

Stående*

Liggende

Angi sideretningen for HTML-dokumenter.

Margstørrelse

8-255 mm (19*)

Angi sidemargen for HTML-dokumenter.

Bakgrunner

Ikke skriv ut

Skriv ut*

Skriv ut bakgrunnsinformasjon eller grafikk i HTML-dokumenter.


Bilde

Menyelement

Beskrivelse

Automatisk tilpassing

Av*

Velg den beste tilgjengelige innstillingen for papirstørrelse og retning for et bilde.

Merk: Når innstillingen er satt til På, overstyrer dette menyelementet innstillingene for skalering og retning for bildet.

Inverter

Av*

Inverter bi-tonale sort/hvitt-bilder.

Merk: Dette menyelementet gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder.

skalerings-

Forankre topp venstre

Som passer best*

Forankre på midten

Tilp. til høyde/bredde

Tilpass til høyde

Tilpass til bredde

Juster bildet slik at det passer til det utskrivbare området.

Merk: Når innstillingen Automatisk tilpassing er satt til På, blir Skalering automatisk satt til Som passer best.

Retning

Stående*

Liggende

Snu stående

Snu liggende

Angi retningen på teksten og grafikken på siden.