Enhet

Innstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Kontrollpanelspråk

Angi språket for teksten som vises på skjermen.

Land/region

Identifiserer landet eller regionen som skriveren er konfigurert til å operere i.

Kjør innledende oppsett

Av*

Kjør installeringsveiviseren.

Tastatur

Tastaturtype

Velge et språk som en tastaturtype.

Merk: Det kan hende at ikke alle verdiene for Tastaturtype vises, eller at spesiell maskinvare må installeres for at de skal vises.

Vist informasjon

Skjermtekst 1 (IP-adresse*)

Skjermtekst 2 (dato/klokkeslett*)

Tilpasset tekst 1

Tilpasset tekst 2

Velg informasjonen som skal vises på startsiden.

Dato og klokkeslett

Konfigurer

Aktuell dato og klokkeslett

Angi dato og klokkeslett manuelt

Datoformat (MM-DD-YYYY*)

Tidsformat (24-timers klokke*)

Tidssone (UTC-5:00*)

Nettverkstidsprotokoll (NTP)

Aktiver NTP (På*)

NTP-server

Aktiver godkjenning

Konfigurer dato og klokkeslett på skriveren og nettverkstidsprotokoll.

Papirstørrelser

USA*

Metrisk

Angi måleenheten for papirstørrelser.

Merk: Landet eller regionen du valgte under den opprinnelige installeringsveiviseren, avgjør den opprinnelige innstillingen for papirstørrelse.

Lysstyrke på skjermen

20–100 % (100*)

Justere lysstyrken på skjermen.

Tilgang til flash-stasjon

Aktivert*

Deaktivert

Aktiver tilgang til flash-stasjonen.

Tillat fjerning av bakgrunn

Av

På*

Angi om bakgrunn kan fjernes.

Tillat skanninger av tilpasset jobb

Av

På*

Angi om innstillingen Skanning av tilpasset jobb vises for kopiering, skanning og faksing.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Planskanning på én side

Av*

Angi at skriveren skal skanne alle typer jobber som involverer skannerens glassplate, som én side.

Merk: Skriveren går tilbake til startbildet etter å ha utført en enkel planskanning, i stedet for vise meldinger.

Lys i utskuff

Av*

Aktiver integrert lys for utskuff eller indikatorlys for en utskuff (ekstrautstyr).

Lydtilbakemelding

Knapptilbakemelding (På*)

Volum (5*)

  • Aktiver bruk av lydtilbakemelding for knappetrykk, panelinteraksjoner, meldinger om papir lagt i og feilmeldinger.

  • Juster tilbakemeldingsvolumet.

Tidsavbrudd skjerm

5-300 sekunder (60*)

Angi inaktiv tid før skjermen viser startsiden, eller før skriveren automatisk logger av en brukerkonto.


Øko-modus

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut

Sider

1-sidig*

2-sidig

Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.

Skriv ut

Sider pr. side

Av*

2 sider per side

3 sider per side

4 sider per side

6 sider per side

9 sider per side

12 sider per side

16 sider per side

Skrive ut flere sider på ett ark.

Skriv ut

Tonermørkhet

1–5 (4*)

Fastslå hvor lys eller mørk en tekst er.

Skriv ut

Fargesparing

Av*

Reduserer mengden toner som brukes til grafikk og bilder.

Kopier

Sider

1-sidig til 1-sidig*

1-sidig til 2-sidig

2-sidig til 1-sidig

2-sidig til 2-sidig

Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.

Kopier

Sider pr. side

Av*

2 sider med stående papirretning

4 sider med stående papirretning

2 sider med liggende papirretning

4 sider med liggende papirretning

Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.

Kopier

Mørkhet

1–9 (5*)

Fastslå mørkhetsnivået for de skannede tekstbildene.


Eksternt kontrollpanel

Menyelement

Beskrivelse

Ekstern VNC-tilkobling

Ikke tillat*

Tillat

Koble til en ekstern VNC-klient (Virtual Network Computing) til det eksterne kontrollpanelet.

Autentiseringstype

Ingen*

Standard godkjenning

Angi godkjenningstypen ved tilgang til VNC-klientserveren.

VNC-passord

Angi passordet for å koble til VNC-klientserveren.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis Godkjenningstype er satt til Standard godkjenning.


Varsler

 

Menyelement

Beskrivelse

 
Feil lysforhold

Av

På*

Angi om indikatorlyset skal slås på når det oppstår en utskriftsfeil. 

 
Pip når det legges papir i papirmater

Av

På*

Aktiver en lyd når du legger i papir i den automatiske dokumentmateren.

 
Alarminnstilling

Av

Enkel*

Uavbrutt

Angir antall ganger alarmen utløses når skriveren trenger tilsyn.

 
Rekvisita

Vis anslag for rekvisita

Vis anslag*

Ikke vis anslag

Vise beregnet status for rekvisita.

 
Rekvisita

Vis beregninger

Sider*

Prosent

Finn enheten som skriveren bruker til å beregne rekvisitaforbruk og utløse egendefinerte varsler når det kreves tilsyn.

Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server.

 
Rekvisita

Kassettalarm

Av

Enkel*

Uavbrutt

Angir antall ganger alarmen skal lyde når det er lite toner igjen i kassetten.

 
Rekvisita

Tilpassede rekvisitaanslag

Vis anslag

Ikke vis anslag*

Konfigurer varslingsinnstillinger for når skriveren trenger tilsyn.

Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Primær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-serveren som brukes til å sende e-post.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Primær SMTP-gatewayport

1–65535 (25*)

Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Sekundær SMTP-gateway

Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP-serveren eller SMTP-reserveserveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Sekundær SMTP-gatewayport

1–65535 (25*)

Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

SMTP-tidsavbrudd

5–30 sekunder (30*)

Angi hvor lang tid det skal ta før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP-serveren ikke svarer.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Svaradresse

Angi en svaradresse i e-posten.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Bruk alltid standard SMTP-svaradresse

Av*

Bruk standard SMTP-svaradresse.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Bruk SSL/TLS

Deaktivert*

Forhandle

Nødvendig

Send en e-post ved hjelp av en kryptert kobling.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Krever klarert sertifikat

På*

Av

Krever et klarert sertifikat når du bruker SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

SMTP-servergodkjenning

Krever ikke godkjenning*

Pålogging/vanlig

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Enhetsinitiert e-post

Ingen*

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitierte e-poster.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Brukerinitiert e-post

Ingen

Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon

Bruk bruker-ID og passord for økt

Bruk e-postadressen og passordet fra økten*

Spør bruker

Angi om identifikasjon kreves for brukerinitierte e-poster.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Bruk enhetsident. for Active Directory

Av

På*

Aktiver påloggingsopplysninger og gruppebetegnelser for å koble til SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Bruker-ID for enhet

Angi bruker-ID-en kreves for å koble til SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Passord for enhet

Angi passordet kreves for å koble til SMTP-serveren.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

Kerberos 5-område

Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5.

 
Oppsett av e-postvarsling

E-postoppsett

NTLM-domene

Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM.

 
Forebygging av feil

ADM multifeed-sensor

Av

På*

Registrer når den automatiske dokumentmateren trekker inn mer enn ett ark om gangen.

 
Forebygging av feil

Papirstoppassistent

Av

På*

Angi at skriveren skal søke etter fastkjørt papir automatisk.

 
Forebygging av feil

Fortsett automatisk

Av

På* (5 sekunder)

Gjør at skriveren fortsetter behandlingen eller utskriften av en jobb automatisk etter å ha fjernet bestemte tilsynssituasjoner.

 
Forebygging av feil

Automatisk omstart

Automatisk omstart

Start på nytt når inaktiv

Alltid starte på nytt*

Aldri starte på nytt

Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil.

 
Forebygging av feil

Automatisk omstart

Maks. antall automatiske omstarter

1–20 (2*)

Angi antall automatiske omstarter som skriveren kan utføre.

 
Forebygging av feil

Automatisk omstart

Vindu for automatisk omstart

1–525600 sekunder (720*)

Angir antall sekunder før skriveren utfører en automatisk omstart.

 
Forebygging av feil

Automatisk omstart

Autoomstartteller

Viser en skrivebeskyttet informasjon til omstartstelleren.

 
Forebygging av feil

Automatisk omstart

Tilbakestill autoomstartteller

Avbryt

Fortsett

Tilbakestill autoomstarttelleren.

 
Forebygging av feil

Vis feil med kort papir

Automatisk fjerning*

Angi at skriveren skal vise en melding når det oppstår en feil med kort papir.

Merk: Kort papir refererer til størrelsen på papiret som er lagt i skriveren.

 
Forebygging av feil

Sidebeskyttelse

Av*

Angir at skriveren skal hente hele siden inn i minnet før jobben skrives ut.

 
Gjenopprett papirstopp

Gjenopprett v/stopp

Av

Auto*

Angi at skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt.

 
Gjenopprett papirstopp

Gjenopprette ved papirstopp i skanner

Jobbnivå

Sidenivå*

Angi hvordan du skal starte en skannejobb etter at du har løst en papirstopp.


Strømadministrasjon

Menyelement

Beskrivelse

Hvilemodusprofil

Skriv ut fra hvilemodus

Forbli aktiv etter utskrift

Aktiver hvilemodus etter utskrift*

Angi at skriveren skal forbli i klarmodus eller gå tilbake i hvilemodus etter utskrift.

Tidsavbrudd

Hvilemodus

1-120 minutter (15*)

Angi inaktiv tid før skriveren starter drift i hvilemodus.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd for dvale

Deaktivert

1 time

2 timer

3 timer

6 timer

1 dag

2 dager

3 dager*

1 uke

2 uker

1 måned

Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren slår seg av.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling

Dvale

Ikke gå i dvale*

Angi Tidsavbrudd for dvale for å slå av skriveren når det finnes en aktiv Ethernet-tilkobling.


Informasjon sendt til Lexmark

Menyelement

Beskrivelse

Informasjon sendt til Lexmark

Rekvisita- og sidebruk

Enhetsytelse

Ingen av delene*

Send informasjon om skriverbruk og -ytelse til Lexmark.

Merk: Sendetidspunkt for informasjon viser bare når du velger en av innstillingene i Informasjon sendt til Lexmark, bortsett fra Ingen av delene.

Sendetidspunkt for informasjon

Startklokkeslett

Stopptidspunkt


Tilgjengelighet

Menyelement

Beskrivelse

Dobbelinntastingsintervall

0–5 (0*)

Angi hvor lenge, i sekunder, skriveren skal ignorere like tastetrykk på tastaturet.

Første forsink gjentakelse tast

0,25–5 (1*)

Angi første forsinkelsen, i sekunder, før en gjentatt tast blir gjentatt.

Frekvens for gjentakelse av tast

0,5–30 (30*)

Angi antall trykk per sekund for en gjentagende tast.

Forleng tidsavbrudd for skjerm

Av*

La brukeren forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd skjerm ved utløp i stedet for gå tilbake til startbildet.

Hodetelefonvolum

1–10 (5*)

Justere hodetelefonvolumet.

Aktiver taleveiledning når hodetelefonene er koblet til

Av*

Aktiver taleveiledning når hodetelefoner er koblet til skriveren.

Les passord/PIN-koder

Av*

Angi at skriveren skal lese opp passord eller PIN-numre høyt.

Talehastighet

Svært sakte

Langsom

Normal*

Rask

Raskere

Svært raskt

Hurtig

Svært hurtig

Raskest

Angi talehastigheten for taleveiledningen


Gjenopprett standardinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Gjenopprett innstillinger

Gjenopprett alle innst.

Gjenopprett skriverinnst.

Gjenopprett nettverksinnst.

Gjenopprett faksinnst.

Gjenopprett programinnst.

Gjenopprett standardinnstillingen for skriveren.


Vedlikehold

Konfigureringsmeny

Menyelement

Beskrivelse

USB-konfigurasjon

USB PnP

1*

2

Endrer USB-drivermodusen til skriveren for å forbedre skriverens kompatibilitet med en datamaskin.

USB-konfigurasjon

USB skann til lokal

På*

Av

Angi om USB-enhetsdriveren regnes som en enkel USB-enhet (ett grensesnitt) eller som en sammensatt USB-enhet (flere grensesnitt).

USB-konfigurasjon

USB-hastighet

Full

Auto*

Tvinger USB-porten til å kjøre i full hastighet, og alle høyhastighetsfunksjoner deaktiveres.

Skuffkonfigurering

Størrelsesregistrering

Registrering i skuff [x]

Av

På*

Angi at skuffen automatisk skal registrere størrelsen på det papiret som er lagt i den.

Skuffkonfigurering

Skuffkobling

Automatisk*

Av

Angi at skriveren skal koble sammen skuffer som har de samme innstillingene for papirtype og -størrelse.

Skuffkonfigurering

Viser Skuffinnlegg-melding

Av

Bare for ukjente størrelser*

Alltid

Vis en melding som gjør at brukeren kan endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype etter at skuffen er satt inn.

Skuffkonfigurering

A5 legges i

Kortside

Langside*

Bestem standard illeggingsretning for papir i A5-størrelse i alle papirkilder.

Skuffkonfigurering

Papirmeldinger

Auto*

Flerbruksmater

Manuelt papir

Angi papirkilden som brukeren legger i når det vises en melding om å legge i papir.

Merk: Hvis Flerbruksmater skal vises, må du gå til menyen Papir og sette Konfigurer FB-mater til Vanlig skuff.

Skuffkonfigurering

Konvoluttmeldinger

Auto*

Flerbruksmater

Manuell konvolutt

Angi papirkilden som brukeren legger i når det vises en melding om å legge i konvolutter.

Merk: Hvis Flerbruksmater skal vises, må du gå til menyen Papir og sette Konfigurer FB-mater til Vanlig skuff.

Skuffkonfigurering

Handl. ved meld.

Spør bruker*

Fortsett

Bruk gjeldende

Angi at skriveren skal håndtere papir- eller konvoluttrelaterte endringsmeldinger.

Rapporter

Menyinnstillingsside

Hendelseslogg

Sammendrag av hendelseslogg

Statistikk for statuskontroll

Skriv ut rapporter om skrivermenyinnstillinger, status og hendelseslogger.

Rekvisitabruk og -tellere

Slett logg for bruk av rekvisita

Tilbakestille loggen for bruk av rekvisita til nivået fra fabrikken, for eksempel antall sider og dager igjen.

Rekvisitabruk og -tellere

Tilbakestilling av fikseringsenhet

Nullstill teller for sort enhet

Nullstill telleren etter at du har installert en ny del eller ny rekvisita.

Alternativer for trinnvis fakturering

Statistikk for trinnvis fakturering

Vis*

Skjul

Alternativer for trinnvis fakturering

Lavt tonerforbruk

Medium tonerforbruk

Høyt tonerforbruk

Juster fargedekningen for hvert utskriftsområde.

Skriveremuleringer

PPDS-emulering

Av*

Angi at skriveren skal kjenne igjen og bruke PPDS-datastrømmen.

Skriveremuleringer

PS-emulering

Av

På*

Angi at skriveren skal kjenne igjen og bruke PS-datastrømmen.

Skriveremuleringer

Emulatorsikkerhet

Tidsavbrudd for side

0–60 (60*)

Angi tidsavbrudd for siden under emulering.

Skriveremuleringer

Emulatorsikkerhet

Tilbakestill emulator etter jobb

Av*

Tilbakestill emulatoren etter en utskriftsjobb.

Skriveremuleringer

Emulatorsikkerhet

Deaktiver tilgang til skrivermelding

Av

På*

Deaktiver tilgang til skrivermelding under emulering.

Fakskonfigurasjon

Faksstøtte, lite strøm

Deaktiver hvilemodus

Tillat hvilemodus

Auto*

Angi faksen til å gå i hvilemodus når skriveren angir at den burde gjøre det.

Fakskonfigurasjon

Plassering for fakslagring

NAND

Disk*

Angi hvor alle fakser skal lagres.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Utskriftskonfigurasjon

Sort/hvitt-modus

Av*

Skriv ut ikke-kopieringsjobber i gråtoner.

Utskriftskonfigurasjon

Fargeoverlapping

Av

1

2*

3

4

5

Forbedre utskriftene for å kompensere for feilregistrering i skriveren.

Utskriftskonfigurasjon

Gjør skrift skarpere

0–150 (24*)

Angi en tekstpunktstørrelse under som høyfrekvensskjermen bruker når det skrives ut skriftdata.

Hvis verdien for eksempel er 24, vil alle skrifter med størrelse på 24 punkter eller færre bruke høyfrekvensskjermene.

Enhetsoperasjoner

Stillemodus

Av*

Still inn skriveren til å kjøre i Stillemodus.

Merk: Aktivering av denne innstillingen reduserer den totale ytelsen til skriveren.

Enhetsoperasjoner

Panelmenyer

Aktiver*

Deaktiver

Aktivere tilgang til kontrollpanelmenyene.

Enhetsoperasjoner

Sikker modus

Av*

Angi at skriveren skal bruke en spesialmodus hvor den prøver å fortsette med så mye funksjonalitet som mulig, på tross av kjente problemer.

Når den for eksempel er satt til På og dupleksmotoren ikke fungerer, utfører skriveren enkeltsidig utskrift av dokumentene selv om jobben er tosidig utskrift.

Enhetsoperasjoner

Minste kopieringsminne

80 MB*

100 MB

Angi minimumstildelingen av minne for lagring av kopieringsjobber.

Enhetsoperasjoner

Fjern egendefinert status

Slett brukerdefinerte strenger for egendefinerte meldinger av typen Standard eller Alternativ.

Enhetsoperasjoner

Fjern alle eksternt installerte meldinger

Sletter meldinger som er installert eksternt.

Enhetsoperasjoner

Vis feilmeldingsvinduer automatisk

Av

På*

Vis eksisterende feilmeldinger på skjermen selv om skriveren fortsatt er inaktiv på startskjermen i et tidsrom som tilsvarer innstillingen Tidsavbrudd for skjerm.

Enhetsoperasjoner

Følg retningen på rask bane-kopiering

Av*

Aktiverer skriveren til å bruke retningsinnstillingen under Kopi-menyen når du sender hurtigkopieringsjobber.

Enhetsoperasjoner

Ren registrering og laseroptikk

Angi at skriveren skal kjøre renserne og rengjøre registrering og laseroptikk.

Oppsett for tonerflekksensor

Innstilling for kalibreringsfrekvens

Deaktivert

Færrest fargejust.

Færre fargejusteringer

Normal*

Bedre fargenøyak.het

Best fargenøyak.

Konfigurer at skriveren skal angi den riktige tonermengden for å opprettholde fargeholdbarheten.

Oppsett for tonerflekksensor

Full kalibrering

Kjør den komplette fargekalibreringen.

Oppsett for tonerflekksensor

Skriv ut TPS informasjonsside

Skrive ut en diagnostikkside som inneholder informasjon om kalibrering av tonerflekksensor.

Programkonfigurasjon

LES-programmer

Av

På*

Aktiver LES-programmene (Lexmark Embedded Solutions).

Skannerkonfigurasjon

Skanner – manuell registrering

Skriv ut - hurtigtest

Skrive ut en hurtigtest-målside.

Merk: Sørg for at margbredden på målsiden er jevn hele veien rundt målet. Hvis det ikke er tilfellet, kan det hende skrivermargene må tilbakestilles.

Skannerkonfigurasjon

Skanner – manuell registrering

Fremre ADM-registrering

Bakre ADM-registrering

Planregistrering

Registrere planskanneren og den automatiske dokumentmateren manuelt etter at du har byttet ut den automatiske dokumentmateren, skannerens glassplate eller kontrollerkortet.

Skannerkonfigurasjon

Tilbakestill vedlikeholdsteller

Tilbakestill telleren etter at du har byttet ut vedlikeholdssettet for ADM.

Skannerkonfigurasjon

Kantradering

Kantradering i planskanner (3*)

Slett kant i ADM (3*)

Angi størrelsen til området som ikke skal skrives ut rundt en skannejobb fra en automatisk dokumentmater eller en planskanner i millimeter.

Skannerkonfigurasjon

ADM-forskyvning

Elektronisk ADM-forskyvning (På*)

Rett opp forskjøvede bilder som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.

Skannerkonfigurasjon

Deakt skanner

Aktivert*

Deaktivert

ADM deaktivert

Deaktivere skanneren når den ikke fungerer som den skal.

Skannerkonfigurasjon

Rekkefølge for TIFF-byte

CPU-byterekkefølge*

Little Endian

Big Endian

Angi rekkefølgen for TIFF-byte for en TIFF-formatert skanning.

Skannerkonfigurasjon

Nøyaktig TIFF-RowsPerStrip

På*

Av

Angi etikettverdien for RowsPerStrip for en TIFF-formatert skanning.


Sletting – feil

Menyelement

Beskrivelse

Minne sist ryddet

Harddisk sist ryddet

Vis informasjon om når skriverminnet eller harddisken sist ble ryddet.

Merk: Harddisk sist ryddet vises bare når en harddisk er installert.

Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne

Slett alle skriver- og nettverksinnstillinger

Slett alle progr. og programinnst.

Slett alle snarveier og snarveiinnstillinger

Rydde all informasjon på harddisken

Slett nedlastinger (slett alle makroer, skrifter, PFO osv.)

Slett bufrede jobber

Slett holdte jobber

Fjern all informasjon i det ikke-flyktige minnet og på harddisken.

Merk: Rydde all informasjon på harddisken vises bare når en harddisk er installert.


Synlige ikoner på startsiden

Meny

Beskrivelse

Kopier

E-post

Faks

Status/rekvisita

Jobbkø

Endre språk

Snarveissenter

Adressebok

Bokmerker

Holdte jobber

USB

FTP

Skanneprofiler

Programprofiler

Vis tilpasning

Skjemaer og favoritter

Scan Center

Kortkopi

Angi hvilke ikoner som skal vises på startbildet.


Om denne skriveren

Menyelement

Beskrivelse

Asset Tag (Identifikasjonsmerke)

Beskriv skriveren. Maksimal lengde er 32 tegn.

Skriverens plassering

Identifiser skriverens plassering. Maksimal lengde er 63 tegn.

Kontakt

Tilpass skrivernavnet Maksimal lengde er 63 tegn.

Eksporter konfigurasjonsfil til USB*

Eksporter konfigurasjonsfiler til en flash-stasjon.

Eksporter komprimerte logger til USB*

Eksporter komprimerte loggfiler til en flash-stasjon.

Send logger

Avbryt

Send

Sende diagnoseinformasjon til Lexmark.