Multifunkčné tlačiarne CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Používanie domovskej obrazovky

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Podporované aplikácie

Nastavenie formulárov a obľúbených položiek

Nastavenie kopírovania preukazov

Používanie Centra skratiek

Nastavenie Scan Centra

Nastavenie kvót zariadenia

Používanie Tvorby kódov QR

Konfigurácia Úsporných nastavení

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Vytvorenie profilu konektora Cloud

Správa záložiek

Správa kontaktov

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Zapnutie režimu zväčšenia

Aktivácia hlasových pokynov

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Používanie klávesnice na displeji

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do zásobníkov

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Podpera papiera

Podporované veľkosti papiera

Podporované typy papiera

Podporované hmotnosti papiera

Tlač

Tlač z počítača

Tlač formulárov

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač z profilu konektora Cloud

Tlač zoznamu ukážok písiem

Tlač zoznamu adresára

Zrušenie tlačovej úlohy

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Vytváranie kópií

Kopírovanie fotografií

Kopírovanie na hlavičkový papier

Kopírovanie na obe strany papiera

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

Zoradenie kópií

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

Vytvorenie skratky na kopírovanie

Odosielanie e-mailov

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Konfigurácia servera SMTP pre e-mail

Odoslanie e-mailovej správy

Vytvorenie skratky pre e-mail

Faxovanie

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Odoslanie faxu

Naplánovanie odoslania faxu

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie tmavosti faxu

Tlač denníka faxov

Blokovanie nevyžiadaných faxov

Zadržiavanie faxov

Posielanie faxov ďalej

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Skenovanie na server FTP

Vytvorenie skratky pre FTP

Vytvorenie skratky pre sieťový priečinok

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

Skenovanie na faxový server

Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača

Skenovanie sa do profilu konektora Cloud

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlač

Papier

Kopírovanie

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Správy

Pomocník

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Nastavenie upozornení e-mailom

Zobrazenie správ

Úprava hlasitosti reproduktora

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Čistenie súčastí tlačiarne

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Skladovanie spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstránenie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Zaseknutie papiera v dvierkach B

Zaseknutý papier v priehradke dokončovača

Zaseknuté spinky v dvierkach G

Zaseknutý papier v dvierkach K

Zaseknutý papier v dvierkach J

Zaseknutý papier v dvierkach N

Zaseknutý papier v dvierkach L

Zaseknutý papier v zásobníku zošívacieho dokončovača

Zaseknutá spinka v dvierkach J

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy možností hardvéru

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Problémy s kvalitou farieb

Problémy s faxovaním

Problémy so skenovaním

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o modulárnych komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii