Конфигуриране на поверителни задания

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Security (Защита) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат)

 2. Конфигурирайте настройките.

  Използвайте

  За да

  Макс. невалидни PIN кодове

  Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN.

  Забележка: Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име се изтриват.

  Срок на поверително задание

  Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат.

  Забележка: Поверителните задържани задания се съхраняват в принтера, докато не бъдат освободени или изтрити ръчно.

  Повторете срока на задание

  Задайте времето на изтичане за повтаряне на задания за печат.

  Забележка: Повтаряне на заданията за печат се съхранява в паметта на принтера за повторно отпечатване.

  Проверете срока на задание

  Задайте срока, през който принтерът отпечатва копие преди да отпечата останалите копия.

  Забележка: Задачите за проверка отпечатват едно копие, за да се провери дали то е удовлетворително, преди да се разпечатат останалите копия.

  Запазете срока на задание

  Задайте срока, за който принтерът съхранява задания за печат.

  Забележка: Запазените задържани задания се изтриват автоматично след отпечатване.

  Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)

  Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

  Запазване на дублирани документи

  Задава принтера да отпечатва всички документи със същото име на файл.