Свързване на кабели

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.
Илюстрацията показва задните портове на корпуса на принтера.
 

Порт на принтера

Функция

1

USB порт на принтера

Свържете принтера към компютър.

2

Гнездо за захранващия кабел

Свържете принтера към електрически контакт.

3

Ethernet порт

Свържете принтера към мрежа.

4

портът

Свържете клавиатура или друга съвместима опция.