Регулиране на силата на звука на слушалките по подразбиране

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност)

  2. Регулира силата на звука на слушалките.

  3. Забележка: Силата на звука се нулира към стойността по подразбиране след излизане от сесията или когато принтерът се събуди от режим Sleep (Заспиване) или Hibernate (Хибернация).