Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Lexmark M1140+

Apparaattype:

4514

Model(len):

539

Informatie over deze editie

Juni 2017

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga naar http://support.lexmark.com voor technische ondersteuning van Lexmark.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Handelsmerken

Lexmark, het Lexmark-logo, MarkNet en MarkVision zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria®, het Mopria®-logo en het Mopria® Alliance-logo zijn geregistreerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

De volgende termen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van deze bedrijven:

Albertus

The Monotype Corporation plc

Antique Olive

Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery

Apple Computer, Inc.

Arial

The Monotype Corporation plc

CG Times

Gebaseerd op Times New Roman onder licentie van The Monotype Corporation plc, is een product van de Agfa Corporation

Chicago

Apple Computer, Inc.

Clarendon

Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen

Eurostile

Nebiolo

Geneva

Apple Computer, Inc.

GillSans

The Monotype Corporation plc

Helvetica

Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen

Hoefler

Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic

International Typeface Corporation

ITC Bookman

International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa

International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery

International Typeface Corporation

Joanna

The Monotype Corporation plc

Marigold

Arthur Baker

Monaco

Apple Computer, Inc.

New York

Apple Computer, Inc.

Oxford

Arthur Baker

Palatino

Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen

Stempel Garamond

Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen

Taffy

Agfa Corporation

Times New Roman

The Monotype Corporation plc

Univers

Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen


Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple, Inc.

Kennisgevingen over licenties

Alle licentiemeldingen behorende bij dit product kunt u vinden in de hoofdmap van de cd met documentatie.

Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA

Bezig met afdrukken van

54 dBA

Gereed

15


Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

trash-bin-image

Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-producten met het ENERGY STAR-logo op het product of op een beginscherm zijn gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van EPA, als de configuratie zoals die is ingesteld door Lexmark nog van toepassing is.

Temperatuurinformatie

Omgevingstemperatuur

16 tot 32 °C

Temperatuur voor vervoer

-40 tot 43,3° C

Temperatuur voor opslag en relatieve vochtigheid

2 tot 35° C

8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid


Laserinformatie

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. De printer bevat intern een laser van klasse IIIb (3b), een galliumarsenide laser met een nominaal vermogen van 12 milliwatt en een golflengtebereik van 655-675 nanometer. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden.

Waarschuwingsetiket voor de laser

Het etiket met veiligheidsinformatie kan als volgt op de printer zijn aangebracht:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。


Energieverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus

Beschrijving

Stroomverbruik (Watt)

Bezig met afdrukken van

Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.

520 (enkelzijdig), 340 (dubbelzijdig)

Kopiëren

Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.

NVT

Scannen

Er worden papieren originelen gescand met het product.

NVT

Gereed

Het product wacht op een afdruktaak.

7

Slaapstand

De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.

3

Sluimerstand

De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.

0,5

Uit

Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.

0,0


De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die slaapstand wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (time-out voor slaapstand) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):

20


U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die sluimerstand wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's

3 dagen


U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totaal energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te berekenen. Aangezien het stroomverbruik wordt aangegeven in watt, moet het stroomverbruik worden vermenigvuldigd met de tijd dat elke stand actief is op het product. Zo kunt u het energieverbruik berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de som van het energieverbruik voor alle standen.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring can conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN55022 en EN55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950-1.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.