Почистване на принтера

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

  1. Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

  2. Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.

  3. Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.

  4. Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

    Забележки:

  5. Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

    стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.